Receptal 4 μg/ml

Balení:
10 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Buserelinum
Detail:
Popis:
Krávy: - léčba neplodnosti spojená s folikulárními cystami - zlepšení procenta zabřeznutí, následně po injekci v čase umělé inseminace nebo v průběhu luteální fáze po umělé inseminaci - synchronizace říje a ovulace (umožňující fixní dobu umělé inseminace) ve spojení s aplikací prostaglandinu F2α nebo progestagenu Klisny: - indukce ovulace, když je přítomen zralý folikul a synchronizace ovulace se přibližuje páření klisen - zlepšení procenta zabřeznutí po aplikaci v průběhu luteální fáze následované pářením nebo umělou inseminací Prasničky:indukce ovulace po synchronizaci říje, tj. na konci folikulární fáze, v návaznosti na zlepšení zabřezávání v případě použití jednoho fixního času inseminačního programu Ramlice: - indukce ovulace - zlepšení procenta zabřezávání
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Kůň, Králík

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Receptal 4 µg /ml injekční roztok

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

 

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

 

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1A

85716 Unterschleissheim

Německo

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Receptal 4,0 µg /ml injekční roztok

Buserelinum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Receptal je čirý bezbarvý roztok obsahující v 1 ml:

 

Léčivá  látka:

Buserelinum (ut Buserelini acetas)  4,0 µg

 

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E 1519)       20 mg

 

4.       INDIKACE

 

Krávy:

– léčba neplodnosti spojená s folikulárními cystami

– zlepšení procenta zabřeznutí, následně po injekci v čase umělé inseminace nebo v průběhu luteální fáze po umělé inseminaci

– synchronizace říje a ovulace (umožňující fixní dobu umělé inseminace) ve spojení s aplikací prostaglandinu F2α nebo progestagenu

 

Klisny:

– indukce ovulace, když je přítomen zralý folikul a synchronizace ovulace se přibližuje páření klisen

– zlepšení procenta zabřeznutí po aplikaci v průběhu luteální fáze následované pářením nebo umělou inseminací

 

Prasničky:

indukce ovulace po synchronizaci říje, tj. na konci folikulární fáze, v návaznosti na zlepšení zabřezávání v případě použití jednoho fixního času inseminačního programu

 

 

Ramlice:

– indukce ovulace

– zlepšení procenta zabřezávání

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nejsou.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Krávy, klisny, prasničky, ramlice.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Dávkování

 

Krávy: 
folikulární cysty s i bez příznaků nymfománie20 µg (5,0 ml)
zlepšení procenta zabřeznutí10 µg (2,5 ml)
synchronizace estru a ovulace před fixní  dobou inseminace10 µg (2,5 ml)
  
Klisny: 
zlepšení procenta zabřeznutí40 µg (10,0 ml )
indukce ovulace40 µg (10,0 ml )
  
Prasničky: 
indukce ovulace po synchronizaci říje s cílem optimalizace procenta zabřeznutí jako součást jediného fixního času při umělém oplodnění.

Fixní čas inseminace se provádí takto:

Aplikujte Receptal  (10 µg) i.m. 115-120 hodin po ukončení synchronizace progestinem (Regumate). Následuje jediná umělá inseminace 30-33 hodin po podání Receptalu.

10 µg (2,5 ml)
  
Ramlice: 
indukce ovulace při inseminaci po porodu0,8 µg (0,2 ml)
zlepšení zabřezávání0,8 µg (0,2 ml)

 

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Prasata: intramuskulární podání

Skot, koně, králíci: intramuskulární, subkutánní, nebo intravenózní podání

Nepropichujte zátku více než 12krát.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Bez ochranných lhůt.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Dodržujte pravidla asepse při injekčním podání přípravku. Zejména po intramuskulárním podání se mohou, v případě infiltrace anaerobních bakterií do tkáně v místě injekčního podání, vyskytnout anaerobní infekce.

 

Skot:

Krávy, které při zahájení inseminační sezóny nemají cyklus, by měly být přednostně léčeny kombinací buserelinu a progestagenů spíše, než kombinací buserelinu a prostaglandinů.

 

Prasničky

Injekční aplikace Receptalu by měla být provedena podle doporučeného časového harmonogramu. Podání PMSG v protokolu fixní doby inseminace se nedoporučuje. Doporučuje se přítomnost kance v době umělého oplodnění.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Vzhledem k možnému vlivu na reprodukční funkci by ženy v plodném věku měly manipulovat s přípravkem obezřetně. Veterinární léčivý přípravek by neměly podávat těhotné ženy.

Při manipulaci s přípravkem předcházejte náhodnému samopodání injekce. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte exponovanou část ihned mýdlem
a vodou.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Květen 2017

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr