MSH-Vaccine

Balení:
30 ml
Léková forma:
oční kapky
Aktivní látka:
Mycoplasma synoviae
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci budoucích plemenných brojleru kura domácího, budoucích plemenných nosnickura domácího a budoucích nosnic kura domácího od 5 týdnu veku, aby se snížil výskyt lézí vevzdušných vacích a aby se snížil pocet vajec s abnormální tvorbou skorápky v dusledku pusobení Mycoplasma synoviae.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBE ODPOVEDNÉHO ZA UVOLNENÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Pharmsure Veterinary Products Europe Limited
4 Ormond Quay Upper
Dublin
DO7 PF53
Ireland
Výrobce odpovedný za uvolnení šarže:
Laboratoire LCV
Z.I. du Plessis Beuscher
35220 Chateaubourg
Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉCIVÉHO PRÍPRAVKU
MS-H Vaccine ocní kapky, suspenze

3. OBSAH LÉCIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Ocní kapky, suspenze.
Cervenooranžová až slámove zabarvená pruhledná suspenze.
Lécivá látka:
Jedna dávka (30 μl) obsahuje:
Mycoplasma synoviae, živý atenuovaný termosenzitivní kmen MS-H, min. 105,7 CCU*
*barvu menící jednotky
Ostatní látky:
Modifikované Freyovo médium obsahující fenolovou cerven a prasecí sérum

4. INDIKACE
K aktivní imunizaci budoucích plemenných brojleru kura domácího, budoucích plemenných nosnic
kura domácího a budoucích nosnic kura domácího od 5 týdnu veku, aby se snížil výskyt lézí ve
vzdušných vacích a aby se snížil pocet vajec s abnormální tvorbou skorápky v dusledku pusobení
Mycoplasma synoviae.
Nástup imunity: 4 týdny po vakcinaci.
Bylo prokázáno, že imunita za úcelem snížení výskytu lézí vzdušných vaku trvá 40 týdnu po
vakcinaci.
Doba trvání imunity za úcelem snížení poctu vajec s abnormální tvorbou skorápky dosud nebyla
prokázána.
CZECH REPUBLIC

5. KONTRAINDIKACE
Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚCINKY
Nejsou.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí úcinky ci jiné reakce, které nejsou uvedeny v této
príbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékari.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍRAT
Kur domácí.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPUSOB PODÁNÍ
Ocní podání.
Kurata by mela být vakcinována jedenkrát použitím jedné ocní kapky (30 μl) od 5 týdnu veku
a nejméne 5 týdnu pred pocátkem snášky.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Kur domácí od 5 týdnu veku
Jedna dávka o objemu 30 μl by se mela podat ve forme ocní kapky.
• Rychle rozmrazte neotevrené lahve pri teplote 33–35°C po dobu 10 minut v termostatické
vodní lázni. Nerozmrazujte pri vyšších teplotách ani po delší dobu. Použijte pri pokojové
teplote (22–27°C) do 2 hodin od rozmrazení. Behem rozmrazování promíchávejte obsah
lahvicky mírným trepáním. Po rozmrazení obratte lahvicku nekolikrát dnem vzhuru, aby se
zajistilo, že obsah opet vytvorí suspenzi.
• Pred použitím plastového kapátka ci jiného nástroje na podání prípravku odstrante
hliníkový uzáver a pryžovou zátku. Použijte kalibrované kapátko ci jiný nástroj, abyste
mohli podat kapku vakcíny o objemu 30 μl. Zamezte kontaminaci.
• Držte ptáka tak, aby mel hlavu sklopenou na jednu stranu. Obratte lahvicku s kapátkem
dnem vzhuru nebo si pripravte nástroj tak, aby se na špicce vytvorila jediná kapka. Do
otevreného oka kápnete kapku tak, aby oko jemne pokryla. Kapka (pred uvolnením) ani
špicka kapátka by se NEMELA dotknout povrchu oka.
Než ptáka pustíte, nechte jej mrknout.

10. OCHRANNÁ(É) LHUTA(Y)
Bez ochranných lhut.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATRENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah detí.
CZECH REPUBLIC
Vakcína MS-H by se mela vždy chránit pred prímým slunecním zárením. Uchovávejte zmrazenou pri
teplote nižší než -70°C maximálne po dobu 4 let. Po vyjmutí prípravku z hlubokomrazícího boxu je
možné jej po krátkou dobu (maximálne 4 týdny) uchovávat pri teplote -18°C nebo nižší. Vakcína by se
nemela znovu uchovávat pri teplote -70°C poté, co byla uložena pri teplote -18°C nebo nižší.
Rozmraženou vakcínu použijte do 2 hodin.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etikete.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNENÍ
Zvláštní opatrení pro použití u zvírat
Nepoužívat u nosnic a behem 5 týdnu pred pocátkem snášky. Vakcinujte všechny ptáky v hejnu
soucasne.
Nepoužívat antibiotika úcinkující proti mykoplazmám 2 týdny pred vakcinací a 4 týdny po ní. Mezi
taková antibiotika patrí napr. tetracyklin, tiamulin, tylosin, chinolony, linkospektin, gentamycin nebo
makrolidová antibiotika.
Pokud se antibiotika musí použít, pak by se mela dát prednost prípravkum, které neúcinkují proti
mykoplazmám, jako je penicilin, amoxicilin nebo neomycin. Tyto léky by se nemely podávat behem
2 týdnu po vakcinaci.
• Mela by se vakcinovat pouze hejna bez protilátek proti bakterii M. synoviae. Vakcinace by
se mela provést u ptáku bez nálezu bakterie M. synoviae alespon 4 týdny pred
ocekávanou expozicí virulentní bakterii M. synoviae.
• Kurice by se mely nejprve otestovat na prítomnost infekce bakterií M. synoviae. Testování
na prítomnost bakterie M. synoviae v hejnu se obvykle provádí pomocí rychlého sérového
aglutinacního testu (RSAT), pri kterém jsou vzorky krve testovány do 24 hodin od odberu.
• Vakcinacní kmen se muže rozšírit z vakcinovaných ptáku na nevakcinované ptáky, vcetne
divokých druhu. Muže k tomu dojít v prubehu celého života vakcinovaného ptáka. Aby se
zabránilo rozšírení vakcinacního kmene na další ptací druhy, je treba prijmout zvláštní
opatrení..
• Rozlišení mezi divokými kmeny a vakcinacním kmenem bakterie M. synoviae se muže
provést pomocí Hammondovy klasifikace nebo testováním teploty tání s vysokým
rozlišením (HRM)) v laboratori.
• Infekce bakterií M. synoviae vyvolává prechodnou pozitivní protilátkovou odpoved proti
baktérii Mycoplasma gallisepticum. Prestože nejsou v této záležitosti k dispozici žádné
údaje, je pravdepodobné, že vakcinace tímto prípravkem bude vyvolávat také pozitivní
protilátkovou odpoved proti bakterii Mycoplasma gallisepticum a muže proto zasahovat
do sérologického sledování bakterie Mycoplasma gallisepticum. V prípade potreby je
možné provést další rozlišení techto dvou druhu mykoplazmy pomocí metody PCR
v laboratori. Vzorky, které lze použít k analýze PCR, zahrnují stery odebrané
z patologických míst, jako je prudušnice, patrová šterbina, vzdušné vaky nebo klouby.
• Vakcinacní kmen lze zjistit v dýchacích cestách kura domácího do 55 týdnu po vakcinaci.
• Nejsou dostupné informace o bezpecnosti a úcinnosti této vakcíny, pokud je podávána
zároven s jiným veterinárním lécivým prípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny pred
nebo po jakémkoliv jiném veterinárním lécivém prípravku musí být provedeno na základe
zvážení jednotlivých prípadu.
• Nemísit s jiným veterinárním lécivým prípravkem.
Zvláštní opatrení urcené osobám, které podávají veterinární lécivý prípravek zvíratum
• Aby se zamezilo poranení kuže a ocí, ke kterým muže dojít pri manipulaci se zmraženou
lahvickou, mely by se používat osobní ochranné prostredky skládající se z rukavic a
bezpecnostní brýle.
CZECH REPUBLIC

• V prípade náhodného vstríknutí vakcíny do ocí osoby podávající vakcínu by se mely oci a
oblicej dukladne opláchnout vodou, aby se zamezilo jakékoli možné reakci na složky
kultivacního média.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATRENÍ PRO ZNEŠKODNOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PRÍPRAVKU
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TREBA
O možnostech likvidace nepotrebných lécivých prípravku se poradte s vaším veterinárním lékarem.
Tato opatrení napomáhají chránit životní prostredí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto veterinárním lécivém prípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské
agentury pro lécivé prípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Plastová lahvicka z LDPE o objemu 30 ml (1000 dávek) s butyl pryžovou zátkou s hliníkovým
víckem.
Registracní císlo: EU/2/11/126/001
Veterinární lécivý prípravek je vydáván pouze na predpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr