PIRSUE 5 mg/ml intramamární roztok pro skot

Balení:
24 x 10 ml
Léková forma:
Intramamární roztok
Aktivní látka:
Pirlimycini hydrochloridum ekvivalent 50 mg pirlimycinum na 10 ml aplikátor.
Detail:
Antibiotikum pro intramamární použití.
Popis:
Léčba subklinických mastitid u laktujících krav způsobených Gram-pozitivními koky citlivými na pirlimycin, včetně stafylokoků, jako je Staphylococcus aureus, jak penicilináza-pozitivních, tak peniciniláza-negativních a koaguláza-negativních stafylokoků; dále streptokoky včetně Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie a Streptococcus uberis.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PIRSUE 5 mg/ml intramamární roztok pro skot

 

Výrobce: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat , 1348 Louvain-la-Neuve , Belgie

Držitel registračního rozhodnutí: Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat , 1348 Louvain-la-Neuve , Belgie

Složení: Léčivá(é) látka(y):  Pirlimycini hydrochloridum ekvivalent 50 mg pirlimycinum na 10 ml aplikátor.

Cílový druh zvířat: Skot (laktující dojnice).

 

Popis přípravku: Intramamární roztok.

Druh obalu: Sterilní vodný roztok v 10 ml polyetylénových intramamárních aplikátorech.

Balení:  8 x 10 ml, 24 x 10 ml ve vnější kartonové krabici. Taktéž baleno jako 120 x 10 aplikátorů v plastovém vědru.

Farmakoterapeutická skupina: Antibiotikum pro intramamární použití

Charakteristika: Pirlimycin hydrochlorid je semi-syntetické linkosamidové antibiotikum. Linkosamidy (klindamycin, linkomycin a pirlimycin) inhibují syntézu proteinů a u Gram-pozitivních a u anaerobních bakterií a taktéž u Mycoplasma spp. Působí prostřednictvím vazby na 50S ribozomální podjednotku, tak zabraňují vazbě aminoacyl-tRNA a inhibují peptidyltransferázové reakce, které se týkají syntézy proteinů v bakterii.

Gram-pozitivní izoláty s MIC ≤ 2 μg/ml mají být považovány za rezistentní. Střevní bakterie, jako E.coli, jsou rezistentní na pirlimycin.

Pirlimycin má zásaditou pKa (8.5). To znamená, že bude účinnější v kyselém prostředí a má tendenci se koncentrovat, v porovnání s plazmou, v oblastech s nižším pH, jako jsou např abscesy. U pirlimycinu bylo prokázáno, že se akumuluje v polymorfonukleárních buňkách, avšak intracelulární usmrcení Staphylococcus aureus nebylo dokázáno.

Indikace: Léčba subklinických mastitid u laktujících krav způsobených Gram-pozitivními koky citlivými na pirlimycin, včetně stafylokoků, jako je Staphylococcus aureus, jak penicilináza-pozitivních, tak peniciniláza-negativních a koaguláza-negativních stafylokoků; dále streptokoky včetně Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactie a Streptococcus uberis.

Kontraindikace: Rezistence na pirlimycin.  Léčba infekcí způsobených gramnegatívními bakteriemi, jako jsou E.coli.  Neléčit krávy s vyhmatatelnými změnami mléčné žlázy způsobenými chronickou subklinickou mastitidou.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy.

Interakce: Může se objevit zkřížená rezistence mezi pirlimycinem a jinými linkosamidy nebo makrolidy.

Březost a laktace: Přípravek je indikován pro použití u laktujících dojnic a může být použit během gravidity.

Upozornění: Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Před léčbou by měla být stanovena citlivost cílových baktérií.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zamezit kontaktu s roztokem. Umýt ruce a potřísněnou pokožku mýdlem a vodou a svléct kontaminované oblečení ihned po použití. Při kontaktu s očima ihned vyplachovat oči vodou po dobu 15 minut. Držet oční víčka otevřená, aby se zajistil důkladný kontakt s vodou.

 

Dávkování:  Aplikovat jeden aplikátor (50 mg pirlimycinu) do každé infikované čtvrti. Léčba se skládá z osmi aplikací po jednom aplikátoru každých 24 hodin.

Způsob použití: Podání: pouze k intramamárnímu podání.  Pozornost musí být věnována tomu, aby nedošlo k zanesení patogenů do struku za účelem snížení rizika E. coli infekcí. Před aplikací zajistit odpovídající očištění struku (a mléčné žlázy – pokud je potřeba). Následující pokyny by proto měly být pečlivě dodržovány. Očistit ruce před manipulací s mléčnou žlázou. Umýt mléčnou žlázu, pokud je znečištěná.

Pokud je potřeba, umýt struky důkladně teplou vodou obsahující vhodný čistící prostředek pro dojnice a struky důkladně vysušit. Dezinfikovat hrot struku za použití vhodného čistícího prostředku. Hrot struku má být čištěn, až dokud se na utěrce neobjevuje žádná další nečistota. Pro každý struk použít novou dezinfekční utěrku. Nedotýkat se očištěného hrotu struku před aplikací přípravku.

Zavedení: Přímým tahem odstranit bílý kryt hrotu. Jemně zavést hrot do strukového kanálku a pečlivě vtlačit přípravek.

Píst stlačit plynulým tlakem, jemně a pomalu, aby se vytlačil celý obsah do mléčné žlázy a čtvrť promasírovat, aby se přípravek rozptýlil do mléčné cisterny. Po aplikaci ponořit všechny struky do dezinfekčního přípravku.

Ochranná lhůta: Maso: 23 dní.  Mléko: 5 dní

Použití, exspirace: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Způsob skladování: Uchovávat při teplotě do 25oC. Aplikátory uchovávat v původním obalu.

Datum zpracování:  EU/2/00/027/001-003 , Datum registrace: 29/01/2001 , Datum posledního prodloužení: 08/02/2006

Autor článku: SPC

Hledat produkt

Zrušit filtr