Parvosuin

Balení:
20, 100 ml
Léková forma:
injekční emulze
Aktivní látka:
Parvovirus enteritidis suis (kmen NADL – 2) ≥ 32 HI*
Detail:
Popis:
Prevence parvovirózy a červenky prasat.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Parvosuin – MR injekční emulze

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Složení 1 dávky (2ml):

Parvovirus enteritidis suis (kmen NADL – 2) ≥ 32 HI*

* Průměrné titry u očkovaných zvířat

Erysipelotrix rhusiopathiae (kmen R3E11) > 50 IU

 

Olejové adjuvans.

Thiomersal, Marcolum 52-830, Oleomannid, Simulsol – 5 100, Rehydrogel a PBS.

 

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční emulze.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Prasata.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Prevence parvovirózy a červenky prasat.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nepoužívat u nemocných a z nemoci podezřelých prasat.

 

 

4.4       Zvláštní upozorncní

 

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

Před použitím vakcínu  krátce zahřát při pokojové teplotě +20ºC – +25ºC.

Používat sterilní injekční stříkačky a jehly.

Roztřepat obsah před použitím.

Skladovat mimo dosah dětí.

Přípravek neovlivňuje chování zvířat.

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

            Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Bez zvláštního opatření.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Pro uživatele:

 

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/ náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

 

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství a vezměte s sebou příbalovou informaci.

 

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

 

Pro lékaře:

 

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, rychlá, chirurgická péče je  nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

 

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Ojedinělý výskyt hypersenzitivity u vakcinovaného zvířete. V tomto případě aplikujte antihistaminika.

 

Při aplikaci vakcíny do subkutánní tkáně se může v místě vpichu objevit lokální reakce,  která po několika dnech vymizí.

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Není doporučeno vakcinovat březí zvířata z důvodu zabránění stresu. Vhodná doba vakcinace je  v perioda laktace.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

Způsob podání:

Hluboko imtramuskulárně do krčních svalů.

 

Prasata: 2 ml/zvíře  od stáří 6 měsíců, všech váhových kategorií, stáří a pohlaví.

 

Prasničky, mladí kanci: 2 dávky vakcíny 3 – 4 týdny po sobě při příchodu zvířat na farmu.

 

Prasnice: 1 dávka  vakcíny 10 – 15 dnů po porodu.

 

Dospělí kanci: vakcinace 1 x ročně.

 

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Bez průvodních jevů.

 

4.11     Ochranné lhůty

 

Bez ochranných lhůt.

 

 

 1. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

ATCvet kód: QI09AL01

 

Parvosuin – MR injekční emulze, je tekutá inaktivovaná vakcína vytvářející aktivní imunitu prasat proti července a parvoviróze. Inaktivované antigeny obsažené ve vakcíně indukují po vpravení do organismu zvířete prostřednictvím rozpoznávacích mechanismů ( makrofágy, opsoniny, inteleukiny – B lymfocyty a další.) vysokou hladinu specifických protilátek proti PV a  července. Zvířata po aplikaci vakcíny vykazují odpovídající imunitu proti nakažení viry parvovirózy  a bakteriální červenky.

 

Při vakcinaci je třeba zohlednit  vliv věku, polymorfního metabolismu a patologických stavů zvířat.

 

Vysoké hladiny protektivních protilátek proti PV u prasat vychází z faktorů absorpce a biologické dosažitelnosti  při aktivní imunizaci.

 

Imunita nastupuje do 4 týdnů po vakcinaci. Očkování v období 10 až 15  dnů po porodu zabezpečuje ochranu zvířat během celé následující březosti.

 

Farmakokinetické indikátory získané ze zvířat – jako jsou vztahy mezi koncentrací v plazmě, terapeutické a nežádoucí efekty, faktory věku, vliv  polymorfního metabolismu a patologická zjištění – jsou presentovány následnou serokonverzí a účinnou ochranou vakcinovaných zvířat.

 

Evidentnost bezpečnosti podání vakcíny Parvosuinu – MR injekční emulze, je doložena  výsledky laboratorních testů.

 

– Aplikací vakcíny  prasnicím

 

– Studiem neškodnosti a potence vakcíny u prasniček

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Olejové adjuvans. Thiomersal, Marcolum 52-830, Oleomannid, Simulsol – 5 100, Rehydrogel a PBS.

 

 

 • Inkompatibility

 

            Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po 1. otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned po otevření.

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C)

Chraňte před mrazem.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

Skleněná lékovka uzavřená gumovou zátkou a hliníkovou pertlí.

 

Velikosti balení:

10 x 20 ml,1 x 100 ml

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

            LABORATORIOS HIPRA, S.A.
            Avda. la Selva,  135

17170 AMER (Girona)  Spain.

 

 

 1. Registrační číslo

 

97/1281/97-C

 

 

 1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

16.12.1997, 12.1.2004, 6.8.2009

 

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Březen 2010

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr