SEDATOR 1,0 mg/ml injekční roztok

Balení:
10 ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Medetomidini hydrochloridum 1,00 mg (odpovídá 0,85 mg Medetomidinum)
Detail:
Medetomidini hydrochloridum 1,00 mg (odpovídá 0,85 mg Medetomidinum)
Popis:
Sedace pro usnadnění manipulace s zvířaty. Premedikace předcházející celkové anestézii. U koček v kombinaci s ketaminem pro celkovou anestézii při méně závažných krátkodobých chirurgických zákrocích.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

 

Příbalová informace

 

SEDATOR 1,0 mg/ml injekční roztok pro kočky a psy

Výrobce: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko.

Držitel rozhodnutí: Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nizozemsko.

Složení:

1 ml čirého a bezbarvého vodného injekčního roztoku obsahuje:
Medetomidini hydrochloridum 1,00 mg (odpovídá 0,85 mg Medetomidinum).

Pomocné látky: Excipiens: Methylparaben (E 218) 1,00 mg, Propylparaben (E 216) 0,20 mg.

Indikace:

Cílový druh zvířat: Psi a kočky.

U psů a koček:

Sedace pro usnadnění manipulace s zvířaty. Premedikace předcházející celkové anestézii.

U koček:

V kombinaci s ketaminem pro celkovou anestézii při méně závažných krátkodobých chirurgických zákrocích.

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat s:

– vážným kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním nebo se sníženou funkcí jater a ledvin,

– mechanickou poruchou gastro-intestinálního traktu (torze žaludku, inkarcerace, obstrukce jícnu),

– diabetes mellitus.

– Nepoužívat u zvířat v šoku, u zvířat kachektických nebo silně vyčerpaných.

Nepoužívat současně se sympatomimetickými aminy. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat u zvířat s očními problémy, kde by mohlo být nebezpečné zvýšení nitroočního tlaku.

Speciální upozornění:

Medetomidin neposkytuje analgezii po celou dobu trvání sedace, z tohoto důvodu by mělo být zváženo poskytnutí další analgezie při bolestivých zákrocích.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Každé zvíře by mělo být před použitím léků pro zklidnění a/nebo celkovou anestezii důkladně klinicky vyšetřeno. U větších plemen psů je zapotřebí se vyvarovat vyšších dávek medetomidinu. Pozornost by měla být věnována kombinaci medetomidinu s dalšími anestetiky nebo sedativy (např. ketamin, thiopental, propotil, halothan) pro jeho známý šetřící efekt na spotřebu anestetik. Dávkování anestetik by mělo být sníženo a titrováno dle odezvy kvůli velké variabilitě požadavků mezi pacienty. Před použitím jakékoliv kombinace by měla být dodržována varování a kontraindikace těchto přípravků v literatuře o přípravku.

U zvířat by měla být držena 12 hodin hladovka před podáním anestezie.

Zvíře by mělo být umístěno v tichém a klidném prostředí, aby mohla sedace dosáhnout maxima. Sedace nastupuje během 10-15 minut. Před dosažením maximální sedace by neměly být zahájeny žádné procedury ani podávání dalších léků.

Léčená zvířata by měla být držena v teplé konstantní teplotě, jak během zákroku, tak i při zotavování. Oči by měly být chráněny vhodným lubrikantem.

Nervózní, agresivní nebo rozrušená zvířata by měla být před zahájením aplikace pokud možno uklidněna. Medetomidini by měl být používán k premedikaci před navozením a udržováním celkové anestézie u nemocných a oslabených psů a koček pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika.

Pozornost by měla být věnována použití medetomidinu u zvířat s kardiovaskulárním onemocněním, zvířatům pokročilého věku nebo celkově chatrného zdravotního stavu. Před použitím by měla být posouzena funkce jater a ledvin.

Medetomidin může způsobit depresi dechové frekvence, v tomto případě má být provedena manuální ventilace s přídavkem kyslíku.

Pro snížení doby na zotavení po anestézii či sedaci lze účinek Sedatoru zvrátit podáním alfa2 antagonistů, například atipamezolu nebo yohimbinu. Protože samotný ketamin může vyvolat křeče, neměly by být podávány alfa2-antagonisté dříve jak 30-40 minut po podání ketaminu. Pokyny k dávkování viz bod předávkování.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

1. V případě náhodného pozření nebo sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci praktickému lékaři, ale neřiďte motorové vozidlo, protože může nastat sedace a změny krevního tlaku.

2. Zamezte kontaktu s kůží, očima nebo sliznicemi.

3. Potřísněnou kůži okamžitě omyjte po potřísnění velkým množstvím vody.

4. Svlékněte kontaminované oblečení, které je v přímém kontaktu s kůží.

5. V případě náhodného kontaktu přípravku s očima, vypláchněte je vydatně pitnou vodou. Při výskytu symptomů vyhledejte lékařskou pomoc.

6. Zvláštní opatrnost by měla být zachovávána, jestliže s přípravkem manipuluje těhotná žena.

Pro lékaře: Medetomidin je alfa2-adrenergní agonista, symptomy po absorpci mohou mít za následek klinické účinky, a to na dávce závislou sedaci, depresi dechové frekvence, bradykardii, hypotenzi, sucho v ústech a hyperglykemii. Byly rovněž hlášeny ventrikulární arytmie. Respiratorní a hemodynamické příznaky by měly být léčeny symptomaticky.

Nežádoucí účinky:

Bradykardie s atrioventrikulární blokem (1. a 2. stupeň) a ojediněle extrasystola. Vasokonstrikce koronárních artérií. Zmenšení minutového srdečního objemu. Krevní tlak se po podání zvyšuje, potom se vrací k normálu, anebo slabě pod normál. Někteří psi a v většina koček zvrací během 5-10 minut po injekční aplikaci. Kočky mohou zvracet také při probouzení. V některých případech byla pozorována přecitlivělost na hluk.

Mohou být pozorovány zvýšená diuréza, hypotermie, cyanóza, bolestivost místa vpichu a svalový třes. Ojediněle hyperglykémie z důvodu poklesu vylučování inzulínu. Jak vzácný nežádoucí účinek byl po použití medetomidinu hlášen plicní edém.

Při oběhové a respiratorní depresi může být indikována manuální ventilace a suplementace kyslíku. Srdeční frekvence může být zvýšena atropinem. U psů s živou hmotností nižší než 10 kg se mohou nežádoucí účinky vyskytovat častěji.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři nebo lékárníkovi.

Interakce:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být používán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Při souběžném použití dalších CNS sedativ by mělo být očekáváno zesílení účinků jakékoliv jiné léčivé látky. Je zapotřebí provést patřičnou úpravu dávkování.

Medetomidin má výrazný šetřící efekt na spotřebu anestetik. Viz rovněž druhou část tohoto bodu.

Účinek medetomidinu může být antagonizován podáním atipamezolu nebo yohimbinu.

Těhotenství a laktace:

Použití v průběhu březosti a laktace

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Proto se podávání během březosti a laktace nedoporučuje.

Dávkování:

Sedator je určen pro:

Psi: k intramuskulárnímu nebo intravenóznímu podání.

Kočky: k intramuskulárnímu podání.

Doporučuje se používat injekční stříkačku s vhodnou stupnicí, aby se při podávání malých objemů zajistilo přesné dávkování.

Psi:

Pro sedaci by měl být Sedator podáván v dávce 750 mikrogramů medetomidinu hydrochloridu i.v. nebo 1000 mikrogramů medetomidinu hydrochloridu i.m. na metr čtvereční tělesné plochy. Správné dávkování podle hmotnosti je uvedeno v následující tabulce.

K maximálnímu účinku dochází za 15-20 minut. Klinický účinek je závislý na dávce a trvá od 30 do 180 minut.

Dávkování Sedatoru v ml a odpovídající množství medetomidin hydrochloridu v mikrogramech/kg ž.hm.:

hmotnost     i.v. podání     odpovídá       i.m. podání     odpovídá

(kg)           (ml)           (mikrogram/kg         (ml)     (mikrogram/kg

ž.hm.)                              ž.hm.)

1             0,08                  80,0               0,10            100,0

2             0,12                  60,0               0,16             80,0

3             0,16                  53,3               0,21             70,0

4             0,19                  47,5               0,25             62,5

5             0,22                  44,0               0,30             60,0

6             0,25                  41,7               0,33             55,0

7             0,28                  40,0               0,37             52,9

8             0,30                  37,5               0,40             50,0

9             0,33                  36,7               0,44             48,9

10             0,35                  35,0               0,47             47,0

12             0,40                  33,3               0,53             44,2

14             0,44                  31,4               0,59             42,1

16             0,48                  30,0               0,64             40,0

18             0,52                  28,9               0,69             38,3

20             0,56                  28,0               0,74             37,0

25             0,65                  26,0               0,86             34,4

30             0,73                  24,3               0,98             32,7

35             0,81                  23,1               1,08             30,9

40             0,89                  22,2               1,18             29,5

50             1,03                  20,6               1,37             27,4

60             1,16                  19,3               1,55             25,8

70             1,29                  18,4               1,72             24,6

80             1,41                  17,6               1,88             23,5

90             1,52                  16,9               2,03             22,6

100           1,63                  16,3               2,18             21,8

Pro premedikaci by měl být Sedator podáván v dávce 10-40 mikrogramů medetomidinu hydrochloridu na kg živé hmotnosti, což odpovídá 0,1-0,4 ml Sedatoru na 10 kg živé hmotnosti. Přesná dávka závisí na kombinaci použitých léčiv a dávce(ách) ostatních léčivých přípravků. Dávku je dále nutno upravit podle typu chirurgického zákroku, délky zákroku a hmotnosti a temperamentu pacienta. Premedikace medetomidinem významně snižuje požadovanou dávku přípravku vyvolávajícího anestézii a sníží požadavky na její udržování při volatilní anestezii. Všechny anestetické přípravky používané k vyvolání či udržování anestezie je zapotřebí podávat s ohledem na účinek. Před použitím jakékoliv kombinace je zapotřebí dodržovat pokyny ohledně dalších přípravků uvedené v literatuře o přípravku.

Kočky:

Pro mírnou až hlubokou sedaci a zklidnění u koček by měl být Sedator podáván v dávce 50-150 mikrogramů medetomidinu hydrochloridu na kg živé hmotnosti (odpovídá 0,05-0,15 ml Sedatoru na kg živé hmotnosti). Pro anestezii by měl být Sedatoru podáván v dávce 80 mikrogramů medetomidinu hydrochloridu na kg živé hmotnosti (odpovídá 0,08 ml Sedatoru na kg živé hmotnosti) a 2,5-7,5 mg ketaminu na kg živé hmotnosti. Při tomto dávkování nastává anestézie do 3-4 minut a trvá po dobu 20-50 minut. Při déle trvajících úkonech se musí opakovat podání polovičního množství iniciální dávky (tj. 40 mikrogramů medetomidinu hydrochloridu (odpovídá 0,04 ml Sedatoru na kg živé hmotnosti) a 2,5-3,75 mg ketaminu na kg živé hmotnosti) nebo 3,0 mg ketaminu na kg živé hmotnosti samotného.

Alternativně, pro déle trvající úkony, může být anestezie prodloužena za pomoci inhalačních látek isofluran nebo halothan s kyslíkem nebo směsí kyslík/oxid dusný.

Předávkování:

V případě předávkování je hlavním znakem prodloužená anestezie nebo sedace. V některých případech se mohou objevit karsko-respirační účinky. Při kardio-respiračních reakcích se doporučuje podání alfa2-antagonistů, např. atipamezolu nebo yohimbinu, ale pouze pod podmínkou, že zvrácení sedace není nebezpečné pro pacienta (atipamezolu nemá reverzní účinek na ketamin, který může vyvolat záchvat u psů a křeče u koček, jestliže je použit samostatně). Alfa2-antagonisté by neměly být podávány dříve jak 30-40 minut po podání ketaminu.

Atipamezol hydrochlorid 5 mg/ml se podává intramuskulárně u psů ve stejném objemu jako Sedatoru, u koček se podává poloviční objem. Požadovaná dávka atipamezol hydrochloridu u psů odpovídá 5násobku dávky dříve podané dávky medetomidin hydrochloridu v mg a u koček 2,5násobku dávky.

Pokud je životně důležité odvrátit bradykardii, ale zachovat sedaci, je možné podat atropin.

Upozornění:

Chraňte před mrazem.

Uchovávat mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku po EXP.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z těchto veterinárních léčivých přípravků, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Balení:

Velikost balení: 5, 10 nebo 20 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů. Jakýkoliv zbývající obsah přípravku je nutné po uplynutí této doby zlikvidovat.

Datum změny: 9.3.2012

Hledat produkt

Zrušit filtr