Nobilis IB Primo QX

Balení:
10*1000 d., 10*5000 d.
Léková forma:
Lyofilizát pro suspenzi
Aktivní látka:
Virus bronchitidis infectiosae avium vivum attenuatum
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci kuřat za účelem redukce respiračních příznaků aviární infekční bronchitidy vyvolané QX-like variantními kmeny viru infekční bronchitidy (IBV).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:
Nobilis IB Primo QX, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi pro kura domácího
Nobilis IB Primo QX, lyofilizát pro suspenzi pro kura domácího

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Nobilis IB Primo QX, lyofilizát a rozpouštědlo pro suspenzi pro kura domácího
Nobilis IB Primo QX, lyofilizát pro suspenzi pro kura domácího

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Každá dávka rekonstituované vakcíny obsahuje:
Léčivá látka:
Virus bronchitidis infectiosae avium vivum attenuatum, D388: 104.0 – 105.5 EID501
1 50% infekční dávka pro embrya
Lyofilizát: téměř bílý, převážně ve tvaru kuliček
Rozpouštědlo: (Solvent Oculo/Nasal): roztok modré barvy.

4. INDIKACE
K aktivní imunizaci kuřat za účelem redukce respiračních příznaků aviární infekční bronchitidy vyvolané QX-like variantními kmeny viru infekční bronchitidy (IBV).
Nástup imunity: 3 týdny
Trvání imunity: 8 týdnů

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u ptáků ve snášce nebo během 4 týdnů před počátkem snášky.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Po vakcinaci se mohou objevit mírné a přechodné respirační příznaky (včetně výtoku z nozder), které mohou přetrvávat nejméně 10 dnů. Tyto reakce jsou velmi vzácné.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Kur domácí

 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Po rekonstituci aplikovat 1 dávku vakcíny jemným sprejem nebo okulonazálním způsobem kuřatům od věku 1 dne nebo starším. Balení může obsahovat 3-400 kuliček v závislosti na počtu dávek a produkci. Nepoužívejte přípravek, pokud je obsah nahnědlý a přilepený k obalu. Indikuje to porušení integrity obalu.

 

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Po otevření kelímku lyofilizát ihned a zcela rekonstituujte.
Podání sprejem:
Pokud použijete sprejovací zařízení, před použitím zařízení se doporučuje konzultace s technickým
zástupcem distributora. Aplikujte jemným sprejem ≥250 mikrónů. Všechny nádoby použité k rekonstituci musí být čisté a zbaveny zbytků detergentu nebo dezinfekční látky.
2) Rekonstituujte lyofilizát za použití vody dobré kvality (tj. bez obsahu chloru a/nebo dezinfekčních látek). Změřte správný objem vody na počet vakcinovaných ptáků (v závislosti na použitém zařízení).
2) Za stálého míchání přidejte obsah správného počtu kelímků.
3) Pro zabezpečení rozpuštění celé vakcíny důkladně míchejte čistým míchadlem. Suspenze má po rekonstituci čirý vzhled.
4) Okamžitě aplikujte ptákům.

Okulonazální podání:
K okulonazálnímu podání použijte Solvent Oculo/Nasal.
1) Obsah kelímku(výhradně 1000 dávek) přidejte k rozpouštědlu Solvent Oculo/Nasal za použití přibaleného adapteru a podávejte pomocí přiloženého kapátka.
2) Suspenzi pro vakcinaci protřepte. Suspenze má po rekonstituci čirý vzhled.
3) Aplikujte jednu kapku obsahující jednu dávku do nozder nebo oka. Před uvolněním ptáka se ujistěte, že kapka byla z nozder inhalována.

 

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Bez ochranné lhůty.

 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Lyofilizát: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.
Rozpouštědlo: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě. Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu: 2 hodiny.

 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh>:
Vakcinační virus je schopen šířit se na ptáky v kontaktu minimálně 20 dní po vakcinaci a proto je třeba zachovat patřičnou obezřetnost a oddělit vakcinovaná a nevakcinovaná kuřata. Měla by být přijata bezpečnostní opatření na zamezení šíření na volně žijící ptáky. Chovná zařízení musí být čištěna a dezinfikována po každém produkčním cyklu.
Vakcína by se měla používat pouze po zjištění, že QX-like variantní kmen IBV je epidemiologicky relevantní. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti před zavlečením vakcinačního viru IB D388 do zařízení kde tento divoký kmen není přítomen. Vakcína IB D388 by měla být použita jen v líhni u jednodenních kuřat nebo starších, pokud je zavedena adekvátní kontrola pro zamezení šíření vakcinačního viru na ptáky, kteří budou přepravováni do chovů, které nebyly vystaveny IB QX.
U vakcíny byla prokázána její účinnost při ochraně proti QX-like variantním kmenům. Ochrana proti jiným cirkulujícím IB kmenům nebyla zkoumána.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Vakcinujte pouze zdravá kuřata. Všechna kuřata v chovném zařízení by měla být vakcinována ve stejnou dobu.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
V případě aplikace sprejem použijte při nakládání s veterinárním přípravkem osobní ochranné prostředky skládající se z masky s ochranou očí. Po vakcinaci umyjte a dezinfikujte ruce a vybavení, aby se zamezilo šíření viru.
Snáška:
Nebyla stanovena bezpečnost a účinnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během snášky. Nepoužívat u ptáků ve snášce nebo během 4 týdnů před počátkem snášky.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Dostupné údaje o bezpečnosti a účinnosti dokládají, že vakcínu lze mísit a podávat s vakcínou Nobilis IB Ma5 sprejováním nebo okulonazálním podáním. Simultánní použití obou vakcín zvyšuje riziko rekombinace virů a potencionální nebezpečí vzniku nových variantů. Avšak šance vzniku nebezpečí se odhadují jako velmi nízké. Nástup imunity pro smíchané přípravky je 3 týdny a trvání imunity je 8 týdnů pro deklarovanou ochranu před kmeny IBV Massachussets a QX-like. Bezpečnostní parametry pro smíchané vakcíny nejsou odlišné od těch, které byly popsány u vakcíny aplikované samostatně. Před použitím čtěte příbalovou informaci Nobilis IB Ma5.
Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma výše zmíněného přípravku. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Příležitostně byly zjištěny velmi mírné zánětlivé změny na ledvinách u kuřat prostých specifických patogenů (SPF) po 10- násobném předávkování.
Inkompatibility:
Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma vakcíny Nobilis IB Ma5 nebo rozpouštědla Solvent Oculo/Nasal doporučeného pro použití s veterinárním léčivým přípravkem.

 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

 

15. DALŠÍ INFORMACE
Nobilis IB Primo QX je určen k ochraně kuřat proti klinickým příznakům onemocnění způsobeným pouze IBV variantním kmenem D388 a neměl by být používán jako náhrada jiných IBV vakcín. Kuřata mají být vakcinována proti jiným prevalentním IBV sérotypům (např. Massachussets) v souladu s místním IBV vakcinačním programem.
Velikost balení:
Papírová krabička s 10 kelímky lyofilizátu (1000 dávek v kelímku s průměrem 42 mm)
Papírová krabička s 10 kelímky lyofilizátu (5000 dávek v kelímku s průměrem 42 mm)
Papírová krabička s 10 kelímky lyofilizátu (10 000 dávek v kelímku s průměrem 61 mm)
Papírová krabička s 10 lahvičkami rozpouštědla (lahvičky 35 ml), dodávané s kapátkem a adaptérem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr