NAXCEL 200 mg/ml

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Ceftiofurum (jako krystalická kyselina)
Detail:
Ceftiofurum (jako krystalická kyselina)
Popis:
Cefalosporiny pro skot
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

 

Příbalová informace

 

NAXCEL 200 mg/ml injekční suspenze pro skot
Ceftiofurum

 

Výrobce:

Pfizer NV/SA, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9 NJ, Velká Británie.

 

Složení:

1 ml obsahuje: Ceftiofurum (jako krystalická kyselina) 200 mg.

Pomocné látky: Olejový nosič (rostlinný původ).

 

Cílový druh zvířat:

Skot.

 

Indikace:

Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy u skotu, také známé jako Panaritium nebo infekční pododermatitida.

Léčba akutní poporodní (puerperální) metritidy u skotu v případech, kdy léčba jinými antimikrobiálními látkami selhala.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na ceftiofur nebo jiná beta-laktamová antibiotika nebo na některou z pomocných látek.

 

Speciální upozornění:

Zvláštní opatření pro zvířata

Vždy když je to možné, musí být použití cefalosporinů pouze na základě testu citlivosti.

U systémově podávaných širokospektrálních cefalosporinů (3. a 4. generace jako je ceftiofur) by se mělo zohlednit, že jsou vyhrazeny pro léčbu klinických stavů, které reagovaly špatně nebo se očekává, že odpoví špatně na antimikrobiální látky s úzkým spektrem. Rostoucí používání včetně použití přípravku odchylující se od pokynů uvedených výše může zvýšit výskyt baterií rezistentních vůči ceftiofuru. Použití přípravku by mělo být založeno na zjištění citlivosti a brát ohled na úřední a národní antibiotickou politiku.

Při zvažovaní léčebné strategie je vhodné zvážit zlepšení postupů řízení chovu a použití podpůrné léčby vhodnými lokálně aplikovanými produkty (např. dezinfekční prostředky).

Zvláštní opatření pro lidi

Peniciliny a cefalosporiny jako ceftiofur mohou u lidí a zvířat způsobit přecitlivělost po náhodné injekční aplikaci, vdechnutí, požití nebo po kontaktu s kůží. Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a opačně. Alergické reakce na tyto látky mohou být příležitostně vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhýbat kontaktu s veterinárním přípravkem.

Zabraňte kontaktu s kůží a očima. V případě kontaktu omyjte postižené místo čistou vodou. Pokud se po kontaktu projeví symptomy jako např. vyrážky nebo přetrvávající podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Otok tváře, rtů nebo očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují neodkladné lékařské ošetření.

 

Nežádoucí účinky:

U dvou třetin zvířat byl zaznamenán viditelný otok v místě vpichu dva dny po podání v terénních podmínkách. Tyto příznaky vymizí během maximálně 23 dní. Otoky místa vpichu mohou mít u některých zvířat za následek slabou až mírnou bolest v prvních dnech po podání.

Ve výjimečných případech (t.j. u méně než 1 z 10 000 zvířat) byla zaznamenána náhlá úmrtí po podání přípravku. V těchto případech byla smrt přisuzována intravaskulárnímu podání přípravku nebo anafylaxi.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

Těhotenství a laktace:

Nebyly vykonány žádné specifické studie u březích krav nebo u plemenných zvířat. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Způsob použití:

6,6 mg ceftiofuru/kg živé hmotnosti (odpovídá 1 ml Naxcelu na 30 kg živé hmotnosti) aplikovat jednorázovou subkutánní injekcí v oblasti báze ucha.

K zajištění správné dávky by se měla přesně určit živá hmotnost, aby se předešlo poddávkování.

Doporučuje se omezit injekční objem na maximálně 30 ml pro aplikační místo.

Lékovku důkladně protřepte přibližně 30 sekund nebo dokud se viditelná usazenina nerozpustí.

Podání v oblasti báze ucha:

Podávejte v zadní části ucha.

Držte stříkačku a jehlu vložte za ucho zvířete tak, aby jehla a stříkačka směřovaly v pomyslné linii přecházející přes hlavu směrem k protilehlému oku.

Přijmout vhodné opatření, aby nedošlo k intraarteriálnímu nebo intravenóznímu podání.

Subkutánní podání přípravku NAXCEL na zadní straně ucha, kde ucho nasedá na hlavu (základna ucha).

Místo aplikace pro subkutánní podání přípravku NAXCEL na zadní straně ucha, kde ucho nasedá na hlavu (základna ucha).

Pokud se klinické příznaky nekrobacilózy nezlepší 48 hodin po podání, přehodnoťte diagnózu a léčbu.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

 

Poznámka:

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

Belgie/Belgique/Belgien Luxembourg, Pfizer Animal Health s.a., Pfizer Animal Health s.a., Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11 Tél.: + 32 (0)2 554 62 11.

Česká Republika Magyarország, Pfizer Animal Health Pfizer KFT, Tel: +420 283 004 111 Tel: +361 488 3695.

Danmark Malta, Orion Pharma Agrimed Limited, Animal Health Tel: +356 21 465 797 Tlf: +45 49 12 67 65.

Deutschland, Pfizer GmbH, Tel: +49 (0)721 6101 438.

Eesti, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Espana, Pfizer S. A., Teléfono: +34 91 4909900.

France, Pfizer, Téléphone: +33 (0)1 58 07 46 00.

Ireland, Pfizer Healthcare Ireland, trading as: Pfizer Animal Health, Telephone: +353 (0) 1 467 6500.

Nederland, Pfizer Animal Health B.V., Tel: +31 (0)10 4064 600.

Norge, Orion Pharma, Animal Health, Tlf: +47 22 88 7320.

Österreich, Pfizer Corporation Austria G.m.b.H, Tel: +43 (0)1 52 11 57 20.

Polska, Pfizer Polska sp. z.o.o., Tel: +48 22 549 38 99.

Portugal, LABORATÓRIOS PFIZER, LDA., Telefone: +351 21 423 55 00.

Slovenija, Pfizer Animal Health, Pfizer Luxemburg SARL, Tel: +386 (0) 1 52 11 670.

Island, Icepharma Ltd, Tel: +354 540 80 80.

Italia, Pfizer Italia S.r.l., Telefono: +39 06 3318 2933.

Kypros, Pfizer Hellas A.E., Tel.: +30 2 10 75 17 981.

Latvija, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Lietuva, Pfizer Animal Health, Tel: +370 5 269 17 96.

Slovenská Republika, Pfizer Animal Health, Tel: +421 2 5930 1818.

Suomi/Finland, Pfizer Oy Animal Health, Telephone: +358 (0)9 4300 40.

Sverige, Orion Pharma AB, Tel: +46 (0)8 623 64 40.

United Kingdom, Pfizer Ltd, Telephone: +44 (0) 1304 616161.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Naxcel je dostupný buď v 500 ml nebo 100 ml vícedávkových lékovkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso: 9 dnů. Mléko bez ochranných lhůt.

Aby se dodržela ochranná lhůta pro maso je nezbytné podávat NAXCEL subkutánně v oblasti ucha v místě tkáně, která se nekonzumuje, jako je popsáno.

PE: Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

 

Datum zpracování: 12.12.2009

 

Hledat produkt

Zrušit filtr