PRACETAM 400 mg/ml

Balení:
5 l
Léková forma:
roztok pro podání v pitné vodě
Aktivní látka:
Paracetamolum
Detail:
Popis:
Symptomatická léčba horečky v souvislosti s onemocněním dýchacího ústrojí v kombinaci s vhodnou antiinfekční léčbou, je-li to nezbytné.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

 

PRACETAM 400 mg/ml roztok pro podání v pitné voděpro prasata

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Santé Animale, 10 avenue de La Ballastière, 33500, Libourne, Francie

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže :

Ceva Santé Animale, Boulevard de la Communication, Zone Autoroutière, 53950 Louverné, Francie

 

nebo

 

Ceva Santé Animale, Zone Industrielle Très le Bois, 22603 Loudéac, Francie

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

PRACETAM 400 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata

Paracetamolum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Paracetamolum                                                      400 mg

 

Roztok pro podání v pitné vodě.

Čirý viskózní růžový roztok.

 

4.       INDIKACE

 

U prasat:

Symptomatická léčba horečky v souvislosti s onemocněním dýchacího ústrojí v kombinaci s vhodnou antiinfekční léčbou, je-li to nezbytné.

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat v případě známé přecitlivělosti na paracetamol nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u zvířat se závažným poškozením jater.

Nepoužívat u zvířat se závažným poškozením ledvin. Viz též bod „Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce“.

Nepoužívat u zvířat postižených dehydratací nebo hypovolémií.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Ve vzácných případech se při léčebných dávkách mohou přechodně u zvířat vyskytovat řídké výkaly, které mohou přetrvávat až 8 dnů po ukončení léčby. Není tím ovlivněn celkový stav zvířat a není třeba rozhodovat o zvláštní léčbě.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Perorální podání v pitné vodě.

 

30 mg paracetamolu na kg živé hmotnosti na den po dobu 5 dnů, perorálně v pitné vodě, ekvivalentně  0,75 ml perorálního roztoku na 10 kg živé hmotnosti na den po dobu 5 dnů.

 

Příjem medikované pitné vody závisí na klinickém stavu zvířat. Z důvodu zajištění správného dávkování musí být koncentrace přípravku v pitné vodě příslušným způsobem upravena.

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Doporučení pro rozpouštění:

Do nádoby nalijte potřebné množství vody na přípravu roztoku. Pak přidejte přípravek a zamíchejte.

Pro přípravu roztoku použijte nejlépe vodu o pokojové teplotě (20 o C – 25 °C).

Při teplotě vody 25 °C je maximální limit koncentrace 40 ml léčivého přípravku na litr roztoku.

 

Při použití přípravku pomocí dávkovače vody nastavte dávkovač v rozmezí 5 % až 3 %. Nenastavujte dávkovače na méně než 3 %.

 

Roztok by měl být připravován čerstvě každých 24 hodin. Během medikace by neměl být dostupný žádný jiný zdroj pitné vody.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Maso: Bez ochranných lhůt.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvi.

Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvířata se sníženým příjmem vody a/nebo narušeným celkovým stavem musí být léčena parenterálně. V případě onemocnění, které je kombinovaného původu (virového i bakteriálního), by měla být zavedena vhodná doprovodná antiinfekční léčba.

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Pokles hypertermie se očekává během 12 až 24 hodin od začátku léčby.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí na paracetamol by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, rukavic, brýlí a respirátoru.

Z důvodu zabránění náhodnému pozření nejezte a nepijte během používání přípravku. Po použití si umyjte ruce.

V případě potřísnění kůže nebo vniknutí do očí ihned opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě náhodného pozření vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nepodávat současně s nefrotoxickými léky.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Při podání pětinásobku doporučené dávky paracetamolu se mohou příležitostně vyskytnout řídké výkaly s pevnými částicemi, což nemá žádný vliv na celkový zdravotní stav zvířat. V případě náhodného předávkování může být podán acetylcystein.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Studie na laboratorních zvířatech neprokázaly teratogenní ani fetotoxické účinky terapeutických dávek léčiva. Podávání přípravku během březosti a laktace až do trojnásobku doporučené dávky nemělo za následek nežádoucí účinky. Přípravek lze tedy podávat během březosti a laktace.

 

Inkompatibility

Bylo prokázáno, že veterinární léčivý přípravek je fyzikálně-chemicky kompatibilní s léčivými látkami amoxicilinem, sulfadiazinem/trimethoprimem, doxycyklinem, tylosinem, tetracyklinem, kolistinem.

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2017

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikosti balení:

500 ml lahev

1 litrová lahev

2,5 litrová lahev

5 litrová lahev

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Registrační číslo: 96/074/16-C

 

Lot.: {číslo}

 

EXP: {měsíc/rok}

 

Po 1. otevření spotřebujte do: ……

Hledat produkt

Zrušit filtr