Versiguard Rabies

Balení:
10*1 ml
Léková forma:
injekční suspenze
Aktivní látka:
Virus rabiei inactivatum, kmen SAD Vnukovo-32
Detail:
Popis:
Pro aktivní imunizaci psů, koček, skotu, prasat, ovcí, koz, koní a fretek (12 týdnů a starších) pro prevenci infekce a mortality způsobené virem vztekliny.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Prase, Skot, Ovce, Kůň, Fretka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO:

Versiguard Rabies, injekční suspenze

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Versiguard Rabies, injekční suspenze

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Jedna dávka (1 ml) obsahuje:

 

Léčivá látka:

Virus rabiei inactivatum, kmen SAD Vnukovo-32                     min 2,0 IU

 

Adjuvans:

Aluminii hydroxidum                                                               2,0 mg

 

Excipiens:

Thiomersalum                                                                             0,1 mg

 

Slabě růžová tekutina, která může obsahovat jemný sediment.

 

4.       INDIKACE

 

Pro aktivní imunizaci psů, koček, skotu, prasat, ovcí, koz, koní a fretek (12 týdnů a starších) pro prevenci infekce a mortality způsobené virem vztekliny.

 

Nástup imunity: 14 – 21 dnů po primární vakcinaci.

 

Doba trvání imunity:

Psi: nejméně 3 roky po primární vakcinaci.

 

Kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně afretky: nejméně 1 rok po primární vakcinaci a nejméně 2 roky po revakcinaci.

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u zvířat, která vykazují znaky vztekliny nebo u kterých je podezření, že byla infikována virem vztekliny.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Po subkutánním podání se může u všech cílových druhů velmi vzácně vyskytnout v místě vpichu přechodný otok. Otok může dosáhnout maximální průměr do 10 mm a ve vzácných  případech může být spojen s mírným neklidem. Tyto reakce obvykle vymizí během 10 dnů.

Po intramuskulárním podání se může velmi vzácně vyskytnout u všech jiných cílových druhů než psů v místě vpichu přechodná bolest (která může být ve vzácných případech spojena s otokem). Otok může dosáhnout průměru maximálně 2 cm. Tyto reakce obvykle vymizí během 7 dnů.

 

Tak jako u jiných vakcín se velmi vzácně mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce. Pokud se taková reakce objeví, je třeba ihned použít vhodnou léčbu.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z  10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Psi, kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně a fretky.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Psi: podat injekčně subkutánně.

Všechny ostatní cílové druhy: podat injekčně subkutánně nebo intramuskulárně.

 

Dávkování:

Jedna dávka 1 ml je dostatečná bez ohledu na věk, hmotnost nebo plemeno zvířete.

 

Primární vakcinace:

Zvířata všech cílových druhů se mohou vakcinovat od 12 týdnů věku.

Primární vakcinace je jednou vakcinační dávkou.

 

Revakcinace:

Psi: Jedna dávka Versiguard Rabies každé 3 roky. Titr protilátek klesá v průběhu tříletého trvání imunity, psi jsou však při čelenžním testu chráněni. V případě, že cestujete do rizikových oblastí nebo mimo EU, může veterinární lékař podat další dávku vakcíny proti vzteklině, aby si byl jistý, že vakcinovaní psi dosáhnou titru protilátek ≥ 0,5 IU/ml, což je obecně považováno za dostatečnou ochranu a psi tak splňují podmínky testu pro cestování (titr protilátek ≥ 0,5 IU/ml).

 

Kočky, skot, prasata, ovce, kozy, koně afretky:

Zvířata by měla být revakcinována jednou dávkou vakcíny 1 rok po primární vakcinaci.

Po první revakcinaci (podané 1 rok po primární vakcinaci) by měla být zvířata revakcinována každé 2 roky jednou dávkou vakcíny.

 

Použití jako rozpouštědlo pro vakcíny řady Versican Plus

Obsah jedné lékovky vakcíny Versican Plus rekonstituovat obsahem jedné lékovky Versiguard Rabies (místo rozpouštědla). Po promíchání by měl mít obsah lékovky růžovou/červenou nebo nažloutlou barvu s lehkou opalescencí. Smíšené vakcíny by měly být podány okamžitě subkutánní cestou.

 

Souběžné podání s vakcínami řady Vanguard pro psy

Pro smíchání vakcín rekonstituujte vakcíny Vanguard podle pokynů v jejich SPC. Lahvičku s rekonstituovanou vakcínou dobře protřepejte a poté smíchejte s 1 ml vakcíny Versiguard Rabies buď v lahvičce Versiguard Rabies nebo v injekční stříkačce. Před použitím Versiguard Rabies dobře protřepejte. Před použitím smíchané vakcíny jemně protřepejte a poté podávejte subkutánně.

 

 

 

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Před použitím protřepat.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Psi, kočky, fretky: Není určeno pro potravinová zvířata.

Skot, prasata, ovce, kozy, koně: Bez ochranných lhůt.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

 

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:10 hodin.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Vakcinovat pouze zdravá zvířata.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Březost a laktace:

Lze použít během březosti.

Vakcína nebyla rozsáhle testována u laktujících zvířat. Nicméně omezené údaje, které jsou k dispozici, naznačují, že podání vakcíny u laktujících zvířat nebude spojeno se zvýšeným výskytem nežádoucích účinků.

 

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Psi

Informace o bezpečnosti a účinnosti prokazují, že tato vakcína může být subkutánně podávána psům ve stejný den jako jakákoliv jiná vakcína řady Vanguard (Vanguard 7, Vanguard Plus 7, Vanguard Plus 5, Vanguard Plus 5L, Vanguard Pup, Vanguard Puppy, Vanguard Plus Puppy, Vanguard CPV, Vanguard CPV +L, Vanguard DA2Pi, Vanguard DA2Pi+L, Vanguard Lepto ci; tam, kde je schváleno), a to buď smícháním v jedné stříkačce, nebo podáním na různá injekční místa. Trvání imunity pro vakcíny řady Vanguard při použití s Versiguard Rabies nebylo stanoveno.

 

Po současném podání vakcíny Versiguard Rabies a jiných vakcín řady Vanguard pro psy se může u psů vyskytnout přechodný otok v místě vpichu (do velikosti 6 cm) a přechodný otok lymfatických uzlin pod dolní čelistí nebo před lopatkou 4 hodiny po vakcinaci. Tyto reakce vymizí během 24 hodin.

 

Informace o bezpečnosti a účinnosti prokazují, že tato vakcína může být použita jako rozpouštědlo pro živé vakcíny řady Versican Plus (Versican Plus DHPPi, DHP, DP, P a Pi) a podávána subkutánně psům. Po podání smíchané vakcíny s vakcínami Versican Plus se může u vakcinovaných psů často objevit otok (až 5 cm) v místě podání. Občas může být otok bolestivý, teplý nebo zarudlý. Každý takový otok spontánně odezní nebo se značně zmenší do 14 dní po vakcinaci. Ve vzácných případech se mohou objevit gastrointestinální příznaky jako je diarea a zvracení nebo anorexie a snížená aktivita.

 

Ostatní cílové druhy

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Lokální reakce po subkutánním podání nadměrné dávky byly větší (do 12 mm v průměru) jako po standardní dávce.

 

Inkompatibility:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem kromě vakcín řady Vanguard obsahujících CDV, CAV, CPV, CPiV a Leptospiru nebo vakcínami řady Versican Plus obsahujícími CDV, CAV, CPV a/nebo CPiV.

 

Národní legislativa na kontrolu vztekliny může vyžadovat odlišný vakcinační program než je doporučen  (tj. častější vakcinace) nebo může omezovat vakcinaci proti vzteklině pro určité cílové druhy.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Leden 2017

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Vakcína je dodávaná ve skleněných lékovkách typu I (1 ml, 10 ml) vyhovujících Ph.Eur., uzavřených bromobutylovou gumovou zátkou a hliníkovým uzávěrem.

 

Vakcína je dodávána v balení 1 x 1 ml, 10 x 1 ml nebo 10 x 10 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

 

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

 

Tel:        +420 257 101 111

E-mail:   infovet.cz@zoetis.com

 

Hledat produkt

Zrušit filtr