SUISENG injekční suspenze pro prasata

Balení:
1*10, 1*50d
Léková forma:
injekční suspenze pro prasata
Aktivní látka:
Fimbriové adheziny F4ab E. coli, Fimbriové adheziny F4ac E. coli, Fimbriové adheziny F5 E. coli, Fimbriové adheziny F6 E. coli, Enterotoxin LT E. coli, Toxoid Clostridium perfringens, typ C,, Toxoid Clostridium novyi, typ B,
Detail:
Fimbriové adheziny F4ab E. coli, Fimbriové adheziny F4ac E. coli, Fimbriové adheziny F5 E. coli, Fimbriové adheziny F6 E. coli, Enterotoxin LT E. coli, Toxoid Clostridium perfringens, typ C,, Toxoid Clostridium novyi, typ B,
Popis:
injekční suspenze pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

SUISENGInjekční suspenze pro prasata

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170- AMER (Girona) ŠPANĚLSKO

Tel: +34 972 430660

Fax: +34 972 430661

E-mail: hipra@hipra.com

 

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

SUISENG,Injekční suspenze pro prasata.

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 dávka (2 ml) obsahuje:

 

Fimbriové adheziny F4ab  E. coli                                                      ≥65% ER60 *

Fimbriové adheziny F4ac  E. coli                                          ≥78% ER70

Fimbriové adheziny F5  E. coli                                                                      ≥79% ER50

Fimbriové adheziny F6   E. coli                                                                     ≥80% ER2525

Enterotoxin LT  E. coli                                                                                   ≥55% ER7070

Toxoid  Clostridium perfringens, typ C,                                            ≥35% ER2525

Toxoid  Clostridium novyi, typ B,                                                     ≥50% ER120120

*% ERx: Procento imunizovaných králíků se sérologickou odezvou EIA X.

Gel hydroxidu hlinitého

Ženšenový extrakt (ekvivalentní ginsenosidům)

Benzylalkohol (E1519)

 

Bílá až nažloutlá suspenze.

 

INDIKACE

 

Selata: Pro pasivní ochranu novorozených selat aktivní imunizací chovných prasnic a prasniček ke snížení mortality a klinických příznaků neonatální enterotoxikózy, například průjmů způsobených enterotoxigenními kmeny Escherichia coli, u nichž dochází k expresi adhezinů F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) nebo F6 (987P).

Přetrvávání těchto protilátek nebylo dosud stanoveno.

 

Pro pasivní imunizaci novorozených selat proti neonatální nekrotické enteritidě aktivní imunizací chovných prasnic a prasniček, a to indukcí séroneutralizačních protilátek proti β-toxinu produkovanému Clostridium perfringens, typ C.

Přetrvávání protilátek nebylo dosud stanoveno.

 

Prasnice a prasničky: Pro aktivní imunizaci chovných prasnic a prasniček indukcí séroneutralizačních protilátek proti α-toxinu produkovanému Clostridium novyi, typ B. Souvislost séroneutralizačních protilátek nebyla experimentálně stanovena.

Protilátky byly zjištěny 3 týdny po vakcinaci. Přetrvávání těchto protilátek nebylo dosud stanoveno.

 

KONTRAINDIKACE

 

Nejsou.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky:

– V místě vpichu se ve svalové tkáni může vytvořit malý granulom. Podání vakcíny může způsobit vznik malého (méně než 3 cm) místního  přechodného otoku (na 24-48 hodin). V několika případech se dočasně objeví malé uzlíky, které vymizí do 2-3 týdnů.

 

– Vakcinace může způsobit mírný  přechodný nárůst tělesné teploty (4-6 hodin po injekci). Vzácně se může vyskytnout nárůst rektální teploty vyšší než 1,5 °C, který do 6 hodin odezní

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

 

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

 

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

 

– neobvyklé (u více než 1, ale  méně než 10 z 1000 zvířat)

 

– vzácné (u více než 1, ale  méně než 10 z  10000 zvířat)

 

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata (prasnice a prasničky).

 

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Intramuskulárně, do svalů krku.

Prasnice: 2 ml/zvíře.

 

Základní vakcinační program se skládá ze dvou dávek: první dávka se podává přibližně 6 týdnů a druhá dávka přibližně 3 týdny před oprasením.

 

Doporučujeme druhou dávku pokud možno podat na opačnou stranu těla.

 

Revakcinace: při každé následné březosti aplikujte jednu dávku 3 týdny před očekávaným datem oprasení.

 

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Doporučujeme vakcínu aplikovat při teplotě +15 až 25 °C.

Před použitím protřepejte.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

OCHRANNÁ LHŮTA

 

Bez ochranných lhůt.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 až 8 °C). Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 8-10 hodin.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat lze pouze zdravá zvířata.

U citlivých zvířat se mohou vyskytnout alergické reakce. V případě anafylaktické reakce zajistěte neprodleně vhodnou léčbu, například adrenalin.

 

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:

Lze použít během březosti, a to nejdříve od 6 týdnů před očekávaným porodem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem.  Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:

Žádné účinky s výjimkou popsaných v bodu „Nežádoucí účinky“ nebyly po podání dvojité dávky vakcíny zjištěny.

 

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Září 2014

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Velikosti balení:

 

–       Lepenková krabička s 1 skleněnou nebo plastovou lahvičkou o 10 dávkách (20 ml).

–       Lepenková krabička s 1 skleněnou nebo plastovou lahvičkou o 25 dávkách (50 ml).

–       Lepenková krabička s 1 skleněnou nebo plastovou lahvičkou o 50 dávkách (100 ml).

–       Lepenková krabička s 1 plastovou lahvičkou o 125 dávkách (250 ml).

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr