POULVAC E. COLI

Balení:
10*5000d
Léková forma:
Lyofilizát pro přípravu suspenze
Aktivní látka:
Živý aroA gen deletovaný Escherichia coli, typ O78, kmen EC34195
Detail:
Živý aroA gen deletovaný Escherichia coli, typ O78, kmen EC34195
Popis:
Živá bakteriální vakcína pro stimulaci aktivní imunity proti Escherichia coli pro kur domácí (brojlery, budoucí nosnice/chovné slepice)
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Poulvac E.coli

Lyofilizát pro přípravu suspenze k rozprašování pro kura domácího

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

PFIZER Limited

Ramsgate Road

Sandwich, Kent

CT13 9NJ

Spojené království

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Pfizer Olot S.L.U.

Ctra. Camprodon s/n “La Riba“

17813 Vall de Bianya (Gerona)

Španělsko

 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Poulvac E.coli

Lyofilizát pro přípravu suspenze k rozprašování pro kura domácího

 

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna dávka obsahuje:

Živý aroA gen deletovaný Escherichia coli, typ O78, kmen EC34195    5,2×106 až 9,1×108 CFU*

*Colony Forming Units – jednotky tvořící kolonie, pokud jsou pěstovány na sojovém agaru

 

Krémově zbarvený lyofilizát.

Po rekonstituci v závislosti na množství použitého rozpouštědla průhledná až bílo-nažloutlá

neprůhledná suspenze.

 

4. INDIKACE

Pro aktivní imunizaci brojlerů a budoucích nosnic/chovných slepic pro snížení mortality a lézí

(perikarditida, perihepatitida, aerosakulitida) spojených s Escherichia coli, sérotyp O78.

 

Nástup imunity: 2 týdny po podání pro redukci lézí. Nástup imunity nebyl stanoven pro snížení

mortality.

Trvání imunity: 8 týdnů po podání pro redukci lézí a 12 týdnů po podání pro redukci mortality

 

Studie křížové imunity prokázala redukci výskytu a závažnosti aerosakulitidy způsobené E.coli,

sérotypy O1, O2 a O18. Pro tyto sérotypy nebyl stanoven nástup a trvání imunity.

 

5. KONTRAINDIKACE

Vakcinujte pouze zdravé ptáky.

Nevakcinujte zvířata procházející antibakteriální nebo imunosupresivní léčbou.

 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známé. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (brojleři, budoucí nosnice/chovné slepice)

 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Jedna dávka vakcíny od jednoho dne věku pomocí hrubého spreje.

 

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Použijte čisté vakcinační materiály a vypněte ventilaci po dobu 15 minut po vakcinaci.

 

Odstraňte těsnění a zátku. Z poloviny naplňte láhev vodou bez chloru pokojové teploty. Nasaďte zátku

a třepte, dokud nedojde k rozpuštění. Nalijte rekonstituovanou vakcínu do čisté nádobky a přidejte

vodu bez chloru k dalšímu rozředění vakcíny za účelem získání rovnoměrného rozdělení při postřiku

ptáků.

Nepoužívejte na sprejovací zařízení žádné desinfekční prostředky ani jiné látky snižující účinnost živé

vakcíny.

 

Zřeďte a podejte rekonstituovanou vakcínu v poměru 1 dávka rekonstituované vakcíny na jednoho

ptáka, podle předpisů vašeho specifického vybavení pro hrubý postřik. Doporučený objem pro jednu

dávku je mezi0,1 a0,5 ml. Vzdálenost při sprejování by měla být mezi30 a80 cmnad zvířaty pro

zajištění rovnoměrné distribuce a doporučená velikost kapek je nad 100 µm.

 

10. OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C–8°C). Chraňte před mrazem.

 

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu: 2 hodiny

 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte antibiotika 1 týden před a po vakcinaci, protože antibiotická léčba může narušit účinnost

vakcíny.

Nejsou dostupné informace o vlivu vysoké hladiny mateřských protilátek na účinnost vakcíny.

 

Vakcinační kmen může být nalezen ve tkáních (játra, srdce) až 6 dnů po vakcinaci. Vakcinovaní ptáci

mohou vylučovat vakcinační kmen stolicí až 5 týdnů po vakcinaci a vakcína může zůstat přítomna v

prostředí až do ukončení chovného období. Je proto doporučeno po ukončení chovného období čistit a

desinfikovat budovy, kde jsou ptáci chováni, v nichž byla vakcína aplikována.

Vakcinační kmen se může rozšířit na ptáky, kteří jsou v kontaktu.

 

Vakcinační kmen může být identifikován podle jeho růstových vlastností na biologickém růstovém

médiu: vykazuje normální růst na MacConkey a Sojovém agaru, zatímco nejsou pozorovány žádné

kolonie, když je kmen kultivovaný bez aromatických aminokyselin (na minimum agaru).

 

Při podání dodržujte aseptická opatření.

Při aplikaci vakcíny se doporučuje používat ochranné brýle, rukavice a protiprašnou masku. Po

použití desinfikujte ruce a vybavení.

 

Personál pracující s vakcinovanými zvířaty by měl dodržovat obecné hygienické principy a dbát

zvýšené opatrnosti při manipulaci s podestýlkou nedávno vakcinovaných zvířat.

 

Imunizaci je třeba považovat za jednu z komponent komplexního kontrolního programu, který řeší

všechny důležité hygienické a zdravotní faktory pro drůbež.

 

Nepoužívat u nosnic ve snášce nebo během 6 týdnů před počátkem snášky.

 

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň

s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv

jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku

schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské

lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

 

15. DALŠÍ INFORMACE

Vakcína je dodávána v borosilikátová skleněné lahvičce o objemu 10 ml nebo 50 ml s brombutylovou

gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

Krabička s jednou lahvičkou s 2500, 5000, 10000 nebo 20000 dávkami.

Krabička s deseti lahvičkami s 2500, 5000, 10000 nebo 20000 dávkami.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

 

België/Belgique/Belgien

Pfizer Animal Health s.a., Tél/Tel.: +32 (0)2 554 62 11

 

Luxembourg

Pfizer Animal Health s.a., Tél/Tel.: + 32 (0)2 554 62 11

 

Република България

Pfizer Luxembourg SARL

Teл: + 359 2 970 41 71

 

Magyarország

Pfizer Kft. Tel: +361 488 3695

 

Česká republika

Pfizer Animal Health, Tel: +420 283 004 111

 

Malta

Agrimed Limited, Tel: +356 21 465 797

 

Danmark

Pfizer Oy Animal Health, Tlf: +358 (0)9 4300 40

 

Nederland

Pfizer Animal Health B.V., Tel: +31 (0)10 4064 600

 

Deutschland

Pfizer GmbH, Tel: +49 30-5500 5501

 

Norge

Pfizer Oy Animal Health, Tlf: +358 (0)9 4300 40

 

Eesti

Pfizer Animal Health, Tel: +370 525 14000

 

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H., Tel: +43 (0)1 52 11 57 20

 

Ελλάδα

Pfizer Hellas A.E. Τηλ.: +30 210 6785800

 

Polska

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o., Tel: +48 22 335 61 00

 

Espana

Pfizer S.L. , Tel: +34 91 4909900

 

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda., Tel: +351 21 423 55 00

 

France

Pfizer , Tél: +33 (0)1 58 07 46 00

 

Romania

Pfizer Romania SRL, Tel: + 0040 21 207 28 00

 

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland, trading as:

Pfizer Animal Health Tel: +353 (0) 1 467 6500

 

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL , Tel: +386 (0) 1 52 11 670

 

Island

Pfizer Oy Animal Health

Sími: +358 (0)9 4300 40

 

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL o.z. , Tel: + 421 2 3355 5500

 

Italia

Pfizer Italia S.r.l., Tel: +39 06 3318 2933

 

Suomi/Finland

Pfizer Oy Animal Health, Puh/Tel: +358 (0)9 4300 40

 

Kύπρος

Pfizer Hellas A.E. Τηλ.: +30 210 6785800

 

Sverige

Pfizer Oy Animal Health , Tel: +358 (0)9 4300 40

 

Latvija

Pfizer Animal Health, Tel: +370 525 14000

 

 United Kingdom

Pfizer Ltd , Tel: +44 (0) 1304 616161

 

Lietuva

Pfizer Animal Health ,Tel: +370 525 14000

Hledat produkt

Zrušit filtr