Suramox 100 mg/g

Balení:
1, 5, 10, 25 kg
Léková forma:
prášek pro perorální roztok
Aktivní látka:
Amoxicillinum
Detail:
Popis:
Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin, jako např. infekce horních cest dýchacích a plic, poporodní infekce, infekce urogenitálního aparátu, hepatobiliární infekce, salmonelóza, koliinfekce aj.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Drůbež

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

  1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Suramox 100 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

 

 

  1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Léčivá látka:

 

Amoxicillinum (ut A.trihydricum) 100 mg/g

 

Pomocné látky:

Glukosa monohydrát ad 1 mg

 

Kompletní seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

  1. LÉKOVÁ FORMA

 

Prášek pro přípravu perorálního roztoku.

Bílý nebo téměř bílý prášek.

 

 

  1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Skot – telata, prasata, drůbež.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin, jako např. infekce horních cest dýchacích a plic, poporodní infekce, infekce urogenitálního aparátu, hepatobiliární infekce, salmonelóza, koliinfekce aj.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nepoužívejte u zvířat citlivých na amoxicilin nebo jiné ß-laktamy. Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

 

4.4       Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Neuplatňuje se.

 

 

 

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit zvýšenou citlivost (alergii) po injikaci, inhalaci, polknutí nebo kontaktu s kůží. Alergické reakce na peniciliny a cefalosporiny mohou být závažné.  Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny by se měl vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě výskytu edémů obličeje, rtů nebo očí nebo v případě dýchacích obtíží, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při manipulaci s přípravkem používat ochranné rukavice  a respirátor.

V případě přímého kontaktu substance s pokožkou zasažené místo omyjte vodou a mýdlem.

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Nejsou známy.

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Produkt není teratogenní a lze ho použít v průběhu březosti a laktace.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou známy.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

Perorálně v pitné vodě.

10 mg amoxicilinu/1kg ž.hm. a den, což odpovídá 10g Suramoxu 10% plv. na 100kg ž.hm. a den (podávat rozděleně ve dvou dávkách) nebo 0,5 – 2g Suramoxu 10% plv. na 1l pitné vody po dobu        5 dnů. V případě závažných infekcí lze denní dávku první den podávání zdvojnásobit.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

I při překročení doporučené dávky byl produkt dobře tolerován.

 

4.11     Ochranné lhůty

 

Maso prasat 3 dny, maso telat 7 dny, maso drůbeže 2 dny.

Nepodávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

 

 

  1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiinfektiva pro systémové použití, ATCvet kód: QJ01CA04

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

 

Amoxicilin je baktericidní b-laktamové antibiotikum. U bakterií inhibuje syntézu peptidoglykanů prostřednictvím inhibice mureinsyntetáz, čímž znemožňuje tvorbu bakteriální stěny. Amoxicilin je účinný i při velmi nízkých koncentracích proti Streptococcus suis typ-2 (MIC 90<0.02mg/ml), dále je účinný i proti dalším bakteriím z rodu Streptococcus, Staphylococcus (penicilinázonegativní kmeny), Corynebacterium, Clostridium, Bacillus, Erysipelothrix, Campylobacter, Pasteurella, Escherichia, Salmonella, Serpulina, Bordetella a Actinobacillus.

 

5.2       Farmakokinetické údaje

 

Amoxicilin se dobře vstřebává z trávicího traktu, terapeutická hladina v plazmě je udržována po celou dobu léčby. Vylučuje se močí v aktivní formě.

 

 

  1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Srážený oxid křemičitý

Glukosa monohydrát

 

6.2       Inkompatibility

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být smíchán zároveň s jinými veterinárními léčivými přípravky.

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu : 2 roky.

Doba použitelnosti po rozpuštění nebo rekonstituci podle návodu : 1 den.

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Uchovávejte v suchu.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

1 kg (plastová nádoba vyrobena z bílého nepropustného polyetylenu (HDPE), uzavřená bílým nepropustným šroubovacím víkem (HDPE).

 

5, 10, 25 kg (vícevrstevný pytel sešívaný, barevný, tvořený čtyřmi vrstvami z lehkého polyetylénu, dvouvrstevného papíru, a polyetylénu a aluminia)

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

  1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Virbac S A.

1ére Avenue L I D. – 2065 m

06516 Carros, Francie

 

 

  1. Registrační číslo(a)

 

96/629/96-C

 

  1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

24.10.1996 / 9.10.2002 / 20. 1. 2009

 

 

  1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Prosinec 2008

Hledat produkt

Zrušit filtr