VETALGIN 500 mg/ml

Balení:
100 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Metamizolum natricum monohydricum
Detail:
Popis:
Onemocnění koní, skotu, prasat a psů, při kterých lze očekávat pozitivní vliv centrálně analgetického, celkově sedativního, spasmolytického, antipyretického, antirevmatického anebo antiflogistického účinku přípravku.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Prase, Skot, Kůň

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Vetalgin 500 mg/ml injekční roztok

 

 

1.       JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International GmbH

Feldstrasse 1A

85716 Unterschleissheim

Německo

 

 

2.       NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Vetalgin 500 mg/ml injekční roztok

Metamizolum natricum monohydricum

 

3.       OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml obsahuje:

 

Léčivá látka:

Metamizolum natricum monohydricum 500 mg

 

Pomocné látky:

Benzylalkohol (E1519) 30 mg

 

Čirý nažloutlý roztok.

 

4.       INDIKACE

 

Onemocnění koní, skotu, prasat a psů, při kterých lze očekávat pozitivní vliv centrálně analgetického,

celkově sedativního, spasmolytického, antipyretického, antirevmatického anebo antiflogistického

účinku přípravku jako jsou:

 

Celkový útlum bolesti k potlačení nervozity a obranných reakcí způsobených bolestí.

Útlum bolesti při kolikových stavech různého původu nebo jiné spastické stavy vnitřních orgánů u

koní a skotu.

Ucpání jícnu cizími tělesy u koní, skotu a prasat. Horečnatá onemocnění jako jsou těžká mastitida,

MMA syndrom, chřipka prasat.

Lumbago, tetanus (kombinace s tetanovým antisérem).

Akutní a chronické artritidy, revmatické stavy svalů a kloubů, záněty nervu, neuralgie,

tendovaginitidy.

 

 

 

5.       KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat u koček. Přípravek by se neměl používat u zvířat s poruchami krvetvorby.

Nepodávat podkožně vzhledem k možnému lokálně dráždivému účinku.

 

6.       NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Nejsou známy.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7.       CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Koně, skot, prasata, psi.

 

8.       DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

kůň:   4-10 ml / 100 kg ž.hm. (20-50 mg/kg ž.hm.)

skot:  4-8 ml / 100 kg ž.hm. (20-40 mg/kg ž.hm.)

prase: 3-10 ml / 100 kg ž. hm. (15-50 mg/kg ž.hm.)

pes:    0,4-1 ml / 10 kg ž.hm. (20-50 mg/kg ž.hm.)

 

9.       POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Kůň : Aplikuje se intravenózně.

Skot, prase, pes: Aplikuje se intravenózně (při akutních stavech) nebo hluboko intramuskulárně.

U skotu nemá maximální objem aplikovaný do jednoho místa při intramuskulárním podání přesáhnout

29 ml . U prasat je potřeba při aplikaci větších objemů rozdělit tyto na nejméně dvě injekční místa podání.

 

10.     OCHRANNÁ LHŮTA

 

Maso  prasat    12 dnů

Maso skotu       12 dnů

Mléko krav:      48 hodin

Maso  koní (intravenózní aplikace):     5 dnů

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno k lidské spotřebě.

 

11.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

 

12.     ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Lze podávat zvířatům v kterémkoli stupni březosti a laktace.

 

Tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými

přípravky.

 

Fenobarbital a jiné barbituráty stejně jako glutethimid mohou urychlovat vylučování metamizolu.

Současné podání chlorpromazinu může vést k vážné hypotermii.

 

Upozornění pro uživatele:

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponovanou část ihned po expozici proudem pitné vody. V případe komplikací vyhledejte lékařskou pomoc.

 

13.     ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.     DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Leden 2013

 

15.     DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Velikost balení: 100 ml

 

Charakteristika

Metamizol je analgetikum, spasmolytikum, antirevmatikum a antipyretikum. Má centrálně analgetický

a vysloveně uklidňující účinek a má spasmolytický účinek na hladkou svalovinu.

 

Farmakokinetické údaje

Po aplikaci se metamizol rychle vstřebává a během 1-2 hodin dosahuje maximální koncentrace v krvi.

Distribuce v tkáních je po 2 hodinách poměrná a za 1-2 hodiny koncentrace klesají na 1-3%

maximálních hladin. Většina metamizolu a jeho metabolitů se vylučuje ledvinami (85%), v trusu lze

nalézt asi 15%.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr