Quiflox 100mg/ml

Balení:
50 ml, 100 ml, 250 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Marbofloxacinum
Detail:
Popis:
Pro skot a prasnice. U skotu léčba infekčních onemocnění dýchacího traktu a akutních forem mastitidy. U prasnic léčba syndromu Mastitis Metritis Agalactiae způsobeného bakteriálními kmeny citlivými na marbofloxacin.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

Quiflox 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata (prasnice)

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quiflox 100 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata (prasnice)

Marbofloxacinum

Přípravek s indikačním omezením

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje:

 

Léčivá látka:

Marbofloxacinum                   100 mg

 

Pomocné látky:

Dinatrium-edetát         0,10 mg

Monothioglycerol        1 mg

Metakresol                  2 mg

 

Čirý zelenožlutý až hnědožlutý roztok.

 

4.       INDIKACE 

Skot:

– Léčba infekčních onemocnění dýchacího traktu vyvolaných citlivými kmeny Pasteurella multocida, Mannheimia haemolyticaHistophilus somni.

– Léčba akutních forem mastitidy vyvolaných kmeny Escherichia coli citlivými na marbofloxacin, během laktace.

 

Prasnice:

– Léčba syndromu Mastitis Metritis Agalactiae způsobeného bakteriálními kmeny citlivými na marbofloxacin.

  

5.       KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě, kdy je přítomný patogen rezistentní vůči jiným fluorochinolonům (zkřížená rezistence).

Nepoužívat u zvířat v případě známé přecitlivělosti na marbofloxacin nebo jiný chinolon nebo na některou z pomocných látek.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Intramuskulární podání může způsobit přechodné lokální reakce jako bolestivost nebo otok v místě injekčního podání a zánětlivé reakce, které mohou přetrvávat nejméně 12 dnů po injekčním podání.

O fluorochinolonech je známo, že mohou vést ke vzniku artropatií. Nicméně, tento účinek nebyl nikdy v případě marbofloxacinu u skotu pozorován.

Injekční podání do oblasti krku je upřednostňováno jak u skotu, tak u prasat.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot a prasata.

  

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot:

Respirační infekce:

– Intramuskulární podání:

Doporučená dávka je 8 mg/kg ž.hm., což odpovídá dávce 2 ml/25 kg ž.hm., jednorázově.

Jestliže je objem dávky větší než 20 ml, měla by být podávaná dávka rozdělena do dvou nebo více míst podání.

Akutní mastitida:

– Intramuskulární nebo subkutánní podání:

Doporučená dávka je 2 mg/kg, což odpovídá 1 ml/50 kg ž.hm., jednorázově, po dobu 3 dnů. První dávka může být podána také intravenózně.

 

Prasata (prasnice):

– Intramuskulární podání:

Doporučená dávka je 2 mg/kg, což odpovídá 1 ml/50 kg ž.hm., jednorázově, po dobu 3 dnů.

 

Zátka může být bezpečně propíchnuta až 25krát. Uživatel by měl vybrat nejvhodnější velikost injekční lahvičky podle léčeného cílového druhu.

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Žádné.

  

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

Skot:

Jednorázová dávka 8 mg/kg:

Maso: 3 dny

Mléko: 72 hodin

Jednorázová denní dávka 2 mg/kg, po dobu 3 dnů:

Maso: 6 dnů

Mléko: 36 hodin

 

Prasata (prasnice):

Maso: 4 dny

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po „EXP:“. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat fluorochinolony na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití fluorochinolonů by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost terapie ostatními chinolony z důvodu možné zkřížené rezistence.

Údaje o účinnosti prokázaly, že přípravek není dostatečně účinný při léčbě akutních forem mastitidy způsobené grampozitivními bakteriemi.

 

Upozornění pro uživatele

Po použití přípravku si umyjte ruce.

Lidé se známou přecitlivělostí na (fluoro)chinolony by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě kontaktu s kůží nebo očima postižené místo opláchněte velkým množstvím vody.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

V případě náhodného samopodání injekce vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte etiketu praktickému lékaři.

Náhodné samopodání může způsobit lehké podráždění.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Laboratorní studie u zvířat (krysy, králíci) nepodaly důkaz o teratogenním, embryotoxickém účinku a maternální fetotoxicitě, které by byly spojené s použitím marbofloxacinu.

Bezpečnost marbofloxacinu byla prokázána při dávce 2 mg/kg u březích krav. Jeho bezpečnost byla také prokázána u selat a sajících telat, v případě, kdy je přípravek používán u prasnic a krav.

Nebyla prokázána bezpečnost přípravku při dávce 8 mg/kg u březích krav nebo sajících telat, v případě, kdy je přípravek používán u krav. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Při trojnásobném předávkování doporučenou dávkou nebyly zaznamenány symptomy z předávkování.

Příznaky předávkování marbofloxacinu jsou akutní poruchy nervového systému, které by měly být léčeny symptomaticky.

 

Inkompatibility

Nemísit s jinými veterinárními léčivými přípravky.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červen 2016

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

Injekční roztok je dostupný ve skleněných lahvích po 50 ml, 100 ml a 250 ml injekčního roztoku, v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00, Praha 8

Tel: 221 115 150

info.cz@krka.biz

Hledat produkt

Zrušit filtr