TORBUGESIC VET 10 mg/ml inj. ad us. vet.

Balení:
10ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Butorphanoli tartras 14,58 mg (odp. Butorphanolum 10 mg) v 1 ml.
Detail:
Popis:
Analgetikum, anestetikum.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Kůň

Příbalová informace

TORBUGESIC VET 10 mg/ml inj. ad us. vet.
injekční roztok pro koně, psy a kočky

 

Výrobce:

Zoetis Manufacturing and Reserch Spain S.L., Vall de Bianya (Gerona), Španělsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Zoetis Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

 

Složení:

Butorphanoli tartras 14,58 mg (odp. Butorphanolum 10 mg) v 1 ml.

Pomocné látky:

Acidum citricum monohydricum, Natrii citras, Natrii chloridum, Benzethonii chloridum, Aqua pro inj.

 

Cílový druh zvířat:

Koně, psi a kočky.

 

Popis přípravku:

Čirý bezbarvý roztok.

 

Druh obalu:

Injekční lahvičkou z tmavého skla (typ I) o objemu 10 ml nebo 50 ml s chlorbutylovou zátkou a Al pertlí, krabička.

 

Balení:

10 ml, 50 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, analgetikum, anestetikum.

 

Charakteristika:

Butorfanol je opioidní, centrálně působící analgetikum a řadí se do skupiny agonistů a antagonistů. Analgetický účinek je 4-7krát vyšší než morfinu a narkoticky antagonistická aktivita je 1/40 naloxonu. Analgetická aktivita je závislá na dávce a u koní působí 15-90 minut.
Butorfanol napomáhá v navození prohloubené sedace v kombinaci s medetomidinem, detomidinem nebo romifidinem. Je vhodný k předoperační analgezii před navozením anestezie různými přípravky. Ve vysokých dávkách se může pozorovat deprese dýchání, následovaná kardiovaskulární depresí.

 

Indikace:

KŮŇ
Jako analgetikum
Pro tlumení bolesti související s kolikou gastrointestinálního původu.
Jako sedativum
K sedaci po podání stanovených agonistů alfa2-adrenoceptoru (detomidine, romifidin).
Pro léčebné a diagnostické postupy jako jsou drobné chirurgické zákroky na stojícím zvířeti.
PES
Jako analgetikum
Pro tlumení mírné až střední viscerální bolesti a bolesti související s pooperačními postupy.
Jako sedativum
V kombinaci s medetomidin hydrochloridem.
Jako preanestetikum
Použití přípravku k preanestézii vedlo v závislosti na velikosti použité dávky ke snížení dávky anestetik používaných pro úvod do anestézie jako je sodná sůl thiopentalu.
Jako součást anestetického režimu v kombinaci s medetomidinem a ketaminem.
KOČKA
Jako analgetikum
Pro tlumení mírné až střední viscerální bolesti. Pro předoperační použití k zajištění analgezie v průběhu operace. Pro pooperační analgezii po různých chirurgických úkonech.
Jako sedativum
V kombinaci s medetomidin hydrochloridem.
Jako součást anestetického režimu v kombinaci s medetomidinem a ketaminem.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě známé přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek. Nepoužívat pro léčbu zvířat s těžkou dysfunkcí jater nebo ledvin.
Použití butorfanolu je kontraindikováno v případě poranění mozku, přítomností organických lézí na mozku a u zvířat trpících obstrukčními onemocněními dýchacího ústrojí, srdeční dysfunkci nebo v případě křečových stavů.
KŮŇ
Kombinace butorfanol / detomidin
Kombinace by neměla být používána u koní postižených srdeční arytmií nebo bradykardií.
Kombinace způsobuje utlumení gastrointestinální motility, a proto by neměla být používána v případech koliky spojené s obstipací
Z důvodu možného tlumícího účinku na respirační systém je přípravek kontraindikován u koní trpících rozedmou.

 

Nežádoucí účinky:

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
Po intramuskulární aplikaci může být v místě vpichu pozorována bolestivost.
KŮŇ
Nejčastějším nežádoucím účinkem je slabá ataxie, která může přetrvávat po dobu 3 až 10 minut. V případě kombinace přípravku s detomidinem se může dostavit mírná až těžká ataxie, ale v klinických studiích se ukázalo, že je nepravděpodobné, aby u koní došlo k ulehnutí. Je nutno dodržovat běžná opatření aby bylo zabráněno poranění koní.
Po aplikaci samotného přípravku může u přibližně 15% koní nastat mírná sedace.
Butorfanol může rovněž mít nepříznivý účinek na motilitu gastrointestinálního traktu u koní, ačkoli nedochází k ovlivnění času průchodnosti gastrointestinálního traktu. Tyto účinky jsou závislé na podané dávce a obecně jsou mírné a přechodné.
Butorfanol může způsobit excitaci lokomočních reflexů (pacing).
Při použití v kombinaci s agonisty alfa2-adrenoceptoru může dojít k depresi kardiopulmonálního systému, což může mít v ojedinělých případech fatální následky.
PES
Může se dostavit deprese dechové a srdeční činnosti (projevující se snížením dechové frekvence, vývojem bradykardie a poklesem diastolického tlaku). Stupeň deprese je závislý na dávce.
Může dojít k mírné sedaci.
Vzácně lze pozorovat výskyt přechodné ataxie, anorexie a diarei.
Může dojít ke snížení gastrointestinální motility.
KOČKA
Může se dostavit deprese dýchání.
Po aplikaci přípravku se může dostavit excitace, úzkost, dezorientace, dysforie a mydriasa.

 

Interakce:

Butorfanol může být použit v kombinaci s ostatními sedativy, jako jsou agonisté alfa2-adrenoceptoru (např. romifidin nebo detomidin u koní, medetomidin u psů a koček), pokud lze očekávat synergistické účinky. Při současném používání těchto látek je proto nezbytné snížit přiměřeně dávku.
Kvůli antitusickým vlastnostem butorfanolu by neměl být přípravek použit s přípravky usnadňujícími vykašlávání, což by mohlo vést ke hromadění hlenu v dýchacích cestách.
Vzhledem k antagonistickým vlastnostem k opiátovému mí receptoru může butorfanol rušit analgetický efekt u zvířat, která již byla léčena čistě agonisty opátového mí receptoru (morfin / oxymorfin).
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

Březost a laktace:

Použití butorfanolu během březosti a laktace není doporučeno.

 

Upozornění:

Butorpfanol je derivát morfinanu a vykazuje tak opiátovou aktivitu.
Butorfanol je určený k použití pro krátkodobou analgesi. Butorfanol může být podáván opakovaně. V případech, kdy může být potřebné zajistit delší trvání analgesie, by měl být využit jiný přípravek.
Bezpečnost přípravku pro štěňata, koťata a hříbata nebyla stanovena. Použití přípravku u těchto skupin by mělo být založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
Kvůli svým antitusickým vlastnostem může butorfanol vést k hromadění hlenu v respiračním traktu. Použití butorfanolu u zvířat trpících nemocemi spojenými se zvýšenou tvorbou hlenu v respiračním traktu by proto mělo být založeno na zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
Před každým použitím v kombinaci s agonisty alfa2-adrenoceptoru by měl být proveden poslech srdeční činnosti. Butorfanol v kombinaci s agonisty alfa2-adrenoceptoru by měl být u zvířat s kardiovaskulárním onemocněním používán obezřetně. Mělo by být zváženo souběžné podání anticholinergních přípravků, např. atropinu.
Pokud je přípravek použit u koček samostatně, nedochází k významné hloubce sedace. V případě, že se nedostaví odpovídající analgetická odezva, by mělo být zváženo použití jiného analgetického přípravku.
Nástup a trvání analgezie:
Analgezie obecně nastupuje 15 minut po podání u koní, psů a koček. Po podání jedné intravenózní dávky koním trvá analgezie běžně 15-60 minut, u psů 15-30 minut po jedné dávce podané intravenózně. U koček s viscerální bolestí byl prokázán analgetický efekt trvající 15 minut až 6 hodin po podání butorfanolu. U koček se somatickou bolestí je analgezie podstatně kratší.
KŮŇ
Použití přípravku v doporučené dávce může vést k přechodné ataxii nebo excitaci. Abyste při léčbě koní předešli poranění pacientů a ošetřujícího personálu, zvolte vhodné prostory pro podání přípravku.
KOČKA
Kočky by měly být k zajištění výpočtu správné dávky zváženy. Doporučuje se použití inzulinové injekční stříkačky nebo 1 ml injekční stříkačky s vhodnou stupnicí.
U koček je butorfanol určen pro případy, kde je vyžadována krátko- až střednědobě působící analgesie. Pro informace o délce trvání analgesie, kterou lze po podání přípravku očekávat, viz odstavec „Nástup a trvání analgezie“. V závislosti na klinické odezvě může být přípravek podán opakovaně v rozmezí šesti hodin. V případě, že se nedostaví odpovídající analgetická odezva, by mělo být zváženo použití jiného analgetického přípravku, jako např. jiného vhodného opiátového analgetika nebo nesteroidního protizánětlivého přípravku. Zvyšování dávky nemusí způsobit prohloubení intenzity nebo délky trvání analgesie. Při použití jakékoliv jiné použité analgetické léčby by mělo být zohledněno působení butorfanolu na opiátové receptory, jak je popsáno v odstavci „Interakce s dalšími léčivými přípravky“.
Pokud je přípravek použit u koček samostatně, nedochází k významné hloubce sedace.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům
Předcházejte náhodnému samopodání injekce.

 

Dávkování:

Kůň: intravenózní podání (i.v.)
Pes a kočka: intravenózní (i.v.), subkutánní (s.c.) a intramuskulární (i.m.) podání.
Pokud přípravek podáváte jako intravenózní injekci, nepodávejte jej jako bolus.
Při opakovaném s.c. nebo i.m. podání aplikujte na odlišná injekční místa.
Vyvarujte se příliš rychlému podání intravenózní injekce.
Počet odebraných dávek z lahvičky by měl být <= 40.
Pro informace ohledně délky trvání analgezie, kterou lze očekávat po léčbě, viz bod Zvláštní upozornění.
KŮŇ
Jako analgetikum
Butorfanol bez dalších léčivých látek
0,1 mg/kg (1 ml/100 kg ž.hm.) i.v. Dávku lze opakovat podle potřeby. Analgetický efekt nastupuje během 15 minut po aplikaci.
Jako sedativum
Butorfanol v kombinaci s detomidinem:
Detomidin hydrochlorid: 0,012 mg/kg ž.hm. i.v., následovaný během 5 minut
Butorfanol: 0,025 mg/kg ž.hm. i.v.
Butorfanol v kombinaci s romifidinem:
Romifidin: 0,04-0,12 mg/kg ž.hm. i.v., následovaný během 5 minut
Butorfanol: 0,02 mg/kg ž.hm. i.v.
PES
Jako analgetikum
Butorfanol bez dalších léčivých látek
0,2-0,3 mg/kg (0,02-0,03 ml/kg ž.hm.) i.v., i.m. nebo s.c.
Přípravek se aplikuje 15 minut před ukončením anestezie, aby došlo k analgetickému účinku ve fázi zotavení.
Opakujte dávku podle potřeby.
Jako sedativum
Butorfanol v kombinaci s metomidinem:
Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v. nebo i.m.
Medetomidin: 0,01-0,025 mg/kg ž.hm. i.v.nebo i.m.
Pro docílení sedace vyčkejte před zahájením léčebného zákroku 20 minut.
Jako premedikace / preanestetikum:
Pro sedaci a jako premedikace k barbiturátové anestézii
Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v. nebo i.m.
Medetomidin: 0,01 mg/kg ž.hm. i.v. nebo i.m.
Jako preanestetikum
Butorfanol podávaný samostatně pro analgézii psů
Butorfanol: 0,1-0,2 mg/kg (0,01-0,02 ml/kg ž.hm.) i.v., i.m. nebo s.c. aplikováno 15 minut před navozením anestezie.
Jako součást anestetického režimu v kombinaci s medetomidinem a ketaminem:
Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.m.
Medetomidin: 0,025 mg/kg ž.hm. i.m., následováno po 15 minutách
Ketamin: 5 mg/kg ž.hm. i.m.
Pro zrušení účinků anestezie po použití této kombinace není doporučeno použití atipamezolu.
KOČKA
Jako analgetikum
Před operací:
Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) i.m. nebo s.c.
Při použití intravenózních anestetik k úvodu do anestézie aplikujte butorfanol s 15-30 minutovým předstihem.
Při úvodu do anestézie za použití intramuskulárně podaných anestetik jako je acepromazin / ketamin nebo xylazin / ketamin aplikujte butorfanol 5 minut před aplikací anestetika. Pro více informací ohledně délky trvání analgezie viz bod Zvláštní upozornění.
Po operaci:
Aplikujte butorfanol 15 minut před vyvedením z anestézie:
buď: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) s.c. nebo i.m.
nebo: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v.
Jako sedativum
V kombinaci s medetomidinem:
Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) i.m. nebo s.c.
Medetomidin: 0,05 mg/kg s.c.
K šití ran by měla být použita další lokální anestezie.
Jako součást anestetického režimu:
V kombinaci s medetomidinem a ketaminem:
Intramuskulární podání:
Butorfanol: 0,4 mg/kg (0,04 ml/kg ž.hm.) i.m.
Medetomidin: 0,08 mg/kg ž.hm. i.m.
Ketamin: 5 mg/kg ž.hm. i.m.
Intravenózní podání:
Butorfanol: 0,1 mg/kg (0,01 ml/kg ž.hm.) i.v.
Medetomidin: 0,04 mg/kg ž.hm. i.v.
Ketamin: 1,25-2,50 mg/kg ž.hm. i.v. (závisí na požadované hloubce anestezie).

 

Ochranná lhůta:

Maso a mléko bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

24 měsíců, po prvním otevření 28 dnů.

 

Způsob skladování:

Uchovávat lahvičku v krabičce, aby byla chráněná před světlem.

 

Datum zpracování:

2.5.2013

 

Autor článku:

Dle SPC.

Hledat produkt

Zrušit filtr