VECOXAN 2.5 mg/ml

Balení:
1000ml
Léková forma:
Perorální suspenze
Aktivní látka:
Diclazurilum
Detail:
Popis:
Jehňata: Prevence kokcidióz způsobených Eimeria crandallis a Eimeria ovinoidalis. Telata: Prevence kokcidióz způsobených Eimeria bovis a Eimeria zuernii. Pokud aktuálně neprobíhá či nebyla v nedávné době ve stádě vyšetřením potvrzena klinická kokcidióza, je nutné před ošetřením přítomnost kokcidií potvrdit vyšetřením exkrementů
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Vecoxan 2,5 mg/ml perorální suspenze pro jehňata a telata

 

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Diclazurilum                                                                                                2,5 mg

 

Pomocné látky:

Methylparaben (E218)                                                                                 1,8 mg

Propylparaben                                                                                              0,2 mg

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Bílá, perorální suspenze.

 

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1       Cílové druhy zvířat

 

Ovce (jehňata) a skot (telata).

 

4.2       Indikace, specifické pro cílové druhy

 

Jehňata:

 

Prevence kokcidióz způsobených Eimeria crandallisEimeria ovinoidalis.

 

Telata:

 

Prevence kokcidióz způsobených Eimeria bovisEimeria zuernii.

 

Pokud aktuálně neprobíhá či nebyla v nedávné době ve stádě vyšetřením potvrzena klinická kokcidióza, je nutné před ošetřením přítomnost kokcidií potvrdit vyšetřením exkrementů.

 

4.3       Kontraindikace

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.

 

4.4     Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Vyhněte se poddávkování, které může být následkem podhodnocení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (je-li k dispozici).

Telata: v některých případech může být dosaženo pouze přechodného snížení vylučování oocyst.

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček – FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k antikokcidikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k danému antiprotozoiku, mělo by být použito antikokcidikum patřící do jiné farmakologické skupiny s jiným způsobem účinku.

 

 

4.5       Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření při použití u zvířat

 

Před použitím protřepte.

 

Preferované načasování léčby se řídí znalostí epidemiologie Eimeria spp. a tím, že nebyla-li potvrzena žádná anamnéza průběhu klinické kokcidiózy, přítomnost kokcidií ve stádě nebo skupině by měla být potvrzena před ošetřením vyšetřením exkrementů.

Kokcidióza je indikátorem nedostatečné hygieny stáda/kotce. Je doporučeno zlepšit hygienu a ošetřit všechna jehňata ve stádě či všechna telata v kotci.

 

Časté a opakované použití antiprotozoik může vést u dotčených parazitů k nástupu resistence.

 

K zlepšení průběhu onemocnění v případě potvrzené klinické kokcidiózy u jednotlivých zvířat, která již vykazují příznaky průjmu, může kromě terapie diklazurilem být nutná další podpůrná léčba, protože diklazuril nemá žádné antimikrobiální účinky.

 

Zvláštní opatření určené osobám podávajícím veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

4.6     Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Ve velmi vzácných případech byly hlášeny nežádoucí účinky zahrnující gastrointestinální poruchy (jako je průjem, s možnou přítomností krve), letargie a / nebo neurologické problémy (neklid, poloha vleže, paréza, …).

Některá léčená zvířata mohou vykazovat známky klinického onemocnění (průjem), i když vylučování oocyst je na velmi nízké úrovni.

 

Frekvence nežádoucích účinků jsou definovány jako:

– Velmi časté (u více než 1 z 10 zvířat, která vykazují nežádoucí účinek (y) v průběhu jednoho ošetření)

– Časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 zvířat)

– Méně časté (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1000 zvířat)

– Vzácné (více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10.000 zvířat)

– Velmi vzácné (méně než 1 zvíře z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

4.7     Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Neuplatňuje se.

 

4.8     Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Nejsou známy.

 

4.9       Dávkování a způsob podání

Před použitím dobře protřepejte.

Pro zajištění správného dávkování by měla být hmotnost zvířete stanovena co nejpřesněji.

Jestliže jsou zvířata léčena skupinově místo individuálně, měla by být rozdělena podle živé hmotnosti a každé skupině podána odpovídající dávka, aby se zabránilo pod – nebo předávkování.

1 mg diclazurilu na 1 kg živé hmotnosti (tzn. 1 ml perorální suspenze na 2,5 kg ž. hm.), v jednorázovém perorálním podání.

 

4.10   Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota) (pokud je to nutné)

Jehňata: po podání zvýšené dávky, 5 násobek doporučené dávky, nebyly zaznamenány žádné vedlejší příznaky.

Telata: po jednorázovém podání 5 násobku doporučené dávky nebyly zaznamenány žádné vedlejší příznaky. V případě opakovaného podání 3 až 5 násobku doporučené dávky, po 3 za sebou jdoucí dny, může být pozorována u některých telat řidší a barevně změněná (tmavě hnědá) stolice. Jde o změnu přechodnou, která mizí bez specifického ošetření.

 

4.11   Ochranná lhůta(y)

 

Maso jehňat: bez ochranných lhůt.

Maso telat: bez ochranných lhůt.

 

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: Antiprotozoika, Triaziny

ATCVet Kód: QP51AJ03

 

5.1       Farmakodynamické vlastnosti

 

Diclazuril je antikokcidikum benzenacetonitrilové skupiny bez antimikrobiální účinnosti, mající antikokcidiální účinek proti druhům Eimeria spp. V závislosti na druzích kokcidií má diclazuril  kokcidiocidní účinek na asexuální nebo sexuální stádia vývojového cyklu parazita. Na střevní léze způsobené parazitárními stádii staršími než 16 dní bude mít léčba diclazurilem pouze omezený účinek. Léčba diclazurilem způsobuje přerušení cyklu kokcidií a vylučování oocyst na dobu přibližně 2 týdnů. To umožňuje zvířeti překlenout dobu poklesu mateřské imunity (pozorováno přibližně ve 4 týdnech stáří).

 

5.2     Farmakokinetické vlastnosti

 

Absorpce diclazurilu u jehňat po perorálním podání suspenze je nízká. Maximální plazmatické koncentrace jsou dosahovány asi za 24 hodin po podání dávky. Absorpce se             s věkem zvířat snižuje. Poločas eliminace je asi 30 hodin. In-vitro studie na ovčích hepatocytech prokázaly, že metabolická transformace diclazurilu je omezena. To bylo pozorováno i u dalších zvířecích druhů. Exkrementy dochází k téměř úplnému vyloučení.

 

Při perorálním podání suspenze diclazurilu telatům je jeho absorpce nízká.

 

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1     Seznam pomocných látek

Methylparaben (E218)

Propylparaben

 

Mikrokrystalická celulosa (E460)

Sodná sůl karmelosy (E466)

Monohydrát kyseliny citronové (E330)

Polysorbát 20 (E432)

Hydroxid sodný (E524)

Čištěná voda

 

6.2     Inkompatibility

 

Nejsou známy.

 

6.3     Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 3 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 3 měsíce.

 

6.4.    Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Chraňte před mrazem.

 

6.5     Druh a složení vnitřního obalu

 

Druh obalu

Lahev z vysokohustostního polyetylénu.

Šroubovací uzávěr z vysokohustostního polyetylénu.

Dávkovací víčko z vysokohustostního polyetylénu.

 

Komerční balení

Kartónová krabička s nádobou o obsahu 200 ml s postrojem a uzávěrem s nástavcem

Kartónová krabička s nádobou o obsahu 1 litr s postrojem a uzávěrem s nástavcem

Kartónová krabička s nádobou o obsahu 2,5 litru s postrojem a uzávěrem s nástavcem

Kartónová krabička s nádobou o obsahu 5 litrů s postrojem a uzávěrem s nástavcem

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6     Zvláštní opatření pro nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpadový materiál vzniklý při použití takovéhoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4

27472 Cuxhaven

Německo

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/015/07-C

 

 1. DATUM REGISTRACE A PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
 2. 4. 2007 / 6. 4. 2011

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Červenec 2019

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr