SURAMOX 500 mg/g

Balení:
1, 5, 10, 25 kg
Léková forma:
premix pro medikaci krmiva
Aktivní látka:
Amoxicilinum
Detail:
Popis:
Léčba a prevence všech nákaz u prasat, selat, prasnic a kanců, které jsou způsobeny mikroorganismy citlivými na účinnou složku přípravku.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

SURAMOX  500 mg/g premix pro medikaci krmiva

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Léčivá látka:

Amoxicilinum (ut A.trihydricum)…………………………………………..     500 mg/g

 

Pomocná látka:

Kukuřičná mouka ad 1 g

 

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Premix pro medikaci krmiva.

Béžový jemně granulovaný prášek.

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Prasata.

 

4.2       Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Léčba a prevence všech nákaz u prasat, selat, prasnic a kanců, které jsou způsobeny mikroorganismy citlivými na účinnou složku přípravku:

 • Respirační choroby způsobené zástupci rodů Pasteurella spp., Actinobacillus spp., Haemophilus
 • Streptokoková meningitida, artritida a septikémie
 • Kožní a septikemické infekce způsobené zástupci rodu Staphylococcus
 • Infekce močových cest
 • Kolibacilóza
 • Úplavice prasat

 

Zlepšení výkonnostních indexů: FCR, ADG

Snížení nemocnosti a úmrtnosti.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na penicilinová antibiotika.

 

 • Zvláštní upozornění

 

Nejsou.

 

 

 

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Neuplatňuje se.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.
Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by měli přípravek podávat obezřetně. Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat lékařské ošetření.

 

4.6       Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Nejsou.

 

4.7       Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

 

4.8       Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou známy.

 

4.9       Podávané množství a způsob podání

 

Perorální podání

Dávka představuje 15 mg amoxicilinu na kg živé hmotnosti denně (tj. 30 mg SURAMOX 50 % / kg ž.hm./ den)

Pro selata: 500 g SURAMOX 50% premix na tunu krmiva.

Pro prasata: 600 – 800 g SURAMOX 50% premix na tunu krmiva.

Průměrná doba léčby je 5 až 6 dní.

 

Přípravek obsahující léčivo je určen pro přípravu krmných směsí, nemůže být podáván přímo. Pro zabezpečení důkladného rozptýlení by měl být přípravek nejprve rozmíchán v menším množstvím krmiva a to poté zamícháno do celkového objemu krmiva.

 

4.10     Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Přípravek je dobře tolerován i při dávkách výrazně vyšších než je doporučená dávka.

4.11     Ochranné lhůty

 

Maso : 4 dny

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: širokospektrální peniciliny,  ATCvet kód: QJ01CA04

 

 

 

 • Farmakodynamické vlastnosti

 

Amoxicilin je baktericidní antibiotikum z rodiny β-laktamů, které blokují biosyntézu buněčných stěn.

Jako baktericidní antibiotikum, amoxicilin brání vývoji peptidoglykanové struktury bakteriální buněčné stěny. Je používán proto, aby působil  na poslední krok syntézy bakteriální buněčné stěny – zesítění peptidových vazeb.

 

Amoxicilin vykazuje velmi nízké hodnoty M.I.C. proti Streptococcus suis, typu 2 (MIC 90 < 0,02 µg/ml), dále je velmi aktivní i proti jiným zástupcům rodu Streptococcus spp., Staphylococcus spp. (tvořících penicilinázu), Corynebacterium spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis (gram pozitivní mikroorganismy) a Camphylobacter spp., Pasteurella spp., Escherichia coli, Salmonella spp., Serpulina hyodysenteriae, Bordetella spp., Actinobacillus pleuropneumoniae (gram negativní mikroorganismy).

 

5.2       Farmakokinetické údaje

 

Experimenty prokázaly, že terapeutické hladiny v plasmě zůstávají po dobu léčby zachovány.

Amoxicilin je vylučován především v moči ve své vlastní formě a jako kyselina penicilová.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1       Seznam pomocných látek

 

Povidon 90

Kukuřičná mouka

 

6.2       Inkompatibility

 

Nejsou známy.

 

6.3       Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky

Doba použitelnosti po zamíchání do krmiva: 6 měsíců

 

6.4       Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte v původním obalu.

 

6.5       Druh a složení vnitřního obalu

 

1 kg – PE kontejner s PE šroubovacím uzávěrem
5 kg PE soudek s PE šroubovacím uzávěrem

5 kg, 10 kg a 25 kg vícevrstevný papírový pytel s PE vrstvou uvnitř, spodní strana lepená, horní strana sešívaná

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6       Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

VIRBAC SA

1ére avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (Francie)

 

 

 1. Registrační číslo(a)

 

98/630/96-C

 

 

 1. Datum registrace/ prodloužení registrace

 

24.10.1996 / 9.10.2002 / 14.8.2009

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Červen 2009

Hledat produkt

Zrušit filtr