NAXCEL 100 mg/ml

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Ceftiofurum (jako krystalická kyselina)
Detail:
Ceftiofurum (jako krystalická kyselina)
Popis:
Cefalosporiny pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

NAXCEL 100 mg/ml injekční suspenze pro prasata

 

Výrobce:

Pfizer NV/SA, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9 NJ, Velká Británie.

 

Složení:

1 ml obsahuje: Ceftiofurum (jako krystalická kyselina) 100 mg.

Pomocné látky: Olejový nosič (rostlinný olej) q.s. ad 1 ml.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata.

 

Indikace:

Léčba bakteriálních respiračních onemocnění způsobených Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis a Streptococcus suis. Léčba septikémie, polyartritidy nebo polyserozitidy spojené s infekcí Streptococcus suis.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na ceftiofur nebo jiná beta-laktamová antibiotika.

 

Speciální upozornění:

Peniciliny a cefalosporiny můžou způsobit přecitlivělost po náhodné injekční aplikaci, vdechnutí, požití nebo po kontaktu s kůží. Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporíny a opačně. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

Nemanipulujte s tímto přípravkem pokud víte, že jste přecitlivělí.

Zabraňte kontaktu s kůži a očima. V případě kontaktu, omyjte postižené místo čistou vodou. Pokud se po kontaktu projeví symptomy jako např. vyrážky nebo trvalé podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Otok tváře, úst nebo očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují si neodkladné lékařské ošetření.

 

Nežádoucí účinky:

Ojediněle se může objevit přechodný otok po intramuskulární aplikaci. Slabé reakce tkáně v místě vpichu jako je změna barvy malé plochy (méně než 6 cm2) a malé cysty byly pozorovány do 42 dnů po injekci. Vymizení těchto příznaků bylo pozorováno po 56 dnech po injekci.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Dávkování:

5 mg ceftiofuru/kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml Naxcelu na 20 kg živé hmotnosti).

 

Způsob použití:

5 mg ceftiofuru/kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml Naxcelu na 20 kg živé hmotnosti) aplikovat jednorázovou intramuskulární injekcí do krku. Lékovku důkladně protřepte přibližně 30 sekund nebo dokud se viditelná usazenina nerozpustí.

K zajištění správné dávky by se měla přesně určit živá hmotnost, aby se předešlo poddávkování.

Doporučuje se omezit injekční objem na maximálně 4 ml.

Použití přípravku by mělo být založeno na zjištění citlivosti a brát ohled na úřední a národní antibiotickou politiku.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien Luxembourg, Pfizer Animal Health s.a., Pfizer Animal Health s.a., Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11 Tél.: + 32 (0)2 554 62 11.

Česká Republika Magyarország, Pfizer Animal Health Pfizer KFT, Tel: +420 283 004 111 Tel: +361 488 3695.

Danmark Malta, Orion Pharma Agrimed Limited, Animal Health Tel: +356 21 465 797 Tlf: +45 49 12 67 65.

Deutschland, Pfizer GmbH, Tel: +49 (0)721 6101 438.

Eesti, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Espana, Pfizer S. A., Teléfono: +34 91 4909900.

France, Pfizer, Téléphone: +33 (0)1 58 07 46 00.

Ireland, Pfizer Healthcare Ireland, trading as: Pfizer Animal Health, Telephone: +353 (0) 1 467 6500.

Nederland, Pfizer Animal Health B.V., Tel: +31 (0)10 4064 600.

Norge, Orion Pharma, Animal Health, Tlf: +47 22 88 7320.

Österreich, Pfizer Corporation Austria G.m.b.H, Tel: +43 (0)1 52 11 57 20.

Polska, Pfizer Polska sp. z.o.o., Tel: +48 22 549 38 99.

Portugal, LABORATÓRIOS PFIZER, LDA., Telefone: +351 21 423 55 00.

Slovenija, Pfizer Animal Health, Pfizer Luxemburg SARL, Tel: +386 (0) 1 52 11 670.

Island, Icepharma Ltd, Tel: +354 540 80 80.

Italia, Pfizer Italia S.r.l., Telefono: +39 06 3318 2933.

Kypros, Pfizer Hellas A.E., Tel.: +30 2 10 75 17 981.

Latvija, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Lietuva, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Slovenská Republika, Pfizer Animal Health, Tel: +421 2 5930 1818.

Suomi/Finland, Pfizer Oy Animal Health, Telephone: +358 (0)9 4300 40.

Sverige, Orion Pharma AB, Tel: +46 (0)8 623 64 40.

United Kingdom, Pfizer Ltd, Telephone: +44 (0) 1304 616161.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Naxcel je dostupný buď v 500 ml nebo 100 ml vícedávkových lékovkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso: 71 dnů.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: do 28 dnů.

 

Datum zpracování: 12.12.2009

 

Hledat produkt

Zrušit filtr