VECTRA FELIS 0,6-10kg

Balení:
1*3 apl.
Léková forma:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Aktivní látka:
Pyriproxyfenum, Dinotefuranum
Detail:
Pyriproxyfenum, Dinotefuranum
Popis:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky

 

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Ceva Santé Animale

10, av. de La Ballastière

33500 Libourne

Francie

 

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Vectra Felis 423 mg/42,3 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro kočky

Dinotefuranum/Pyriproxyfenum

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

V každém aplikátoru s 0,9 ml roztoku pro nakapání na kůži – spot –on je obsaženo 423 mg

Dinotefuranum a 42,3 mg Pyriproxyfenum.

Bezbarvý až nažloutlý roztok pro nakapání na kůži – spot-on.

 

 INDIKACE

Tento veterinární léčivý přípravek zabíjí blechy (Ctenocephalides felis) na napadených kočkách a

zabraňuje dalšímu napadení po dobu jednoho měsíce. Také zabraňuje množení blech tím, že inhibuje

vývoj dospělců z vajíček blech nakladených v prostředí kočky po dobu 3 měsíců.

Veterinární léčivý přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergického zánětu kůže po

bleším kousnutí (FAD) u koček.

 

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u koček a koťat s hmotností nižší než 0,6 kg.

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto

přípravku.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přechodné kosmetické důsledky, jako je mokrá srst a bílé viditelné zbytky, se mohou v místě aplikace

objevit a mohou přetrvávat až 7 dní, avšak tyto účinky nejsou obvykle po 48 hodinách viditelné. Tyto

změny nemají vliv na bezpečnost nebo účinnost veterinárního léčivého přípravku.

Ve vzácných případech může být pozorováno přechodné zarudnutí kůže a alopecie, které obvykle

vymizí spontánně bez léčby.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1 000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné vedlejší účinky, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kočky.

 

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Cesta podání

Podání nakapáním na kůži – spot-on. Je třeba dbát na to, aby se veterinární léčivý přípravek aplikoval pouze na neporušenou (nepoškozenou) kůži.

Dávkování:

Na jednu kočku použijte pro jedno podání pouze jeden aplikátor (minimální doporučená dávka je 42,3 mg dinotefuranu/kg živé hmotnosti a 4,23 mg pyriproxyfenu / kg živé hmotnosti). Rozsah dávkování je 42,3 až 705 mg dinotefuranu/kg živé hmotnosti a 4,23 až 70,5 mg pyriproxyfenu/kg živé hmotnosti pro kočky od 0,6 kg do 10 kg živé hmotnosti).

 

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Návod na podání:

Vyjměte aplikátor pro nakapání na kůži z obalu.

Krok 1: Držte aplikátor ve vzpřímené poloze, prsty umístěte pod větší disk, jak je znázorněno.

Krok 2: Druhou rukou uchopte aplikátor nad menším diskem a zatlačte dolů, tak aby se oba disky

spojily. Tím se propíchne těsnění.

Krok 3: Kočka by měla stát nebo být v pohodlné poloze pro snadnou aplikaci. Na spodní části hlavy

rozhrňte srst tak, aby byla kůže viditelná. Aplikujte přípravek pomalu (podle kroku 4 popsaného níže)

tak, aby se špička aplikátoru dotýkala kůže. Vyhněte se povrchové aplikace na kočičí srst.

 

Léčebné schéma:

Po jednorázovém podání bude veterinární léčivý přípravek účinně zamezovat napadení blechami po

dobu jednoho měsíce a zabrání dalšímu množení blech díky jejich inhibici v prostředí kočky po dobu 3

měsíců. Potřeba opětovného ošetření koček, které by mohly být znovu napadeny, a časový interval

mezi těmito ošetřeními, by měly být posouzeny příslušným veterinárním lékařem.

 

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a

na spot-on aplikátoru.

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Je třeba ošetřit všechny kočky v domácnosti. Psi v domácnosti by měli být ošetřeni pouze veterinárním léčivým přípravkem, který je pro tento druh registrovaný. Blechy mohou zamořit kočičí pelech, ložní prádlo a místa obvyklého kočičího odpočinku, jako jsou koberce a čalouněný nábytek. V případě masivního zamoření blechami a na začátku kontrolních opatření, je třeba tyto plochy ošetřit vhodnými insekticidními přípravky a pravidelně vysávat.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Pouze pro vnější podání.

Bezpečnost veterinárního léčivého přípravku nebyla stanovena u koček mladších než 7 týdnů

nebo s hmotností nižší než 0,6 kg.

Je třeba dbát, aby se dávka aplikovala na oblasti, kde se zvíře nemůže olízat (jak je popsáno v kapitole

„Pokyny pro správné podání“), a aby se zajistilo, aby se zvířata neolizovala navzájem bezprostředně

po léčbě. Je třeba dbát, aby se obsah aplikátoru, nebo aplikovaná dávka, nedostaly do kontaktu s očima kočky, která má být léčena a/nebo s očima jiných zvířat.

Žádné studie nebyly provedeny u nemocných koček nebo koček, které se zotavují, a proto by měl být

tento veterinární léčivý přípravek používán pouze na základě posouzení terapeutického prospěchu a

rizika příslušným veterinárním lékařem. Nebyl hodnocen dopad šamponování na účinnost veterinárního léčivého přípravku.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití si okamžitě důkladně umyjte ruce. Tento veterinární léčivý přípravek je dráždivý pro oči a kůži. Zamezte kontaktu s kůží, očima a ústy. V případě náhodného potřísnění kůže okamžitě umyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Pokud se veterinární léčivý přípravek náhodně dostane do očí, vypláchněte je důkladně vodou. Pokud podráždění kůže nebo očí přetrvává, nebo pokud je veterinární léčivý přípravek náhodně pozřen, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na dinotefuran, pyriproxyfen anebo dimetylsulfoxid by se měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem. S ošetřeným zvířetem se nesmí manipulovat po dobu nejméně osmi hodin po aplikaci přípravku. Proto se doporučuje aplikace veterinárního léčivého přípravku ve večerních hodinách. V den podání přípravku by ošetřené zvířata neměly mít dovoleno spát s jejich majiteli, zvláště s dětmi.

Použité aplikátory musí být ihned zneškodněny a odstraněny z dohledu a dosahu dětí.

Březost a laktace

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace u dospělých

koček. Použití veterinárního léčivého přípravku u březích a laktujících koček by mělo být provedeno

po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Laboratorní studie provedené s každou léčivou látkou (dinotefuran, pyriproxyfen) na potkanech a

králících nepodaly důkaz o toxických účincích na březí nebo laktující zvíře, nebo toxických účincích

na zárodek nebo plod (teratogenní, fetotoxické) anebo škodlivé účinky pro matku (maternotoxické

účinky).

U dinotefuranu bylo prokázán přechod do mléka laktujících zvířat.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota)

Kromě přechodného otoku a suché kůže nebyly pozorovány žádné klinicky významné nežádoucí

účinky u zdravých koťat ve věku 7 týdnů a starších, kterým byl povrchově podán 7krát v 2týdenních

intervalech až 4násobnek nejvyšší doporučené dávky.

Po náhodném požití přípravku se mohou vyskytnout přechodné reakce jako je slinění, netypický trus a zvracení, které by měly v průběhu 4 hodin bez léčby vymizet.

Inkompatibility

Nejsou známy.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem a neaplikovat společně s jiným veterinárním

léčivým přípravkem ve stejnou dobu na stejné místo.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Vectra Felis nesmí kontaminovat vodní toky, protože je nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

Neznečišťujte rybníky, vodní toky a strouhy tímto veterinárním léčivým přípravkem nebo použitými

obaly.

Vectra Felis se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

DALŠÍ INFORMACE

Velikost balení:

Kartonová krabička s 1, 3, 6, 12 nebo 72 spot-on aplikátory.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Mechanismus účinku:

2 léčivé látky obsažené v tomto veterinárním léčivu působí při kontaktu s parazity.

Dinotefuran působí vazbou na nervový systém hmyzu. Hmyz nemusí dinotefuran přijímat.

Dinotefuran je částečně vychytán (vstřebán) kůží kočky, ale toto vstřebání není pro účinnost tohoto

veterinárního léčivého přípravku podstatné.

Pyriproxyfen účinkuje tak, že narušuje reprodukci a růst blech. Tím se zabrání zamoření prostředí

ošetřených zvířat vývojovými stádii blech.

Během prvního dne se po jednorázovém podání obě léčivé látky rychle šíří po povrchu těla kočky.

Veterinární léčivo zabíjí blechy do 2 hodin po aplikaci přípravku nebo 2 hodiny po napadení

ošetřených zvířat.

Hledat produkt

Zrušit filtr