Sedadex 0,5 mg/ml

Balení:
10 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Dexmedetomidini hydrochloridum
Detail:
Popis:
Neinvazivní, mírně nebo středně bolestivé zákroky a vyšetření vyžadující zklidnění, sedaci a analgeziiu psů a koček.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO
Sedadex 0,1 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE
POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE
NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Jméno: Le Vet Beheer B.V.
Adresa: Wilgenweg 7
3421 TV Oudewater
Nizozemsko
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Jméno: Produlab Pharma B.V.
Adresa: Forellenweg 16
4941 SJ Raamsdonksveer
Nizozemsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Sedadex 0,1 mg/ml injekční roztok pro psy a kočky
dexmedetomidini hydrochloridum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
1 ml obsahuje:
Léčivá látka:
Dexmedetomidini hydrochloridum 0,1 mg
(což odpovídá dexmedetomidinum 0,08 mg)
Další látky:
Metylparaben (E 218) 2,0 mg Propylparaben 0,2 mg
Čirý, bezbarvý injekční roztok.

4. INDIKACE
Neinvazivní, mírně nebo středně bolestivé zákroky a vyšetření vyžadující zklidnění, sedaci a analgezii
u psů a koček.
Hluboká sedace a analgezie u psů při současném podání s butorfanolem pro vyšetření a menší
chirurgické zákroky.
Premedikace psů a koček před uvedením do celkové anestézie a udržováním anestézie.

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u zvířat s chorobami kardiovaskulárního systému.
Nepoužívat u zvířat se závažnými systémovými nemocemi nebo u zvířat umírajících.
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Vzhledem ke své α2-adrenergní aktivitě způsobuje dexmedetomidin pokles tepové frekvence a tělesné
teploty.
U některých psů a koček může dojít ke snížení dechové frekvence. Byly hlášeny zřídkavé případy
plicního edému. Krevní tlak se zpočátku zvýší, následně klesne k normálu nebo níže.
Vzhledem k periferní vazokonstrikci a venózní desaturaci při normální arteriální oxygenaci mohou mít
sliznice modrý nádech nebo mohou být bledé.
Po 5–10 minutách po injekci může dojít ke zvracení. Někteří psi a kočky mohou zvracet také během
probouzení.
Během sedace může dojít ke svalovému třesu.
Během sedace může dojít ke vzniku neprůhlednosti rohovky (rovněž viz bod Zvláštní opatření pro
použití u zvířat).
Při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu v intervalu 10 minut může u koček výjimečně
dojít ke vzniku AV-blokády nebo extrasystol. Očekávané změny respiračních funkcí jsou bradypnoe,
nepravidelné dýchání, hypoventilace a apnoe. V klinických studiích byl výskyt hypoxémie běžný,
zvláště během prvních 15 minut dexmedetomidin-ketaminové anestézie. Po použití této kombinace
bylo popsáno zvracení, hypotermie a nervozita.
Při současném použití dexmedetomidinu a butorfanolu u psů, může dojít k bradypnoe, tachypnoe,
nepravidelnému dýchání (20–30 sekund apnoe následováno několika rychlými dechy), hypoxémii,
svalovým záškubům nebo třesu nebo hrabání na prázdno, excitaci, hypersalivaci, dávení, zvracení,
močení, kožnímu erytému, náhlému probuzení nebo prolongované sedaci. Byly popsány bradya tachyarytmie. Tyto mohou zahrnovat hlubokou sinusovou bradykardii, AV blokádu 1. a 2. stupně,
zástavu sinusového uzlu nebo jeho pauzu, stejně jako atriální, supraventrikulární a ventrikulární
extrasystoly.
Pokud je dexmedetomidin použit k premedikaci psů, může dojít k bradypnoe, tachypnoe a zvracení.
Byly popsány brady- a tachyarytmie, které zahrnují hlubokou sinusovou bradykardii, AV blokádu 1. a
2. stupně a zástavu sinusového uzlu. Ve vzácných případech mohou být pozorovány také
supraventrikulární a ventrikulární extrasystoly, pauza sinusového uzlu a AV blok 3. stupně.
Pokud je dexmedetomidin použit k premedikaci koček, může dojít ke zvracení, říhání, zesvětlení
sliznice, snížení tělesné teploty. Intramuskulární dávka 40 mikrogramů/kg (následována ketaminem
nebo propofolem) často vede k sinusové bradykardii a sinusové arytmii, příležitostně vede
k atrioventrikulárnímu bloku 1. stupně a vzácně vede k supraventrikulární předčasné depolarizaci,
atriální bigeminii, pozastavení sinusového vzruchu, atrioventrikulárnimu bloku 2. stupně nebo zástavě
tepu/rytmu.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Psi a kočky

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ
Veterinární léčivý přípravek je určen pro:
– Psy: intravenózní nebo intramuskulární podání
– Kočky: intramuskulární podání
Veterinární léčivý přípravek není určen k opakovanému injekčnímu podání.
Dexmedetomidin, butorfanol a/nebo ketamin lze míchat ve stejné injekční stříkačce, jelikož byla
prokázána jejich farmaceutická kompatibilita.
Doporučeny jsou následující dávky:
Psi:
Určení dávky dexmedetomidinu je založeno na velikosti tělesného povrchu:
U neinvazivních, mírně nebo středně bolestivých zákroků a vyšetření, které vyžadují znehybnění,
sedaci a analgezii.
Intravenózně: až 375 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu
Intramuskulárně: až 500 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu
Při podání současně s butorfanolem (0,1 mg/kg) k navození hluboké sedace a analgezie je
intramuskulární dávka dexmedetomidinu 300 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu.
Premedikační dávka dexmedetomidinu je 125–375 mikrogramů/metr čtvereční tělesného povrchu,
podaná 20 minut před započetím postupů vyžadovaných pro anestézii. Dávka by měla být
přizpůsobena typu chirurgického výkonu, délce výkonu a temperamentu pacienta.
Současné podání dexmedetomidinu a butorfanolu vyvolává sedativní a analgetické účinky nastupující
nejpozději za 15 minut po podání. Maximálního sedativního a analgetického účinku je dosaženo
za 30 minut od podání. Sedace trvá nejméně 120 minut od podání, analgezie nejméně 90 minut
od podání. Ke spontánnímu zotavení dojde do 3 hodin.
Premedikace dexmedetomidinem signifikantně sníží potřebnou dávku léčiva indukujícího anestézii a
sníží také nároky na inhalační anestetikum potřebné k udržení anestézie. V klinické studii byly nároky
na propofol a thiopental sníženy o 30 % respektive 60 %. Všechny látky použité k indukci nebo
udržení anestézie by měly být podávány, dokud není dosaženo jejich účinku. V klinické studii přispěl
dexmedetomidin k pooperační analgezii v rozsahu 0,5–4 hodin. Její trvání je však závislé na mnoha
faktorech a v souladu s klinickým posouzením by měla být podána další analgezie.
Odpovídající dávky podle živé hmotnosti jsou popsány v následujících tabulkách. Pro zajištění
přesného dávkování při podávání malých objemů je doporučeno používat vhodně kalibrované injekční
stříkačky.
Pes
Hmotnost
Dexmedetomidin
125 mikrogramů/m2
Dexmedetomidin
375 mikrogramů/m2
Dexmedetomidin
500 mikrogramů/m2
*
(kg) (g/kg) (ml) (g/kg) (ml) (g/kg) (ml)
2-3 9,4 0,2 28,1 0,6 40 0,75
3,1-4 8,3 0,25 25 0,85 35 1
4,1-5 7,7 0,35 23 1 30 1,5
5,1-10 6,5 0,5 19,6 1,45 25 2
10,1-13 5,6 0,65 16,8 1,9
13,1-15 5,2 0,75
15,1-20 4,9 0,85
*pouze intramuskulárně
Pro hlubokou sedaci a analgezii s butorfanolem
Pes
Hmotnost
Dexmedetomidin
300 mikrogramů/m2
intramuskulárně
(kg) (g/kg) (ml)
2–3 24 0,6
3,1–4 23 0,8
4,1–5 22,2 1
5,1–10 16,7 1,25
10,1–13 13 1,5
13,1–15 12,5 1,75
U vyšších hmotností použijte přípravek Sedadex 0,5 mg/ml a jeho dávkovací schéma.
Kočky:
Dávkování pro kočky před neinvazivními, mírně až středně bolestivými zákroky vyžadujícími
zklidnění, sedaci a analgezii je 40 mikrogramů dexmedetomidin hydrochloridu/kg ž. hm., což
odpovídá objemu 0,4 ml přípravku Sedadex/kg ž. hm.
K premedikaci koček se používá stejná dávka dexmedetomidinu. Premedikace dexmedetomidinem
výrazně sníží dávku potřebného indukčního agens a sníží požadavky na inhalační anestetikum pro
udržení anestézie. V klinických studiích se požadavky na propofol snížily o 50 %. Všechna anestetika
používaná pro navození nebo udržení anestézie by se měla podat do dosažení účinku.
Anestezie může být navozena za 10 minut od premedikace intramuskulárním podáním ketaminu v
cílové dávce 5 mg/kg ž. hm. nebo intravenózně podaným propofolem. Dávkování pro kočky je
popsáno v následující tabulce.
Kočka
Hmotnost Dexmedetomidin 40 mikrogramů/kg intramuskulárně
(kg) (g/kg) (ml)
1-2 40 0,5
2,1–3 40 1
U vyšších hmotností použijte přípravek Sedadex 0,5 mg/ml a jeho dávkovací schéma.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Očekávaného sedativního a analgetického účinku je dosaženo do 15 minut od aplikace a trvá asi
60 minut. Sedaci možno zvrátit atipamezolem (viz bod 12 předávkování). Atipamezol by se neměl
podávat dříve než 30 minut po podání ketaminu.

10. OCHRANNÁ LHŮTA
Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 56 dní.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po
EXP.
Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní upozornění
Podání dexmedetomidinu štěňatům mladším 16 týdnů a koťatům mladším 12 týdnů nebylo zkoumáno.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat
Ošetřená zvířata udržujte v teple při konstantní teplotě jak během vlastního zákroku, tak během
probouzení.
Je doporučeno, aby byla zvířata před aplikací přípravku 12 hodin lačná. Vodu je možné podávat.
Po léčbě nepodávat zvířeti vodu nebo jídlo, dokud není schopno polykat.
Během sedace může dojít ke vzniku neprůhlednosti rohovky. Oči chraňte vhodným lubrikantem.
Dbejte zvýšené opatrnosti u starších zvířat.
Bezpečnost dexmedetomidinu nebyla stanovena u samců určených k chovu. Nervózní, agresivní nebo
rozrušená zvířata nechejte před začátkem ošetření zklidnit.
Mělo by být prováděno časté a pravidelné monitorování dechových a srdečních funkcí. Pulzní
oxymetrie může být užitečná, ale není nezbytná pro adekvátní monitoring. Pro případ dechové deprese
nebo apnoe při následném použití dexmedetomidinu a ketaminu k indukci anestézie u koček by mělo
být dostupné vybavení pro manuální ventilaci. Rovněž je vhodné mít snadno dostupný kyslík pro
případ hypoxémie nebo podezření na ni.
Nemocné a vysílené psy a kočky dexmedetomidinem premedikujte před indukcí a vedením celkové
anestézie pouze podle zhodnocení poměru léčebného prospěchu a rizika.
Použití dexmedetomidinu k premedikaci psů a koček signifikantně redukuje množství léčivého
přípravku použitého k indukci anestézie. Pozornost by měla být věnována účinku léčivého přípravku
použitého k indukci anestézie během jeho intravenózního podání. Potřeba inhalačních anestetik
k udržení anestézie je rovněž snížena.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Dexmedetomidin je sedativum a lék navozující spánek. Je třeba dbát na to, abyste nedopatřením
neaplikovali injekci sami sobě. V případě náhodného požití ústy nebo v případě, že injekci aplikujete
sami sobě, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři příbalový leták, ale NEŘIĎTE
MOTOROVÁ VOZIDLA, neboť se může dostavit sedace a změny krevního tlaku.
Těhotné ženy by měly při podávání přípravku postupovat obzvláště opatrně, aby nedopatřením
neaplikovaly injekci samy sobě, neboť po náhodné systémové expozici se mohou objevit děložní stahy
a snížení fetálního krevního tlaku.
Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi; doporučujeme používat nepropustné rukavice.
V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou pokožku ihned po expozici velkým
množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě
zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví symptomy, vyhledejte
lékařskou pomoc.
Lidé se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek by měly podávat
veterinární léčivý přípravek obezřetně.
Informace pro lékaře: Sedadex je agonista α2-adrenergního receptoru, symptomy po vstřebání mohou
zahrnovat klinické účinky včetně sedace odvíjející se od dávky, respirační deprese, bradykardie,
hypotenze, sucha v ústech a hyperglykémie. Hlášeny byly rovněž komorové arytmie. Respirační a
hemodynamické symptomy je třeba léčit symptomaticky. Specifický antagonista α2-adrenergního
receptoru, atipamezol, který je registrován pro použití u zvířat, byl u lidí použit jako antagonista
účinků dexmedetomidinu pouze experimentálně.
Použití v průběhu březosti a laktace
Nebyla stanovena bezpečnost dexmedetomidinu pro použití během březosti a laktace u cílových druhů
zvířat. Proto není použití přípravku během březosti a laktace doporučeno.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce
Při použití dalších látek tlumících centrální nervovou soustavu lze očekávat potenciaci účinku
dexmedetomidinu, a proto je třeba vhodně upravit jeho dávku. Anticholinergika používejte současně
s dexmedetomidinem obezřetně.
Podání atipamezolu po dexmedetomidinu rychle ruší jeho účinek a tím zkracuje dobu zotavení. Psi a
kočky se budí a vstávají během 15 minut.
Kočky: Po intramuskulárním podání 40 mikrogramů dexmedetomidinu/kg ž. hm. současně s 5 mg
ketaminu/kg ž.hm. dochází u koček ke dvojnásobnému vzestupu koncentrace dexmedetomidinu, ale
není ovlivněn Tmax. Průměrný biologický poločas eliminace dexmedetomidinu je zvýšený na 1,6 h a
celková doba působení (AUC) je zvýšena o 50 %.
Dávka 10 mg ketaminu/kg podaná současně se 40 mikrogramy dexmedetomidinu/kg může způsobit
tachykardii.
Atipamezol není schopen zvrátit účinek ketaminu.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)
Psi:
V případě předávkování, nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, podejte
atipamezol v dávce 10krát vyšší než byla původní dávka dexmedetomidinu (v mikrogramech/kg
ž. hm. nebo mikrogramech/metr čtvereční tělesné plochy). Při koncentraci 5 mg/ml odpovídá
objemová dávka atipamezolu jedné pětině (1/5) objemové dávky přípravku Sedadex 0,1 mg/ml
podaného psovi nezávisle na způsobu podání.
Kočky:
V případě předávkování, nebo pokud účinky dexmedetomidinu začnou být život ohrožující, je
vhodným antagonistou atipamezol podaný intramuskulárně v následující dávce: 5krát vyšší než byla
původní dávka dexmedetomidinu v mikrogramech/kg ž. hm. Objem dávky atipamezolu v koncentraci
5 mg/ml odpovídá jedné desetině (1/10) objemu přípravku Sedadex 0,1 mg/ml podaného kočce.
Po současném podání nadměrné dávky dexmedetomidinu (trojnásobek doporučené dávky) a 15 mg
ketaminu/kg, může být podán atipamezol v doporučených dávkách ke zrušení účinků navozených
dexmedetomidinem.
Inkompatibility
Nejsou známy.
Dexmedetomidin je kompatibilní s butorfanolem a ketaminem ve stejné injekční stříkačce minimálně
po dobu dvou hodin.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem
nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

15. DALŠÍ INFORMACE
Bezbarvé skleněné injekční lahvičky typu I o obsahu 10 ml uzavřené bromobutylovou gumovou
zátkou a hliníkovou pertlí v kartonové krabici.
Velikost balení: 1 injekční lahvička
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím
příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Hledat produkt

Zrušit filtr