Milpro pro malé psy a štěňata 2,5/25 mg

Balení:
4 tbl.
Léková forma:
tableta
Aktivní látka:
Praziquantelum, Milbemycinoximum
Detail:
Popis:
léčba smíšených infekcí vyvolaných dospělci tasemnic a hlístic
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

VIRBAC

1ère avenue – 2065m – L.I.D.

06516 Carros

FRANCE

 

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

Milbemycinoximum, Praziquantelum

 

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každá tableta obsahuje:

 

Léková forma Milbemycinoximum Praziquantelum

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Kulaté, béžové až světle hnědé tablety s příchutí masa, s půlící rýhou na obou stranách.

Tablety je možné rozdělit napůl.

2,5 mg 25,0 mg

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

Kulaté, béžové až světle hnědé tablety s příchutí masa.

12,5 mg 125,0 mg

 

 

4.       INDIKACE

 

U psů: léčba smíšených infekcí vyvolaných dospělci tasemnic a hlístic následujících druhů:

Tasemnice (Cestoda):

          Dipylidium caninum

          Taenia spp.

          Echinococcus spp.

          Mesocestoides spp.

Hlístice (Nematoda):

          Ancylostoma caninum

          Toxocara canis

Toxascaris leonina

          Trichuris vulpis

          Thelazia callipaeda (viz zvláštní dávkovací schéma v bodě 8)

Crenosoma vulpis (snížení intenzity infekce)

Angiostrongylus vasorum (snížení intenzity infekce nezralými dospělci (L5) a dospělci; konkrétní schémata léčby a prevence onemocnění viz informace o dávkování).

 

Přípravek lze použít rovněž k prevenci dirofiláriózy (Dirofilaria immitis), pokud je indikována současná léčba proti tasemnicím.

 

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

Nepoužívat u štěňat mladších než 2 týdny a/nebo  o hmotnosti menší než 0,5 kg. Nepoužívat u psů o hmotnosti menší než 5 kg.

 

Viz též bod „Zvláštní opatření pro použití“.Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Viz též bod „Zvláštní upozornění“.

 

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ve velmi vzácných případech je možné u psů po podání veterinárního léčivého přípravku pozorovat celkové příznaky (jako např. letargie), nervové příznaky (jako např. svalový třes a ataxie) nebo gastrointestinální příznaky (jako např. zvracení, průjem, nechutenství a výtok slin).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi.

 

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Perorální podání.

Minimální doporučená dávka: 0,5 mg milbemycinoximu a 5 mg prazikvantelu na kg živé hmotnosti jednorázově perorálně.

 

Přípravek se podává s krmivem nebo po krmení.

Tablety mají příchuť masa, snadno se podávají (obvykle je psi a štěňata přijímají dobrovolně i bez krmiva).

 

V závislosti na živé hmotnosti psa je dávkování v klinické praxi následující:

 

Hmotnost

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

0,5 − 1 kg

1/2 tablety

> 1 – 5 kg

1 tableta

> 5 – 10 kg

2 tablety

5 − 25 kg

1 tableta

> 25 – 50 kg

2 tablety

> 50 – 75 kg

3 tablety

 

V případě použití k prevenci dirofilariózy a je-li současně požadováno ošetření proti tasemnicím, může tento přípravek nahradit monovalentní přípravek pro prevenci dirofilariózy.

 

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Při léčbě nákazy Angiostrongylus vasorum by měl být milbemycinoxim podán čtyřikrát v týdenních intervalech. Tam, kde je indikována souběžná léčba proti tasemnicím, se doporučuje jedenkrát podat tento přípravek a dále po zbývající tři aplikace pokračovat jedenkrát týdně v léčbě  monovalentním přípravkem obsahujícím samotný milbemycinoxim.

 

V endemických oblastech bude podávání přípravku každý čtvrtý týden působit jako prevence proti angiostrongylóze snížením zátěže nedospělými stádii parazitů (L5) a dospělými stádii parazitů tam, kde je indikovaná současná léčba proti tasemnicím.

 

Při léčbě nákazy Thelazia callipaeda by měl být milbemycinoxim podán dvakrát v týdenním intervalu. Tam, kde je indikována souběžná léčba proti tasemnicím, se doporučuje jedenkrát podat tento přípravek a dále přípravek nahradit monovalentním přípravkem obsahujícím samotný milbemycinoxim.

 

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky pro uchovávání.

 

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

Uchovávejte blistry ve vnějším papírovém obalu.

Poloviny tablet by měly být uchovávány v původním blistru a mohou být použity pro další léčbu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu (pro polovinu tablety): 6 měsíců.

Uchovávejte blistry ve vnějším papírovém obalu.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Aby mohl použitý program léčby a prevence parazitárních infekcí působit účinně, je nutné zohlednit informace o nákazové situaci v konkrétní lokalitě a podmínky, za kterých jsou ošetřovaní psi chováni. Z těchto důvodů se doporučuje  způsob léčby konzultovat s veterinárním lékařem.

Po častém a opakovaném používání anthelmintik z jedné farmakologické skupiny se může u parazitů rozvinout rezistence k takové skupině anthelmintik.

.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Studie s milbemycinoximem naznačují, že míra bezpečnosti u některých psů plemene kolie nebo příbuzných plemen je menší než u jiných plemen. U těchto psů by měla být přísně dodržována doporučená dávka.
Snášenlivost k přípravku u mladých štěňat těchto plemen nebyla hodnocena.
Klinické příznaky u kolií jsou podobné těm, které byly zaznamenány po předávkování  v celkové populaci psů (viz též bod 4.10).

Dle správné veterinární praxe by měla být zvířata zvážena, aby bylo zajištěno správné dávkování.

Léčba psů s vysokým počtem cirkulujících mikrofilárií může v některých případech vést ke vzniku hypersenzitivních reakcí, jako jsou bledé sliznice, zvracení, třes, namáhavé dýchání nebo nadměrné slinění. Tyto reakce souvisí s uvolňováním proteinů z mrtvých nebo umírající mikrofilárií a nejsou přímým toxickým účinkem přípravku. Použití u psů trpících mikrofilarémií se proto nedoporučuje.

 

V oblastech s  rizikem  výskytu dirofilárií nebo v případě, že je známo, že  pes pobýval v takových oblastech  se před použitím přípravku doporučuje konzultace s veterinárním lékařem , aby se vyloučila přítomnost souběžného napadení Dirofilaria immitis. V případě pozitivní diagnózy je před podáním přípravku indikována adulticidní léčba.

Echinokokóza představuje riziko pro člověka. V případě echinokokózy musí být dodržovány zvláštní pokyny týkající se léčby a opatření následujících po léčbě a k zajištění bezpečnosti osob. Problém by měl být konzultován s parazitologem nebo odbornými parazitologickými pracovišti. Pokud pes navštívil oblasti, kde se vyskytuje Echinococcusspp, doporučuje se konzultace s veterinárním lékařem.

 

Nebyly provedeny žádné studie se silně oslabenými psy nebo s jedinci s vážně ohroženou funkcí jater nebo ledvin. Přípravek se nedoporučuje takovýmto zvířatům podávat nebo jen po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

U psů mladších než 4 týdny je nákaza tasemnicemi neobvyklá. Léčba zvířat mladších než 4 týdny kombinovaným přípravkem proto není nutná.

 

Bezpečnost uživatele – Prosím čtěte před každým použitím:

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření tablet, především dítětem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu lékaři.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

V experimentální studii bylo prokázáno, že tato kombinace léčivých látek je dobře snášena chovnými fenami, a to i během březosti a laktace. Jelikož specifické studie s tímto přípravkem nebyly provedeny, přípravek v období březosti a laktace podávejte pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce

Současné podání kombinace prazikvantel/milbemycin

oximu se selamektinem je dobře snášeno. Nebyly pozorovány žádné interakce při podávání doporučené dávky makrocyklického laktonu selamektinu v průběhu léčby  kombinací účinných látek  obsažených v tomto přípravku při doporučeném dávkování. Z důvodu absence dalších studií je třeba dbát zvýšené opatrnosti v případě současného užívání přípravku spolu s jinými makrocyklickými laktony. Rovněž nebyly provedeny žádné podobné studie u zvířat v reprodukci.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nebyly pozorovány žádné jiné příznaky než ty, které byly zaznamenány při doporučeném dávkování

(viz bod Nežádoucí účinky).

 

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

 

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Říjen 2015

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

Milpro 2,5 mg/25 mg potahované tablety pro malé psy a štěňata

Milpro 12,5 mg/125 mg potahované tablety pro psy

1 krabička s 2 tabletami obsahující 1 blistr po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička se 4 tabletami obsahující 2 blistry po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička s 24 tabletami obsahující 12 blistrů po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička s 2 tabletami obsahující 1 blistr po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička se 4 tabletami obsahující 2 blistry po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička s 24 tabletami obsahující 12 blistrů po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

1 krabička se 48 tabletami obsahující 24 blistrů po 2 tabletách (dělitelný po jedné tabletě)

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr