Nelio 20mg

Balení:
10, 50, 100, 140, 180 tbl.
Léková forma:
tableta
Aktivní látka:
Benazeprili hydrochloridum
Detail:
Popis:
Přípravek patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE). Předepisuje jej veterinární lékař k léčbě městnavého srdečního selhání u psů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK

 

Nelio 20 mg tableta pro psy

 

 

ČÁST I B

 

B – PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

 

 

 

Léková forma

 

Tableta

 

 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Nelio 20 mg tableta pro psy

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

 

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Ceva Santé Animale

200 avenue de Mayenne

Zone Industrielle des Touches

53000 Laval

France

 

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Nelio 20 mg tableta pro psy

{0>Benazepril (as hydrochloride)<}100{>Benazeprilum (ut hydrochloridum)<0}

 

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

 

{0>Each tablet contains:<}100{>JednaJedna tableta obsahuje:

 

Léčivá látka:

<0}Benazeprili hydrochloridum …………………………20 mg <0} <0}<0}{0>(as hydrochloride)<}100{><0}

 

Béžová tableta ve tvaru jetelového listu s dělícími rýhami, dělitelná na poloviny nebo na čtvrtiny.

 

 

4.       INDIKACE

 

Přípravek patří do skupiny léčiv zvaných inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu (ACE). Předepisuje jej veterinární lékař k léčbě městnavého srdečního selhání u psů.

<0}

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat v případě hypotenze (nízký krevní tlak), hypovolemie (nízký objem krve) nebo akutního selhání ledvin

Nepoužívat v případě snížení srdečního výdeje v důsledku aortální nebo pulmonální stenózy.

Nepoužívat u březích nebo laktujících fen, protože bezpečnost benazepril hydrochloridu nebyla v průběhu březosti a laktace stanovena.

<0}

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

U některých psů s městnavým srdečním selháním může v průběhu léčby dojít ke zvracení nebo k únavě.

U psů s chronickým onemocněním ledvin může dojít k mírnému zvýšení hladin kreatininu v krvi, což je ukazatel funkce ledvin. To je patrně způsobeno účinkem léku vedoucího ke snížení krevního tlaku v ledvinách a nemusí to proto být nutně důvodem k zastavení léčby, pokud se u zvířete neprojevují jiné nežádoucí účinky.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi

 

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Přípravek se podává perorálně jednou denně s krmivem nebo bez něho. Délka léčby není omezená.

Tablety přípravku jsou ochucené a většina psů je přijímá dobrovolně.

Psi:

Přípravek se podává perorálně v minimální dávce 0,25 mg (rozmezí 0,25–0,5) benazepril hydrochloridu/kg živé hmotnosti jednou denně podle následující tabulky:

 

 

Hmotnost psa (kg)Standardní dávkaDvojitá dávka
>20-400,5 tablety1 tableta
>40-600,75 tablety1 ½ tablety
>60-801 tableta2  tablety

 

U psů s městnavým srdečním selháním lze dávku zdvojnásobit při zachování podávání jednou denně na minimální dávku 0,5 mg (rozmezí 0,5 -1,0), pokud je tento krok posouzen jako klinicky nezbytný a doporučí ho veterinární lékař.

Vždy dodržujte pokyny veterinárního lékaře k dávkování.

 

 

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Tablety přípravku jsou ochucené a psi je mohou přijímat dobrovolně, nicméně je lze v případě potřeby podat psovi přímo do tlamy nebo  v krmivu.

 

V případě používání čtvrtin nebo polovin tablet: Vložte zbývající část tablety zpět do pouzdra blistru a použijte při dalším podávání.

 

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.

Každou nepoužitou rozpůlenou tabletu vraťte zpět do otevřeného blistru a spotřebujte do 3 dnů.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a na krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní upozornění propsy

Účinnost a bezpečnost přípravku u psů s živou hmotností nižší než 2,5 kg nebyla stanovena.

 

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě chronického onemocnění ledvin zkontroluje před zahájením léčby veterinární lékař stav hydratace vašeho zvířete a může doporučit provádění pravidelných krevních testů v průběhu léčby pro sledování koncentrací kreatininu v plasmě a počtu erytrocytů v krvi.

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Těhotné ženy by měly dbát zvýšené opatrnosti, aby se vyhnuly náhodnému pozření přípravku, protože bylo zjištěno, že ACE inhibitory mají vliv na lidský plod v průběhu těhotenství.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nepoužívat během březosti nebo laktace. Nebyla stanovena bezpečnost přípravku pro chovné, březí a laktující feny.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Informujte veterinárního lékaře, pokud zvíře užívá či nedávno užívalo jakékoli jiné léky.

U psů s městnavým srdečním selháním byl přípravekpodáván v kombinaci s digoxinem, diuretiky, pimobendanem a antiarytmiky bez známek s tím spojených nežádoucích účinků.

U lidí může vést kombinace inhibitorů ACE s NSAID (nesteroidní protizánětlivé léky) ke snížené antihypertenzní účinnosti či k narušení funkce ledvin. Kombinace tohoto přípravkua dalších antihypertenzních léčiv (např. blokátorů kalciového kanálu, ß-blokátorů nebo diuretik), anestetik nebo sedativ může vést k zvýšeným hypotenzním účinkům. Proto je zapotřebí pečlivě zvážit současné podávání NSAID nebo jiných léčiv s hypotenzním účinkem.

Je možné, že veterinární lékař doporučí podrobné sledování funkce ledvin a příznaků nízkého krevního tlaku (letargie, slabost atd.) a v případě potřeby je bude léčit.

Nelze vyloučit interakce s draslík šetřícími diuretiky jako je spironolakton, triamteren nebo amilorid. Je možné, že veterinární lékař doporučí sledování koncentrací draslíku v plazmě při užívání přípravku v kombinaci s draslík šetřícími diuretiky vzhledem k riziku hyperkalemie (vysoká koncentrace draslíku v krvi).

Předávkování

V případech náhodného předávkování může dojít k přechodné vratné hypotenzi (nízký krevní tlak). Léčba by měla spočívat v podání intravenózní infuze teplého fyziologického roztoku.

 

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Říjen 2016

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

{0>Pack sizes:<}0{>Velikosti balení:<0}

Papírová krabička s 1 blistrem po 10 tabletách

Papírová krabička s 5 blistry po 10 tabletách

Papírová krabička s 10 blistry po 10 tabletách

papírová krabička se 14 blistry po 10 tabletách

Papírová krabička s 18 blistry po 10 tabletách

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Farmakodynamické vlastnosti

Benazepril hydrochlorid je lékový prekurzor hydrolyzovaný in vivo na svůj aktivní metabolit benazeprilát.

Benazeprilát je vysoce potentní selektivní inhibitor angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE), který brání konverzi inaktivního angiotensinu I na aktivní angiotensin II a tím také snižuje syntézu aldosteronu. Tak blokuje účinky zprostředkované angiotenzinem II a aldosteronem včetně vazokonstrikce tepen i žil, retence sodíku a vody ledvinami a remodelačních účinků (včetně patologické srdeční hypertrofie a degenerativních změn ledvin).

Přípravek způsobuje dlouhotrvající inhibici aktivity ACE v plazmě psů s vyšší než 95 % inhibicí při maximálním účinku a významnou účinností (> 80 %) přetrvávající 24 hodin po dávce.

Přípravek snižuje krevní tlak a objemovou zátěž srdečního svalu u psů s městnavým srdečním selháním.

Na rozdíl od jiných inhibitorů ACE se benazeprilát u psů vylučuje rovnoměrně žlučí a močí, proto není zapotřebí úprava dávkování tohoto přípravku při léčbě případů s renální nedostatečností.

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr