Nobilis IB 4-91

Balení:
10*1000d, 10*5000d.
Léková forma:
lyofilizát pro přípravu suspenze
Aktivní látka:
Virus bronchitidis infectiosae avium attenuatum (IBV)
Detail:
Virus bronchitidis infectiosae avium attenuatum (IBV)
Popis:
lyofilizát pro přípravu suspenze, kur domácí
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

Nobilis IB 4-91, lyofilizát pro suspenzi

 

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nobilis IB 4-91 lyofilizát pro suspenzi

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Živý, atenuovaný virus aviární infekční bronchitidy, variantní kmen 4-91: ≥ 3,6 log10 EID50 *

* EID50 = 50% infekční dávka pro embrya: titr viru potřebný k vyvolání infekce u 50% inokulovaných

 

INDIKACE

Aktivní imunizace kura domácího za účelem snížení respiračních příznaků aviární infekční

bronchitidy vyvolané variantním kmenem IB 4-91.

 

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Vakcinace s Nobilis IB 4-91 může navodit mírné respirační příznaky onemocnění, které mohou

v závislosti na zdraví a kondici drůbeže přetrvávat několik dnů.

 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí

 

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Okulonázální podání nebo podání v pitné vodě.

Nejméně 3,6 log10 EID50 (1 dávka) na kus buď sprejovou vakcinací, v pitné vodě nebo okulonazálním

podáním. Pokud je počet vakcinovaných kusů mezi počty dávek v balení, použije se nejbližší větší

balení.

Brojleři: Vakcínu lze aplikovat jednodenním kuřatům a starší drůbeži hrubým sprejem nebo

okulonazálním podáním. Vakcínu lze aplikovat 7-denní a starší drůbeži v pitné vodě.

Budoucí nosnice a plemenné nosnice: Vakcínu lze aplikovat budoucím nosnicím a plemenným

nosnicím od jednoho dne stáří okulonazálním podáním nebo hrubým sprejem. Vakcínu lze aplikovat

sedmidenním a starším kuřatům v pitné vodě. K prodloužení imunity musí být drůbež po prvním

podání revakcinována každých 6 týdnů.

Sprejová metoda: Vakcína se rozpustí nejlépe v destilované vodě nebo případně v chladné, čisté vodě.

Patřičný počet injekčních lahviček je nutno otevírat pod vodou. Objem vody pro rozpuštění by měl být dostatečný pro zajištění rovnoměrné aplikace postřikem na drůbež. Doporučuje se 250 ml až 400 ml vody na 1000 dávek, což se různí podle věku vakcinované drůbeže a systému chovu. Vakcinační

suspenze se rovnoměrně rozstřikuje nad správným počtem kusů drůbeže ze vzdálenosti 30-40 cm ve

formě hrubého spreje, nejlépe sedí-li drůbež pohromadě při tlumeném osvětlení. Postřikovač by měl

být prostý sedimentu, koroze a zbytků dezinfekčních prostředků a v ideálním případě by se měl

používat pouze k vakcinaci.

V pitné vodě: Injekční lahvičky je nutno otevírat pod vodou. K rozpuštění vakcíny použijte chladnou,

čistou vodu. Jako obecné pravidlo pro aplikaci vakcíny, rozpusťte 1000 dávek v tolika litrech vody,

jaký je věk drůbeže ve dnech, maximálně do 20 litrů na 1000 dávek. U těžších typů drůbeže nebo za

horkého počasí lze množství vody zvýšit až na 40 litrů na 1000 dávek. Přidáním přibližně 2 g

odstředěného sušeného mléka nebo 20 ml odstředěného mléka na litr vody si virus uchová déle svoji

aktivitu. Zajistěte, aby všechna vakcinační suspenze byla vypita během 1 – 2 hodin. Vakcína se podává

brzy zrána, protože toto je hlavní čas příjmu vody, nebo během chladné části horkého dne. Při

vakcinaci má být dostupné krmivo. Před vakcinací by se měl zastavit přívod vody, aby drůbež měla

žízeň. Délka doby bez vody je silně závislá na klimatických podmínkách. Přerušení přístupu k vodě by

mělo být co nejkratší, nejméně však půl hodiny. Je nezbytné zajistit dostatečný počet napáječek, aby

byl zajištěn adekvátní přístup k vodě. Napáječky musí být čisté a prosté stop dezinfekčních činidel a

detergentů. Přepněte na hlavní přívod vody, když je všechna voda s vakcínou vypita.

Okulonazální aplikace: Rozpusťte vakcínu ve fyziologickém roztoku nebo sterilní destilované vodě

(obvykle 30 ml na 1000 dávek, 75 ml na 2500 dávek) a aplikujte běžným kapátkem. Aplikuje se jedna

kapka na jednu nostrilu nebo jedno oko. Před vypuštěním kusu je nezbytné se ujistit, že kapka na

nostrilu byla inhalována.

Okulonazální aplikace nebo hrubý sprej navozují nejlepší odezvu, proto se tyto doporučují jako

metoda první volby, zejména při vakcinaci mladé drůbeže.

Vakcinační schéma:

Optimální vakcinační schéma určuje podle místní situace veterinární lékař.

Pokyny při podávání léčivého přípravku s Nobilis IB Ma5:

Následujte instrukce o rekonstituci obou lyofilizátů a následné aplikaci podle pokynů popsaných výše

pro sprejovou metodu a intranazální aplikaci. Použijte stejná množství jako při použití jedné vakcíny.

Doba použitelnosti po smíchání: 2 hodiny.

 

POKYN PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vzhledem k tomu, že stabilita IBV v suspenzi může být nízká kvůli citlivosti na vysoké teploty a

nečistoty, měla by být voda používaná pro rozpuštění lyofilizované vakcíny chladná a kvalitní.

Přidáním odstředěného mléka do pitné vody si virus uchová déle svoji aktivitu. Používat se smí pouze

odstředěné mléko, protože tuk plnotučného mléka může ucpat automatické napájecí systémy a snižuje

účinnost vakcinačního viru.

 

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 2 hodiny

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Vakcinační virus se může šířit z vakcinovaných na nevakcinované jedince kura domácího, proto je

třeba zabezpečit oddělení vakcinované drůbeže od nevakcinované.

Po vakcinaci omyjte a dezinfikujte ruce a vybavení, aby se zamezilo šíření viru.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Lze vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Vakcína Nobilis IB 4-91 je určena pouze k ochraně kura domácího proti respiračním příznakům

onemocnění vyvolanému variantním kmenem 4-91 viru infekční bronchitidy a neměla by se používat

jako náhrada ostatních vakcín proti IBV. Kuřata mohou být vakcinována proti jiným prevalentním

IBV sérotypům (např. Massachusetts) v souladu s místním vakcinačním programem IB.

Přípravek by se měl používat až po zjištění, že variantní kmen 4-91 IBV je epidemiologicky relevantní

v dané oblasti. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti před zavlečením variantního kmene do oblasti, kde

není přítomen.

Je třeba dbát na to, aby se zamezilo šíření vakcinačního viru z vakcinované drůbeže na bažanty.

Snáška: Nobilis IB 4-91 je bezpečný pro nosnice a plemenné nosnice ve snášce. Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze mísit a podávat s vakcínou Nobilis

IB Ma5 komerčním kuřatům od 1. dne stáří sprejem nebo okulonazálním podáním. Nástup imunity je

u mísené vakcíny 3 týdny a délka trvání imunity 6 týdnů pro deklarovanou ochranu proti sérotypu

Massachusetts a variantnímu kmenu 4-91 viru infekční bronchitidy. Bezpečnostní parametry mísené

vakcíny se neliší od těch, které jsou popsány pro vakcíny podané samostatně. Simultánní podání obou vakcín zvyšuje riziko rekombinace virů a potenciální nebezpečí vzniku nových variantů. Avšak

pravděpodobnost vzniku byla odhadnuta jako velmi nízká a je minimalizována rutinní vakcinací všech

kuřat v zařízení ve stejnou dobu a čistěním a dezinfekcí po každém produkčním cyklu. Před použitím

čtěte příbalové informace Nobilis IB Ma5.

Vakcína Nobilis IB 4-91 aplikovaná jednodenním kuřatům může nepříznivě ovlivnit účinnost vakcíny

proti rhinotracheitidě krůt (TRT) aplikované během 7 dnů.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Předávkování (symptomy, první pomoc a další formy interakce:

Bylo prokázáno, že desetinásobek maximální dávky je bezpečný pro cílové druhy všemi

doporučovanými cestami a způsoby aplikace.

Inkompatibilty:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem vyjma vakcíny Nobilis IB Ma5 doporučené pro

použití s veterinárním léčivým přípravkem.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

DALŠÍ INFORMACE

Aktivní imunizace proti viru aviární infekční bronchitidy, variantnímu kmeni IB 4-91, který vyvolává

infekční bronchitidu u kura domácího.

Velikost balení:

1 nebo 10 x 500/1000/2500/5000/10000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr