Rilexine 200mg

Balení:
12, 60 inj.
Léková forma:
Intramamární suspenze
Aktivní látka:
Cefalexinum
Detail:
Popis:
Pro krávy v laktaci. Léčba mastitid laktujících dojnic vyvolaných zárodky citlivými na cefalexin.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

 

Rilexine 200 mg intramamární suspenze

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC SA

1ére avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (FrancIe)

 

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Rilexine 200 mg intramamární suspenze

Cefalexinum

 

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 

1 aplikátor (9,4 g) suspenze obsahuje:

 

Léčivá látka:

Cefalexinum (ut monohydricum)                                200 mg

 

Pomocné látky:

Butylhydroxyanisol    (E320)                                    1,8 mg

 

Béžová, nažloutlá olejovitá intramamární suspenze

 

4.       INDIKACE

Léčba mastitid laktujících dojnic vyvolaných zárodky citlivými na cefalexin.

 

5.       KONTRAINDIKACE

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na cefalosporiny.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Krávy v období laktace.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Postupně 4 aplikátory na každou infikovanou čtvrť. Jeden aplikátor každých 12 hodin.

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před aplikací se postižená čtvrť mléčné žlázy úplně vydojí, struk se důkladně očistí a vydezinfikuje.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 4 dny.

Mléko: 48 hodin.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před chladem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Přípravek je určen k jednorázové aplikaci ihned po otevření injektoru.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice, aby nedošlo ke kontaktu léčiva s kůží.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na cefalosporiny může vést ke zkříženým reakcím s peniciliny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

Použití přípravku by mělo být vždy, když je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti a zohlednit informace (region, farma) o aktuální epizootologické situaci.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2014

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata. Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr