PRACETAM 200 mg/ml

Balení:
5 l
Léková forma:
Roztok pro podání v pitné vodě
Aktivní látka:
Paracetamolum
Detail:
Popis:
Symptomatická léčba horečky v souvislosti s onemocněním dýchacího ústrojí v kombinaci s vhodnou antiinfekční léčbou, je-li to nezbytné
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PRACETAM 200 mg/ml roztok pro podání v pitné voděpro prasata

 

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Ceva Santé Animale

10 Avenue de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

 

Výrobce zodpovědný za uvolňování šarže:

 

Boulevard de la Communication

Zone Autoroutière

53950 Louverné

Francie

 

nebo

 

Ceva Santé Animale

Zone Industrielle Très le Bois

22603 Loudéac

Francie

 

 

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO  PŘÍPRAVKU

 

PRACETAM 200 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata

Paracetamolum

 

 

3. OBSAH  LÉČIVÝCH  A  OSTATNÍCH  LÁTEK

 

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Paracetamolum………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 200 mg

 

 

4. INDIKACE

 

U prasat:

Symptomatická léčba horečky v souvislosti s onemocněním dýchacího ústrojí v kombinaci s vhodnou antiinfekční léčbou, je-li to nezbytné.

 

 

5. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat v případě známé přecitlivělosti na paracetamol nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat se závažným poškozením jater.

Nepoužívat u zvířat se závažným poškozením ledvin. Viz též bod „Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce.“

Nepoužívat u zvířat postižených dehydratací nebo hypovolémií.

 

 

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ve vzácných případech se při léčebných dávkách mohou přechodně u zvířat vyskytovat řídké výkaly, které mohou trvat až 8 dnů po ukončení podávání léku. Tento stav nemá žádný vliv na celkový stav zvířat a ustupuje bez použití specifické léčby.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata.

 

 

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Podání v pitné vodě.

 

30 mg paracetamolu na kg živé hmotnosti na den po dobu 5 dnů, perorálně v pitné vodě, dávka odpovídá množství 1,5 ml perorálního roztoku na 10 kg živé hmotnosti na den po dobu 5 dnů.

 

Příjem medikované pitné vody závisí na klinickém stavu zvířat. Z důvodu zajištění správného dávkování musí být koncentrace léku v pitné vodě příslušným způsobem upravena.

 

 

9. POKYNY  PRO  SPRÁVNÉ  PODÁNÍ

 

Doporučení pro rozpouštění:

 

Léčivý přípravek se snadno rozpouští ve vodě o teplotě (20 o C – 25 oC).

Při použití přípravku pomocí dávkovače vody nastavte dávkovač v rozmezí 5 % až 3 %. Nenastavujte dávkovače na méně než 3 %.

 

Roztok by měl být připravován čerstvý každých 24 hodin. Během medikace by neměl být dostupný

žádný jiný zdroj pitné vody.

 

 

10. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Maso: Bez ochranných lhůt.

 

 

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi.

 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 1 rok.

Doba použitelnosti po rozpuštění v pitné vodě: 24 hodin.

 

 

 

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvířata se sníženým příjmem vody a/nebo narušeným celkovým stavem musí být léčena parenterálně. V případě onemocnění kombinovaného virového a bakteriálního původu by měla být zavedena vhodná doprovodná antiinfekční léčba.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

V závislosti na přívodu medikované vody se pokles hypertermie očekává 12 až 24 hodiny od začátku léčby.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice, respirátor a brýle. V případě potřísnění kůže nebo očí ihned opláchněte/vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Během použití přípravku Pracetam se doporučuje nejíst a nepít, aby se zabránilo jeho pozření a po použití si umýt ruce. V případě pozření přípravku vyhledejte lékařskou pomoc.

Nemanipulujte s přípravkem v případě, že jste alergičtí na paracetamol.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nepodávat současně s nefrotoxickými léky.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Při podání pětinásobku doporučené dávky paracetamolu se mohou příležitostně vyskytnout řídké výkaly s pevnými částicemi. To nemá žádný vliv na celkový zdravotní stav zvířat. V případě náhodného předávkování může být používán acetylcystein.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní ani fetotoxické účinky terapeutických dávek léčiva. Podávání přípravku během březosti a laktace až do trojnásobku doporučené dávky nemělo za následek nežádoucí účinky. Přípravek lze tedy podávat během březosti a laktace.

 

Inkompatibility

Pro Pracetam 200 mg/ml bylo prokázáno, že je fyzikálně-chemicky kompatibilní s účinnými látkami amoxicillin, sulfadiazin/trimetoprim, doxycyklin, tylosin, tetracyklin, colistin.

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

 

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Únor 2017

 

 

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

 

Velikosti balení

1 litrová láhev

2 litrová láhev

5 litrová láhev

10 litrová nádoba

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

 

 

Číslo šarže:

 

EXP:   

 

Hledat produkt

Zrušit filtr