Vepured

Balení:
10d, 50d, 100d
Léková forma:
injekční suspenze
Aktivní látka:
Rekombinantní verotoxin 2e z E. coli
Detail:
Popis:
Aktivní imunizace selat od stáří 2 dnů k prevenci úhynů a snížení klinických příznaků edémové choroby (způsobené verotoxinem 2e produkovaným bakterií E.coli) a ke snížení ztráty denního přírůstku hmotnosti během konečné fáze výkrmu v důsledku infekcí způsobených verotoxinem 2e produkovaným bakterií E.coli až do porážky od stáří 164 dnů.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:
VEPURED injekční suspenze pro prasata

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135
17170 Amer (Girona)
ŠPANĚLSKO

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
VEPURED injekční suspenze pro prasata.

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Jedna dávka 1 ml obsahuje:
Léčivá látka:
Rekombinantní verotoxin 2e z E. coli …………………………………………………….. RU* ≥ 1,50
*RU – relativní účinnost (ELISA)
Adjuvans:
Hydroxid hlinitý ………………………………………………………………………………… 2,117 mg (hliník)
Kolextran
Bělavá injekční suspenze.

4. INDIKACE
Aktivní imunizace selat od stáří 2 dnů k prevenci úhynů a snížení klinických příznaků edémové choroby (způsobené verotoxinem 2e produkovaným bakterií E.coli) a ke snížení ztráty denního přírůstku hmotnosti během konečné fáze výkrmu v důsledku infekcí způsobených verotoxinem 2e produkovaným bakterií E.coli až do porážky od stáří 164 dnů.
Nástup imunity: 21 dní po vakcinaci.
Trvání imunity: 112 dní po vakcinaci.

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivou látku, nebo na některou z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Velmi časté nežádoucí reakce:
– Mírný zánět v místě vpichu (< 5 cm v průměru), který obvykle odezní do tří dnů po vakcinaci bez léčby.
16
– Mírná deprese v den vakcinace.
– Byl pozorován vzestup teploty max. o 1,1 °C. Teplota se vrátila k normálu během 24 hodin.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Prasata.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Intramuskulární podání.
Podejte 1 ml formou jednorázové intramuskulární injekce do krčních svalů.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
Před podáním nechte vakcínu vytemperovat na pokojovou teplotu (15 až 25 °C).
Před použitím pečlivě protřepejte.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)
Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte a přepravujte chlazené (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem.
Chraňte před světlem.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po EXP.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Březost a laktace:
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.
Použití není doporučováno během březosti a laktace.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.
Inkompatibility:
Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem nebo lékárníkem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Velikosti balení:
Lepenková krabička s 1 polyethylenovou (PET) injekční lahvičkou o 10 dávkách (10 ml).
Lepenková krabička s 10 PET injekčními lahvičkami o 10 dávkách (10 ml).
Lepenková krabička s 1 PET injekční lahvičkou o 50 dávkách (50 ml).
Lepenková krabička s 1 PET injekční lahvičkou o 100 dávkách (100 ml).
Lepenková krabička s 1 PET injekční lahvičkou o 250 dávkách (250 ml).
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien
HIPRA BENELUX NV
Tel: (+32) 9 324 21 58
Lietuva
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Република България
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Luxembourg/Luxemburg
HIPRA BENELUX NV
Tel: (+32) 9 324 21 58
Česká republika
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Magyarország
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
18
Danmark
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Malta
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Deutschland
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel: (+49) 211 698236 – 0
Nederland
HIPRA BENELUX NV
Tel: (+32) 9 324 21 58
Eesti
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Norge
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Ελλάδα
HIPRA EΛΛAΣ A.E.
Tηλ: (+30) 210 4978660
Österreich
HIPRA DEUTSCHLAND GmbH
Tel: (+49) 211 698236 – 0
España
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Polska
HIPRA POLSKA Sp.z.o.o.
Tel: (+48) 22 642 33 06
France
HIPRA FRANCE
Tél. – (+33) 02 51 80 77 91
Portugal
ARBUSET, Produtos Farmacêuticos e Sanitários De Uso Animal, Lda
Tel: (+351) 219 663 450
Hrvatska
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
România
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Ireland
HIPRA UK AND IRELAND, Ltd.
Tel: (+44) 0115 912 4320
Slovenija
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Ísland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Slovenská republika
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Italia
Hipra Italia S.r.l.
Tel: ( +39) 030 7241821
Suomi/Finland
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Κύπρος
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Sverige
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
Latvija
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Tel. (34) 972 43 06 60
United Kingdom
HIPRA UK AND IRELAND, Ltd

Hledat produkt

Zrušit filtr