PARVORUVAX

Balení:
25 dávek
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Parvovirus enteritidis suis inact., min. 2 HAI.U* Erysipelothrix rhusiopathiae, sérotyp 2, min 1 ELISA UNIT**
Detail:
Aplikace účinných substancí do organizmu zvířete vyvolá aktivní imunitní odpověď proti parvoviróze a července.Inaktivovaná adjuvovaná vakcína proti parvoviróze a července prasat.
Popis:
Aktivní imunizace prasat proti parvoviróze a července.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

PARVORUVAX injekční suspenze – SPC

 

2.   KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá dávka (2ml) obsahuje:

Léčivá(é) látka(y):

Parvovirus enteritidis suis inact., min..…………… 2 HAI.U* 

Erysipelothrix rhusiopathiae, sérotyp 2, min……….. 1 ELISA UNIT**

Pomocné látky:

Aluminii hydroxidum……………………………… 4,2 mg

Thiomersalum max………………………………… 0,2 mg

Excipient, q.s………………………………………. 2 ml

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

*1HAI.U.: množství potřebné k navození titru HAI protilátek 1 log 10 u morčat po podání vakcíny.

**1 ELISA U.: potřebné množství k získání indexu sérokonverze u zvířete (ELISA) dle EL

 

3.   LÉKOVÁ FORMA

      Injekční suspenze.

 

4.   KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Cílové druhy zvířat – Prase.

4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat – Aktivní imunizace prasat proti parvoviróze a července.

4.3 Kontraindikace   

Nejsou.

4.4 Zvláštní upozornění pro každý cílový druh zvířat             

Nejsou.

4.5 Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Vakcinujte pouze zdravá zvířata. Před použitím vakcínu dobře protřepejte.

Vakcínu lze použít pro revakcinaci prasat, která byla dříve vakcinována proti parvoviróze nebo července.

Dodržujte běžné podmínky při manipulaci se zvířaty. Dodržujte běžné podmínky asepse.

Použijte sterilní injekční materiál bez obsahu antiseptických a/nebo dezinfekčních látek.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

4.6          Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 Vakcinace může vyvolat ojediněle hypersenzitivní reakci u zvířat citlivých na červenkou infekci.

4.7          Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Vakcinace v průběhu březosti a laktace je bezpečná.

 4.8         Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 Nejsou známy.

 4.9 Podávané množství a způsob podání

Aplikujte hluboko intramuskulárně do svaloviny krku za uchem. Dávku 2 ml aplikujte dle následujícího schématu:

Primovakcinace:

V případě nepřítomnosti mateřských  protilátek proti parvoviróze:

2 injekce ve 3-4 týdenním intervalu, druhá injekce min. jeden týden před připuštěním.

Revakcinace: každých 6 měsíců.

 4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 Není známo.

 4.1 Ochranné lhůty

 Bez ochranných lhůt.

 

5.   IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: Imunopreparáty pro prasata – Inaktivované virové a inaktivované bakteriální vakcíny – Porcinní parvovirus + Erysipelothrix, ATC vet kód QI09AL01

Aplikace účinných substancí do organizmu zvířete vyvolá aktivní imunitní odpověď proti parvoviróze a července.

Inaktivovaná adjuvovaná vakcína proti parvoviróze a července prasat.

 

6.   FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6. 1         Seznam pomocných látek 

Aluminii hydroxidum, Thiomersalum, Chlorid sodný, Voda pro injekci,             

6.2          Inkompatibility

 Nejsou známy.

     

6.3          Doba použitelnosti

24 měsíců. Spotřebujte ihned po otevření.

 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání

Při teplotě 2 až 8oC, chraňte před světlem. Nemrazit.

 6.5         Druh a složení vnitřního obalu

Skleněná lékovka obsahující 1 dávku, krabička s 10 lékovkami.        

Skleněná lékovka obsahující 5 dávek, krabička s 1 lékovkou.

Skleněná lékovka obsahující 25 dávku, krabička s 1 lékovkou.

6.6 Zvláštní opatření pro likvidaci nespotřebovaného přípravku nebo odpadového materiálu .

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 CEVA

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO – 97/981/93-C

 9. DATUM REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

29.9.1993, 29.9.1998, 2. 12. 2003, 8.4.2009

10. DATUM REVIZE TEXTU

 Leden 2013

Hledat produkt

Zrušit filtr