RESPISURE 1 ONE

Balení:
4 x 250ml
Léková forma:
Injekční emulze
Aktivní látka:
Mycoplasma hyopneumoniae inactivata, kmen NL1042
Detail:
Popis:
K aktivní imunizaci selat od stáří 3 dny za účelem redukce plicních lézí, které jsou spojeny s infekcí Mycoplasma hyopneumoniae u výkrmových zvířat. Nástup imunity: 18 dnů po vakcinaci. Trvání imunity: 26 týdnů po vakcinaci. K aktivní imunizaci selat od stáří 3 týdny za účelem redukce kašle a ztrát na hmotnostním přírůstku, které jsou spojeny s infekcí Mycoplasma hyopneumoniae u výkrmových zvířat. Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci. Trvání imunity: 23 týdnů po vakcinaci.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase
  1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

RESPISURE 1 ONE injekční emulze

 

  1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Jedna dávka 2 ml obsahuje:

 

Účinné látky:

Mycoplasma hyopneumoniae inactivata, kmen NL1042, mezi 4,5 a 5,2 log10 jednotek*.

*ELISA jednotky relativní účinnosti v porovnání s referenční vakcínou.

 

Adjuvans:

Amphigen Báze                                                                                        0,025 ml

Drakeol 5 (Minerální olej)                                                                                    0,075 ml

 

Excipiens:

Thiomersal                                                                                                0.185 mg

 

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

 

Injekční emulse.

Bílá průhledná, jemně zakalená emulze olej ve vodě.

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1     Cílové druhy zvířat

 

Prasata.

 

4.2     Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

K aktivní imunizaci selat od stáří 3 dny za účelem redukce plicních lézí, které jsou spojeny s infekcí Mycoplasma hyopneumoniae u výkrmových zvířat.

Nástup imunity: 18 dnů po vakcinaci.

Trvání imunity: 26 týdnů po vakcinaci.

 

K aktivní imunizaci selat od stáří 3 týdny za účelem redukce kašle a ztrát na hmotnostním přírůstku, které jsou spojeny s infekcí Mycoplasma hyopneumoniae u výkrmových zvířat.

Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci.

Trvání imunity: 23 týdnů po vakcinaci.

 

 

4.3     Kontraindikace

 

Nejsou.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nejsou.

 

4.5     Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Neuplatňuje se.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Pro uživatele:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci veterinárního léčivého přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře znovu.

Pro lékaře:

Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé množství, náhodná injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit ischemickou nekrózou a dokonce i ztrátou prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Lokální reakce ve formě přechodného otoku v místě vpichu (průměr maximálně 2,5 cm) je velmi častá (více než 1 zvíře z 10) a může trvat do 3 dnů.

Přechodné zvýšení rektální teploty (do 1,9°C nad bazální teplotu) může být pozorováno do 4 dnů po vakcinaci.

Jako součást imunitní reakce po vakcinaci se může objevit zánětlivá buněčná infiltrace a/nebo fibróza ve svalu v místě vpichu, která přetrvává nejméně 14 dní.

Ve velmi vzácných případech může dojít k hypersenzitivní reakci, včetně šoku a úmrtí.  V tomto případě by měla být podána vhodná léčba (např. glukokortikoidy intravenózně nebo adrenalin intramuskulárně).

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nepoužívat během březosti/laktace.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

4.9     Podávané množství a způsob podání

 

Lékovku protřepat a asepticky aplikovat 2 ml hluboko intramuskulárně do laterální krční svaloviny. Délka a průměr jehly by měly být uzpůsobeny věku zvířat.

 

Vakcinační program:

Aplikuje se jediná dávka 2 ml selatům od 3 dnů stáří.

 

 

Vakcinace by měla být provedena před rizikovým obdobím. Infekce se obvykle objevuje během prvního měsíce života.

 

 

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Po aplikaci dvojnásobné dávky byly zaznamenány reakce v místě vpichu podobné reakcím po normální dávce. U zvířat vakcinovaných dvojnásobnou dávkou je velmi častá (více než 1 z 10 zvířat) hmatná reakce v místě vpichu do 3 cm v průměru, která vymizí do 2 dnů. U zvířat vakcinovaných dvojnásobnou dávkou byla sledována nižší rychlost růstu.

 

4.11   Ochranné lhůty

 

Bez ochranných lhůt.

 

  1. IMUNOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: veterinaria immunopreparata, ATCvet kód: QI09AB13

 

Stimulace aktivní imunity proti Mycoplasma hyopneumoniae u prasat.

 

 

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1     Seznam pomocných látek

 

Thiomersal

Polysorbát 80

Sorbitan monooleát

EDTA sodná

Pufrovaný fyziologický roztok č. 3-2

Voda na injekci

 

6.2     Inkompatibility

 

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

 

6.4     Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

Během skladování se může v lahvičce objevit malé množství černé usazeniny.

 

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Lékovky z polyetylénu (High Density Polyethylene) s obsahem 10, 50 nebo 125 dávek, resp. 20, 100 nebo 250 ml. Uzávěr z chlorobutylové gumy.

Velikost balení: 1 x 20 ml, 1 x 100 ml, 1 x 250 ml nebo 10 x 20 ml, 10 x 100 ml, 4 x 250 ml.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Německo

 

  1. Registrační číslo(a)

 

97/082/03-C

 

  1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

9.10.2003 / 1.9.2008

 

  1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Leden 2020

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr