Ophtocycline 10 mg/g

Balení:
5g
Léková forma:
Oční mast
Aktivní látka:
Chlortetracyclini hydrochloridum
Detail:
Popis:
Léčba keratitidy, konjunktivitidy a blefaritidy způsobené Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. a Pseudomonas spp. citlivými ke chlortetracyklinu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Kůň
  1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Ophtocycline 10 mg/g oční mast pro psy, kočky a koně

 

 

  1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

1 gram obsahuje:

 

Léčivé látky:

Chlortetracyclini hydrochloridum                             10,0 mg

(odpovídá 9,3 mg chlortetracyclinum)

 

Pomocné látky:

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

 

Oční mast.

Žlutavá až žlutá homogenní mast.

 

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1     Cílové druhy zvířat

 

Psi, kočky a koně.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Léčba keratitidy, konjunktivitidy a blefaritidy způsobené Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Proteus spp. a Pseudomonas spp. citlivými ke chlortetracyklinu.   

 

4.3     Kontraindikace

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Vzhledem k pravděpodobné variabilitě (časové, geografické) ve výskytu bakterií rezistentních k tetracyklinu se doporučuje odběr bakteriologických vzorků a testování citlivosti.

 

Při použití tohoto přípravku je třeba vzít do úvahy oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické politiky.

 

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů  uvedených v tomto v SPC, může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních ke chlortetracyklinu a také může snížit účinnost terapie dalšími tetracykliny z důvodu možné zkřížené rezistence.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Vzhledem k možné senzibilizaci a/nebo reakcím z přecitlivělosti zabraňte při manipulaci s přípravkem přímému kontaktu s pokožkou. Při manipulaci s přípravkem používejte nepropustné rukavice.

 

V případě kontaktu s kůží umyjte zasaženou kůži vodou a mýdlem. Pokud se po kontaktu s přípravkem objeví příznaky, jako např. vyrážka, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Nejsou známy.

 

4.7     Použití v době březosti a laktace

 

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Údaje nejsou k dispozici.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Pouze oční podání.

 

Koně: Aplikujte 2–3 cm masti (v závislosti na velikosti zvířete) do spojivkového vaku 4krát denně po dobu 5 dnů. Pokud po 3 dnech léčby nedojde k žádnému klinickému zlepšení, je třeba zvážit alternativní léčbu.

Psi a kočky: Aplikujte 0,5–2 cm masti (v závislosti na velikosti zvířete) do spojivkového vaku 4krát denně po dobu 5 dnů. Pokud po 3 dnech léčby nedojde k žádnému klinickému zlepšení, je třeba zvážit alternativní léčbu.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Údaje nejsou k dispozici.

 

4.11   Ochranná(é) lhůta (y)

 

Maso: 1 den

Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: oftalmologika, antibiotika

ATCvet kód: QS01AA02

 

5.1     Farmakodynamické vlastnosti

 

Chlortetracyklin hydrochlorid je tetracyklin první generace. Jedná se převážně o bakteriostatické antibiotikum, které inhibuje syntézu bakteriálních proteinů vazbou na 30S podjednotku bakteriálního ribozomu. Účinek chlortetracyklinu je závislý na čase a také na koncentraci, přičemž AUC/MIC je hlavním parametrem PK/PD. Chlortetracyklin má široké spektrum účinku zahrnující aerobní i anaerobní grampozitivní a gramnegativní bakterie. Rezistence může být zprostředkována efluxem, ochranou a modifikací ribozomů. Zkřížená rezistence k tetracyklinům je běžná.

 

5.2     Farmakokinetické údaje

 

Chlortetracyklin je nelipofilní molekula. Po lokálním podání do oka se očekává, že systémová absorpce bude minimální.

 

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1     Seznam pomocných látek

 

Lehký tekutý parafin

Tuk z ovčí vlny

Bílá vazelína

 

6.2     Hlavní inkompatibility

 

Neuplatňuje se.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření tuby: 14 dní.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Hliníková tuba potažená epoxidovou pryskyřicí o obsahu 5 g s HDPE kanylou a šroubovacím uzávěrem. Jedna tuba v papírové krabičce.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Le Vet Beheer B.V.

Wilgenweg 7

3421 TV Oudewater

Nizozemsko

 

 

  1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO (A)

 

96/056/17-C

 

  1. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

  1. 12. 2017

 

 

10      DATUM REVIZE TEXTU

 

Červen 2018

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr