Novaquin 15 mg/ml

Balení:
336 ml
Léková forma:
perorální suspenze
Aktivní látka:
Meloxicamum
Detail:
Popis:
Zmírnění zánětu a bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému u koní.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kůň

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:
Novaquin 15 mg/ml perorální suspenze pro koně

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nizozemsko
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nizozemsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Novaquin 15 mg/ml perorální suspenze pro koně
Meloxicamum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Jeden ml obsahuje:
Léčivá látka
Meloxicamum 15 mg
Pomocné látky
Natrium-benzoát 1,75 mg
Žlutavě zelená viskózní perorální suspenze

4. INDIKACE
Zmírnění zánětu a bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému u koní.

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u březích nebo laktujících klisen.
Nepoužívat u koní trpících gastrointestinálními poruchami, jako jsou podráždění a hemoragie,
s narušenými funkcemi jater, srdce nebo ledvin a onemocněním s krvácením.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u koní mladších 6 týdnů.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
V klinických pokusech byly v ojedinělých případech pozorovány nežádoucí reakce typické pro
nesteroidní protizánětlivé přípravky (NSAID) (slabá kopřivka, diarea). Příznaky byly reversibilní.
Ojediněle byla pozorována ztráta chuti k příjmu potravy, skleslost, abdominální bolest a kolitida.
Velmi zřídka se mohou vyskytnout anafylaktoidní reakce, které mohou být vážné (i fatální) a je nutno
ji léčit symptomaticky.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Koně.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Dávkování
Perorální suspenzi podávat jednou denně v dávce 0,6 mg/kg živé hmotnosti, až 14 dní.
Způsob a cesta podání
Před použitím dobře protřepat, a to nejméně 20krát.
Přípravek se podává buď zamíchaný v malém množství krmiva před krmením, nebo přímo do tlamy.
Suspenze se podává za použití odměrné stříkačky přiložené v balení.
Stříkačka se nasazuje na lahvičku a má stupnici podle kg živé hmotnosti.
Po podání veterinárního léčivého přípravku je nutno lahvičku uzavřít víčkem, umýt odměrnou
stříkačku teplou vodou a nechat uschnout.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
V průběhu používání zamezte kontaminaci.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Maso: 3 dny
Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 5 měsíců.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lékovce po EXP.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože je zde
potenciální riziko renální toxicity.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na NSAID by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým
přípravkem.
V případě náhodného pozření, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informace nebo
etiketu praktickému lékaři.
Březost a laktace
Viz „Kontraindikace“.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Nepodávat současně s glukokortikoidy, jinými nesteroidními protizánětlivými přípravky nebo
s antikoagulačními látkami.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)
V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu, musí být
likvidovány podle místních právních předpisů. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých
přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní
prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské
lékové agentury http://www.ema.europa.eu/.

15. DALŠÍ INFORMACE
Kartonová krabička obsahující jednu lahvičku z polyethylenu vysoké hustoty (HDPE) o objemu
125 ml nebo 336 ml se šroubovacím uzávěrem z HDPE a polypropylenovou odměrnou stříkačkou.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr