MYELOVAX 3,0-5,5 log 10 EID50

Balení:
10x1000d
Léková forma:
Lyofilizát pro perorální suspenzi
Aktivní látka:
Virus encephalomyelitidis infectiosae avium (Calnek 1143)
Detail:
Popis:
Preventivní vakcinace proti encefalomyelitidě drůbeže.Nástup imunity: tři týdny po vakcinaci.Doba trvání imunity: během snáškového období.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež
  1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

MYELOVAX lyofilizát pro suspenzi

 

  1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

1 dávka obsahuje:

Léčivá látka:

Virus encephalomyelitidis infectiosae avium (Calnek 1143)………..min. 3,0 – max. 5,5 log10 EID50*

*50% infekční dávka pro kuřecí embrya

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

 

Lyofilizát pro suspenzi.

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1          Cílové druhy zvířat

 

Kur domácí.

 

4.2          Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Preventivní vakcinace proti encefalomyelitidě drůbeže.

Nástup imunity: tři týdny po vakcinaci.

Doba trvání imunity: během snáškového období.

 

4.3          Kontraindikace

 

Nevakcinujte drůbež mladší 3 týdnů.

 

4.4          Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5          Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravou drůbež. Dodržujte obvyklé aseptické podmínky. Pro přípravu vakcíny

používejte pouze čisté, antiseptik a dezinfekčních prostředků prosté látky.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Neuplatňuje se.

 

4.6          Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Nejsou známy.

 

4.7          Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nevakcinovat chovnou drůbež v průběhu snášky.

 

4.8          Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

4.9          Podávané množství a způsob podání

 

Rozpusťte vakcínu v pitné vodě prosté antiseptických a dezinfekčních látek. Vakcínu nařeďte těsně před použitím v takovém množství vody, které drůbež

spotřebuje během 1-2 hodin. Do vody je vhodné přidat 2 gramy sušeného mléka na 1 litr. Před

vakcinací odstavte drůbež od přísunu vody na 2 hodiny. Drůbež vakcinujte ve věku 10-14 týdnů.

 

4.10        Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Při překročení dávky nebyly pozorovány žádné vedlejší účinky.

 

4.11        Ochranné lhůty

 

Bez ochranných lhůt.

 

  1. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: živé virové vakcíny

ATCvet kód: QI01AD02

 

Živá lyofilizovaná vakcína proti encefalomyelitidě drůbeže.

Antigen po vpravení do organismu navozuje imunitu proti encephalomyelitidě drůbeže.

Antigeny obsažené ve vakcíně jsou postupně v organismu degradovány a eliminovány

imunitním systémem očkovaného zvířete.

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1          Seznam pomocných látek

 

Glycid

Peptony

 

6.2          Inkompatibility

 

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

6.3          Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: spotřebujte ihned.

 

6.4          Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem.

 

6.5          Druh a složení vnitřního obalu

 

1 x 1000 dávek, 10 x 1000 dávek, 1 x 2000 dávek, 10 x 2000 dávek

Skleněná lahvička v papírové krabičce.

Balení o deseti lahvičkách v plastové krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6          Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního prostředku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

 

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

MERIAL, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

 

  1. Registrační číslo(a)

 

97/649/92-S/C

 

  1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

1992, 2.12.1997, 9.1.2003/ 17. 10. 2007

 

 

  1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Listopad 2016

 

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr