QUIFLOX 5 mg

Balení:
10 tbl., 100 tbl.
Léková forma:
tableta
Aktivní látka:
Marbofloxacinum
Detail:
Popis:
Léčba infekcí způsobených kmeny mikroorganismů citlivých na marbofloxacin.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Quiflox 5 mg tablety pro kočky a psy

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

KRKA, d.d., Novo mesto

Šmarješka cesta 6

8501 Novo mesto

Slovinsko

 

a

 

TAD Pharma GmbH

Heinz-Lohmann Str. 5

27472 Cuxhaven

Německo

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Quiflox 5 mg tablety pro psy a kočky

Marbofloxacinum

 

Přípravek s indikačním omezením

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Jedna tableta obsahuje:

Marbofloxacinum……………………. 5 mg

 

Světle hnědavě žluté kulaté bikonvexní mramorované tablety se zkosenými hranami a případnými tmavými a bílými skvrnami, s půlící rýhou na jedné straně.

Tablety lze rozdělit na dvě stejné poloviny.

 

4.         INDIKACE

Léčba infekcí způsobených kmeny mikroorganismů citlivých na marbofloxacin.

 

Psi:

–           infekce kůže a měkkých tkání (pyodermie kožních záhybů, impetigo, folikulitida, furunkulóza, celulitida)

–           infekce močových cest související s prostatitidou nebo epididymitidou nebo bez její souvislosti

–           infekce  dýchacího aparátu

 

Kočky:

–           infekce  kůže a měkkých tkání (rány, abscesy, flegmóny)

–           infekce  horních cest dýchacích

 

5.         KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u psů mladších 12 měsíců, nebo mladších 18 měsíců v případě obřích plemen psů jako je německá doga,briard,bouvier a mastixové s delším obdobím růstu.,

Nepoužívat u koček mladších  16 týdnů.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na marbofloxacin nebo jiné (fluoro)chinolony nebo na některou z pomocných látek.

 

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Mohou se vyskytovat méně časté,mírné  nežádoucí účinky jako zvracení,měkká stolice,změna v pocitu žízně nebo přechodné zvýšení aktivity. Tyto příznaky spontánně po léčbě odezní a nevyžadují přerušení léčby.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 

Kočky a psi.

 

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Perorální podání.

 

Doporučená dávka je 2mg marbofloxacinu/kg ž.hm./den (1 tableta na 2,5 kg ž.hm. na den) v jedné denní dávce. Tam, kde je to vhodné a pouze u psů, je možné pro přesné dávkování použít kombinaci celých nebo rozpůlených  tablet různých sil (5 mg, 20 mg nebo 80 mg).

 

Živá hmotnost zvířete (kg)

Počet tablet (síla 5 mg)

Přibližné dávkové rozmezí (mg/kg)

1 – 1,5

0,5

1,7 – 2,5

>1,5 – 2,5

1

2,0 – 3,3

>2,5 – 3,5

1,5

2,1 – 3,0

>3,5 – 5,0

2

2,0 – 2,9

>5,0 – 7,0

3

2,1 – 3,0

>7,0 – 9

4

2,2 – 2,9

 

K určení správné dávky je třeba určit živou hmotnost co nejpřesněji, aby se předešlo poddávkování.

 

Délka léčby

 

Psi:

–           u infekcí kůže a měkkých tkání je délka trvání  léčby nejméně 5 dnů a v závislosti na průběhu  onemocnění může být prodloužena až na 40 dnů

–           u infekcí močových cest je délka trvání léčby nejméně 10 dnů a v závislosti na průběhu onemocnění může být prodloužena až na 28 dnů

–           u infekcí dýchacích cest je délka léčby nejméně 7 dnů a v závislosti na průběhu onemocnění může být prodloužena až na 21 dnů

 

Kočky:

–           u infekcí kůže a měkkých tkání (rány, abscesy, flegmóny) je délka léčby 3 až 5 dnů

–           u infekcí horních cest dýchacích je délka léčby 5 dnů

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Nejsou.

 

10.       OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

11.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po EXP.

Doba použitelnosti rozpůlené tablety: 5 dnů

 

12.       ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Vysoké dávky některých fluorochinolonů mohou mít epileptogenní potenciál.U psů a koček trpících epilepsíí je při použití přípravku nutné dbát zvýšené opatrnosti.  V doporučených terapeutických dávkách se však u psů a koček neočekávají závažné nežádoucí účinky. V klinických studiích se při doporučeném dávkování nevyskytly žádné kloubní léze.

 

Nízké pH moči může snižovat účinnost marbofloxacinu. Pyodermie se vyskytuje převážně sekundárně k základnímu onemocnění, proto se doporučuje určit základní příčinu a léčit zvíře i s ohledem na tuto příčinu.

Při použití tohoto přípravku by měly být vzaty v úvahu principy oficiální a národní antibiotické politiky. Fluorochinolony by měly být vyhrazeny pro léčbu klinických případů, které mají slabou odezvu nebo se očekává, že budou mít slabou odezvu na ostatní skupiny antibiotik. Kdykoliv je to možné, fluorochinoly by se měly používat na základě výsledku testu citlivosti. Použití přípravku v rozporu s pokyny uvedenými v souhrnu údajů o přípravku (SPC) může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na fluorochinolony a snížit účinnost léčby ostatními chinolony z důvodů možné zkřížené rezistence.

 

Laboratorní studie u potkanů a králíků s použitím marbofloxacinu v terapeutických dávkách nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku nebo a maternální toxicitě. Nebyly však provedeny specifické studie u psů a koček v průběhu březosti a laktace. U těchto druhů zvířat proto použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

V případě  fluorochinolonů je známá, interakce s perorálně podávanými kationty (hliník, vápník, hořčík, železo). V těchto případech může být biologická dostupnost marbofloxacinu snížena. Současné podání přípravků s obsahem theofylinu může vést ke snížení clearence theofylinu.

 

Předávkování může způsobit akutní příznaky ve formě neurologických poruch, které je nutné léčit symptomaticky.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Lidé se známou přecitlivělostí k fluorochinolonům by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Po použití si umyjte ruce.

 

13.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

14.       DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2013

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Za studena tvarovaný blistr Polyvinylchlorid-hliník-orientovaný polyamid/Hliník obsahující 10 tablet.

Krabičky s příbalovou informací obsahující 10 tablet a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Sokolovská 79

186 00 Praha 8

Tel: 221 115 150

info@krka.cz

Hledat produkt

Zrušit filtr