Rheumocam

Balení:
1mg, 2,5mg x 100 tbl
Léková forma:
Žvýkací tableta
Aktivní látka:
Meloxicamum
Detail:
Popis:
Zmírnění zánětu a snížení bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému u psů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Rheumocam 1 mg žvýkací tablety pro psy
Rheumocam 2,5 mg žvýkací tablety pro psy
2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jeden žvýkací tableta obsahuje:
Léčivá látka:
Meloxicamum 1 mg
Meloxicamum 2,5 mg
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3. LÉKOVÁ FORMA
Žvýkací tablety
Světležluté, žvýkací tablety s půlící rýhou.
4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Cílové druhy zvířat
Psi.
4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat
Zmírnění zánětu a snížení bolesti při akutních a chronických poruchách muskuloskeletálního systému u
psů.
4.3 Kontraindikace
Nepoužívat u březích nebo laktujících zvířat.
Nepoužívat u zvířat trpících gastrointestinálními poruchami, jako jsou podráždění a hemoragie, s
narušenými funkcemi jater, srdce nebo ledvin a onemocněním s krvácením.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat u psů mladších 6 týdnů nebo o hmotnosti nižší než 4 kg.
4.4 Zvláštní upozornění
Nejsou.
4.5 Zvláštní opatření pro použití
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Nepoužívat u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, protože je zde potenciální
riziko zvýšené renální toxicity.
8
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Lidé se známou přecitlivělostí na nesteroidní protizánětlivé léky (NSAIDs) by se měli vyvarovat kontaktu
s veterinárním léčivým přípravkem.
V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo
etiketu praktickému lékaři.
4.6 Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)
Příležitostně byly popsány typické nežádoucí reakce na NSAID, jako jsou ztráta chuti k příjmu potravy,
zvracení, diarea, skrytá krev v trusu, letargie a poruchy ledvin.
Ve velmi vzácných případech byly pozorovány krvácivý průjem, hematemeze, gastrointestinální ulcerace
a zvýšené enzymy v játrech.
Tyto vedlejší účinky se objevují obvykle v průběhu prvního týdne léčby a jsou ve většině případů
přechodné a vymizí po ukončení léčby a jen ve velmi vzácných případech mohou být vážné nebo i fatální.
Dojde-li k nežádoucím účinkům, je nutno léčbu přerušit a poradit se s veterinárním lékařem.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinky) se projevily u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 ošetřených zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
4.7 Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.
4.8 Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Jiná NSAIDs, diuretika, antikoagulancia, aminoglykosidová antibiotika a látky vázající ve vysokém stupni
proteiny, mohou vazebně konkurovat a navodit toxické účinky. Rheumocam se nesmí aplikovat současně
s jinými NSAIDs nebo s glukokortikosteroidy.
Předchozí léčba protizánětlivými látkami může navodit další nebo zesílené nežádoucí účinky, proto je
nutno před zahájením aplikace začlenit období nejméně 24 hodin zcela bez léčby obdobnými
veterinárními léčivými přípravky. Délka tohoto období bez léčby se však musí řídit podle
farmakokinetických vlastností předchozího použitého veterinárního přípravku.
4.9 Podávané množství a způsob podání
Léčba se první den zahajuje jednorázovou dávkou 0.2 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti.
Léčba pokračuje perorálním podáváním udržovací dávky 0.1 mg meloxikamu/kg živé hmotnosti jednou
denně (ve 24hodinových intervalech).
Každý žvýkací tableta obsahuje buď 1 mg nebo 2,5 mg meloxikamu, což odpovídá denní udržovací dávce
pro psa o 10 kg živé hmotnosti nebo o resp. 25 kg živé hmotnosti.
Každý žvýkací tableta může být rozpůlená pro přesné podávání podle individuální živé hmotnosti zvířete.
Žvýkací tablety lze podávat s nebo krmiva, jsou ochuceny a jsou většinou psy dobře přijímány.
9
Schéma dávkování pro udržovací dávku:
Živá hmotnost
(kg)
Počet žvýkacích tablet mg/kg
1 mg 2,5 mg
4,0–7,0 ½ 0,13–0,1
7,1–10,0 1 0,14–0,1
10,1–15,0 1½ 0,15–0,1
15,1–20,0 2 0,13–0,1
20,1–25,0 1 0,12–0,1
25,1–35,0 1½ 0,15–0,1
35,1–50,0 2 0,14–0,1
Použití přípravku Rheumocam perorální suspense pro psy lze zvážit pro poněkud přesnější dávkování. Pro
psy s nižší hmotností než 4 kg se doporučuje použit Rheumocam perorální suspenzi pro psy.
Klinickou odpověď lze obvykle pozorovat v průběhu 3-4 dní. Nedojde-li ke klinickému zlepšení, je třeba
nejpozději za 10 dní léčbu přerušit.
4.10 Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné
V případě předávkování je nutné zahájit symptomatickou léčbu.
4.11 Ochranná(é) lhůta(y)
Není určeno pro potravinová zvířata.
5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI
Farmakoterapeutická skupina: Protizánětlivé a antirevmatické přípravky, nesteroidní (oxikamy)
ATCvet kód: QM01AC06
5.1 Farmakodynamické vlastnosti
Meloxikam je nesteroidní protizánětlivý léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, který inhibuje syntézu
prostaglandinů a má tak protizánětlivé, analgetické, antiexsudativní a antipyretické účinky. Redukuje
infiltraci leukocytů do zanícené tkáně. Mírně snižuje rovněž agregaci trombocytů indukovanou
kolagenem.
Studie in vitro a in vivo prokázaly, že meloxikam inhibuje cyklooxygenázu-2 (COX-2) ve větší míře než
cyklooxygenázu-1 (COX-1).
5.2 Farmakokinetické údaje
Absorpce
Meloxikam je po perorálním podání zcela absorbován a maximální koncentrace v plazmě jsou dosahovány
přibližně za 4,5 hodiny. Je-li přípravek používán podle doporučeného dávkování, je ustáleného stavu
koncentrace meloxikamu v plazmě dosaženo druhý den po zahájení léčby.
Distribuce
Na úrovni terapeutických dávek existuje lineární závislost mezi aplikovanou dávkou a koncentrací
nalézanou v plazmě. Přibližně 97 % meloxikamu je vázáno na proteiny plazmy. Distribuční objem je 0,3
l/kg.
10
Metabolismus
Meloxikam se nalézá především v plazmě a představuje také hlavní produkt vylučovaný žlučí, zatím co
moč obsahuje pouze stopy původní látky. Meloxikam je metabolizován na alkohol, derivát kyseliny a na
několik polárních metabolitů. Bylo prokázáno, že všechny hlavní metabolity jsou farmakologicky
inaktivní.
Eliminace
Meloxikam je vylučován s biologickým poločasem 24 hodin. Přibližně 75 % aplikované dávky je
vylučováno trusem a zbytek močí.
6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE
6.1 Seznam pomocných látek
Monohydrát laktosy,
Mikrokrystalická celulosa,
Hydrogencitronan sodný
Krospovidon,
Mastek
Vepřové aroma
Magnesium-stearát
6.2 Hlavní inkompatibility
Nejsou známy.
6.3 Doba použitelnosti
Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 5 roky
6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
6.5 Druh a složení vnitřního obalu
Rheumocam žvýkací tablety jsou dodávány v:
blistrech z PVC/PVdC (250.60) s 20m folií.
Velikosti balení: 20 a 100 tablet
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
6.6 Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo
odpadu, který pochází z tohoto přípravku
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být
likvidován podle místních právních předpisů.
7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.
Loughrea
11
Co. Galway
Irsko
8. REGISTRAČNÍ ČÍSLA
EU/2/07/078/005
EU/2/07/078/006
EU/2/07/078/007
EU/2/07/078/008
9. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
Datum registrace: 10/01/2008.
Datum posledního prodloužení: 18/12/2012.
10. DATUM REVIZE TEXTU
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské
agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu)
ZÁKAZ PRODEJE, VÝDEJE A/NEBO POUŽÍVÁNÍ
Není relevantní.

Hledat produkt

Zrušit filtr