Prevomax 10 mg/ml

Balení:
20 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Maropitantum
Detail:
Popis:
Pro léčbu a prevenci nauzey a zvracení.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
Prevomax 10 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Le Vet Beheer B.V.
Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nizozemsko
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Produlab Pharma B.V.
Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nizozemsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Prevomax 10 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky
Maropitantum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
1 ml obsahuje:
léčivou látku:
maropitantum 10 mg
pomocné látky:
benzylalkohol (E1519) 11,1 mg
čirý bezbarvý až světle žlutý roztok.

4. INDIKACE
Psi
 Pro léčbu a prevenci nauzey vyvolané chemoterapií.
 Pro prevenci zvracení s výjimkou zvracení vyvolaného kinetózou.
 Pro léčbu zvracení v kombinaci s jinými podpůrnými opatřeními.
 Pro prevenci perioperační nauzey a zvracení a lepší zotavení po celkové anestezii po použití
agonisty μ-opioidních receptorů, morfinu.
Kočky
 Pro prevenci zvracení a zmírnění nauzey s výjimkou stavů vyvolaných kinetózou.
 Pro léčbu zvracení v kombinaci s jinými podpůrnými opatřeními.

5. KONTRAINDIKACE
Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Při subkutánní injekci může dojít k bolesti v místě vpichu.
U koček je velmi často pozorována střední nebo silná reakce na injekci (přibližně u třetiny koček).
Ve velmi vzácných případech se může objevit anafylaktický typ reakce (alergický otok, kopřivka,
erytém, kolaps, dušnost, bledost sliznic).
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 ošetřených zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu
lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Psi a kočky.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Pro subkutánní nebo intravenózní podání u psů a koček.
Prevomax injekční roztok by se měl podávat subkutánně nebo intravenózně jednou denně v dávce
1 mg maropitantu/kg živé hmotnosti (1 ml/10 kg živé hmotnosti). Léčba se může opakovat po dobu až
pěti po sobě následujících dnů. Intravenózní podání přípravku Prevomax se provádí jako jednorázový
bolus bez smíchání přípravku s jinými tekutinami.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Pro prevenci zvracení je třeba Prevomax injekční roztok podat více než hodinu předem. Délka trvání
účinku je přibližně 24 hodin, a proto lze léčbu aplikovat večer před podáním léku, který může vyvolat
zvracení, např. chemoterapie.
Kvůli častému výskytu přechodné bolesti při subkutánním vpichu lze použít vhodný postup k fixaci
zvířete. Bolest při vpichu může zmírnit podání chlazeného přípravku.
Protože farmakokinetická odchylka je velká a maropitant se po opakovaném podání jednou denně
hromadí v těle, mohou být u některých jedinců při opakovaném podání dostačující nižší dávky, než
jsou dávky doporučené.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)
Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky: 56 dnů. Nepoužívejte tento veterinární léčivý
přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě na lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti
končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Zvracení může být spojeno s vážnými a těžkými vysilujícími stavy a jeho příčiny by se měly vyšetřit.
Přípravky jako Prevomax by se měly používat v kombinaci s jinými podpůrnými postupy, jako je dieta
a doplnění tekutin, podle doporučení vašeho veterinárního lékaře.
Maropitant je metabolizován v játrech, a proto by měl být podáván u psů a koček s jaterním
onemocněním obezřetně. Prevomax je třeba podávat obezřetně u zvířat trpících nebo majících
predispozici k onemocnění srdce.
Nedoporučuje se použití přípravku Prevomax injekční roztok proti zvracení vyvolanému kinetózou.
Psi:
Přestože maropitant prokázal účinnost při léčbě i prevenci zvracení vyvolaného chemoterapií, bylo
zjištěno, že je účinnější při preventivním podání. Proto se doporučuje podávat tento veterinární léčivý
přípravek před podáním chemoterapie.
Kočky:
Účinnost maropitantu pro zmírnění nauzey u koček byla prokázána v modelových studiích (nauzea
vyvolaná xylazinem).
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Bezpečnost maropitantu nebyla stanovena u psů mladších 8 týdnů, u koček mladších 16 týdnů a u
březích nebo laktujících fen a koček. Před použitím veterinárního léčivého přípravku u psů mladších 8
týdnů, koček mladších 16 týdnů nebo březích či laktujících fen a koček by měl příslušný veterinární
lékař posoudit poměr terapeutického prospěchu a rizik.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Lidé se známou přecitlivělostí na maropitant by měli podávat veterinární léčivý přípravek obezřetně.
Po použití si umyjte ruce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem
vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Bylo zjištěno, že maropitant může dráždit oči. Pokud dojde k náhodnému zasažení očí, vypláchněte
oči dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.
Březost a laktace:
Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem, protože
nebyly provedeny průkazné studie reprodukční toxicity u žádných druhů zvířat.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Veterinární léčivý přípravek by se neměl podávat společně s antagonisty kalciových kanálů, protože
maropitant má afinitu ke kalciovým kanálům.
Maropitant se dobře váže na plazmatické bílkoviny a může soutěžit s jinými léky se silnou vazbou.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Kromě přechodných reakcí v místě vpichu injekce po subkutánním podání byl maropitant dobře
snášen u psů a mladých koček, kterým se denně píchlo až 5 mg/kg (5násobek doporučené dávky)
po dobu 15 po sobě následujících dnů (3násobek doporučené doby podávání). Nebyly předloženy
žádné údaje o předávkování u dospělých koček.
Inkompatibility:
Prevomax se nesmí míchat s jinými veterinárními léčivými přípravky ve stejné injekční stříkačce,
protože nebyla testována jeho kompatibilita s jinými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpadní materiál, který pochází z tohoto
veterinárního léčivého přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách
Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Lahvička z jantarového skla typu I uzavřená potaženou bromobutylovou gumovou zátkou
a hliníkovým víčkem v papírové krabičce.
Velikosti balení: 1 lahvička o 10 ml, 20 ml, 25 ml nebo 50 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr