Rabigen MONO

Balení:
10 d.
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Virus rabiei inactivatum
Detail:
Popis:
Aktivní imunizace psů a koček od 12 týdnů věku proti vzteklině.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Rabigen Mono injekční suspenze

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Léčivé látky v 1 dávce (1 ml):

 

Virus rabiei inactivatum (kmen VP 12) …………………………………..………… ≥ 1IU

 

Adjuvans:

3% suspenze algeldrátu ……………………………………………………10%

 

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční suspenze.

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Psi a kočky.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Aktivní imunizace psů a koček od 12 týdnů věku proti vzteklině.

Nástup imunity byl prokázán  4 týdny po primovakcinaci.

Doba trvání imunity je jeden rok po primovakcinaci.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nejsou.

 

 • Zvláštní upozornění

 

Nejsou.

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

Doporučuje se provést odčervení alespoň 10 dnů před vakcinací.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Krátce po vakcinaci se může u psa a kočky objevit přechodná letargie nebo horečka a reakce v místě vpichu (bolest, mírný otok). Tyto příznaky spontánně vymizí za pár dnů bez jakékoliv léčby. Občas se může vyskytnout hypersenzitivní reakce. V případě anafylaktického šoku je třeba zahájit adekvátní symptomatickou léčbu.

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Použití není doporučováno během březosti a laktace u koček.

Lze použít u březích fen.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma Feligenu CRP a Canigenu DHA2PPi. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

Podávejte jednu dávku Rabigenu Mono subkutánně dle následujícího schématu:

 

Primovakcinace:

Jednorázová injekce – u koťat a štěňat od 12 týdnů věku.

 

Revakcinace:

Jednou ročně.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Předávkování Rabigenem Mono nevykázalo žádné jiné nežádoucí účinky než ty uvedené v odstavci 4.6.

 

4.11     Ochranné lhůty

 

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

 1. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: veterinaria immunopraeparata, ATCvet kód: QI07AA02

 

Aktivní imunizace psů a koček od 12 týdnů věku proti vzteklině.

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Suspenze algeldrátu

Sacharóza

Dihydrogenfosforečnan draselný

Hydrogenfosforečnan draselný

Pankreatinem hydrolyzovaný kasein

Voda na injekci

 

6.2       Inkompatibility

 

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem, vyjma Feligenu CRP a Canigenu DHA2PPi..

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření: obsah lékovky spotřebujte ihned po otevření.

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

3 ml skleněná lékovka typu I s obsahem 1 ml suspenze. Lékovka je uzavřena pryžovou zátkou opatřenou hliníkovou pertlí.

 

Balení:

Plastová blistrová krabička obsahující:

10×1 dávka

50×1 dávka.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

VIRBAC S.A.

1ére Avenue – 2065m

L.I.D.

F-06516 Carros

FRANCIE

 

 1. Registrační číslo

 

97/958/94-C

 

 1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

09/09/1994 / 16/09/2004  /  12.11.2010

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Listopad 2010

Hledat produkt

Zrušit filtr