Tulaven 25 mg/ml

Balení:
100ml, 250ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Tulathromycinum
Detail:
Popis:
Léčba a metafylaxe respiračního onemocnění prasat (SRD) způsobeného bakteriemiActinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida,Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis a Bordetella bronchiseptica citlivými natulathromycin. Přítomnost onemocnění ve stádě by měla být stanovena před metafylaktickou léčbou. Přípravekby měl být použit pouze v případě, když se u prasat očekává propuknutí onemocnění během 2-3 dnů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Tulaven 25 mg/ml injekční roztok pro prasata

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

 

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Tulaven 25 mg/ml injekční roztok pro prasata

 

Tulathromycinum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Každý ml obsahuje:

 

Léčivá látka:

Tulathromycinum            25 mg

 

Pomocné látky:

Thioglycerol                       5 mg

 

Čirý bezbarvý až světle žlutý nebo světle hnědý roztok.

 

 

 1. INDIKACE

 

Léčba a metafylaxe respiračního onemocnění prasat (SRD) způsobeného bakteriemiActinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida,Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis a Bordetella bronchiseptica citlivými natulathromycin. Přítomnost onemocnění ve stádě by měla být stanovena před metafylaktickou léčbou. Přípravekby měl být použit pouze v případě, když se u prasat očekává propuknutí onemocnění během 2-3 dnů.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na makrolidováantibiotikanebo naněkterouz pomocných látek.

Nepoužívat současně s jinými makrolidy nebo linkosamidy (viz Zvláštní opatření).

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Patomorfologické reakce v místě injekčního podání(včetně vratných změn jako je překrvení, otok, fibróza a krvácení) jsou velmi časté přibližně 30 dní po aplikaci.

 

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

 

 

38

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata.

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Jednorázové intramuskulární podání 2,5 mg tulathromycinu/kg živé hmotnosti (což odpovídá1 mlpřípravku/10 kg živé hmotnosti) do oblasti krku.

Při léčbě prasat nad 40 kg živé hmotnosti rozdělit dávku tak, aby na jedno místo nebylo aplikováno více jak 4 ml.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

V případě jakéhokoliv respiračního onemocnění se doporučuje léčit zvířata v počátečních stádiích onemocnění a zhodnotit odpověď na léčbu za 48 hodin po podání. Pokud klinické příznaky respiračního onemocnění přetrvávají nebo se zhoršují nebo pokud dojde k recidivě, má být léčba změněna s použitím jiného antibiotika a je třeba s léčbou pokračovat až do vymizení klinických příznaků.

 

K zajištění správného dávkování má být živá hmotnost stanovena tak přesně, jak je to možné, aby se předešlo poddávkování. Pro vícenásobnépoužití injekční lahvičky se doporučuje použití aspirační jehly nebo dávkovacího injekčního automatu, aby se předešlo nadměrnému propichování zátky. Zátku lze bezpečně propíchnout max. 20krát.

 

 

 1. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

 

Maso: 13 dní

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

 

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce a lahvičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

 

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

 

Přípravek má být použit na základě stanovení citlivosti bakterií izolovaných z daného zvířete. Pokud to není možné, léčba by měl a být založenana základě znalosti místní (na úrovni regionu nebo farmy) epidemiologické informace o citlivosti cílových bakterií.

 

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální celostátní a místní pravidla antibiotické politiky. Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k tulathromycinu a snížit účinnost léčby ostatními makrolidy z důvodu možné zkřížené rezistence.

 

Pokud dojde k reakci přecitlivělosti, měla by být okamžitě provedena odpovídající léčba.

 

 

 

 

39

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: Tulathromycin dráždí oči. V případě náhodného kontaktu s očima je ihned vypláchněte čistou vodou. Tulathromycin může způsobit senzibilizaci při kontaktu s pokožkou. V případě náhodného kontaktu s pokožkou je třeba okamžitě umýt pokožku mýdlem a vodou.

 

Po použití si umyjte ruce.

 

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Březost a laktace:

Laboratorní studie na potkanech a králících nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku nebo maternální toxicitě. Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace. Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Nepodávat současně s antimikrobiky s podobným mechanizmem účinku, jako jsou ostatní makrolidy anebo linkosamidy.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

 

U mladých prasat vážících přibližně 10 kg po podání troj- nebo pětinásobku léčebné dávky byly pozorovány přechodné příznaky spojené s potížemi v místě podání a vyvolávající nadměrné hlasové projevy a neklid. Taktéž bylo pozorováno kulhání, pokud byla místem aplikace zadní noha.

 

Inkompatibility:

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody, či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Velikosti balení:

Papírová krabička obsahující 1 plastovou injekční lahvičku o objemu 50 ml

Papírovákrabička obsahující 1 plastovou injekční lahvičku o objemu 100 ml

Papírová krabička obsahující 1 plastovou injekční lahvičku o objemu 250 ml

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr