Vetflurane 1000 mg/g

Balení:
250ml
Léková forma:
Tekutina k inhalaci parou
Aktivní látka:
Isofluranum
Detail:
Popis:
Navození a udržování celkové anestezie.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Kůň, Fretka, Exotičtí ptáci
 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Vetflurane 1000 mg/g tekutina k inhalaci parou

 

 1. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

 

 

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Isofluranum 1000 mg/g

 

Tento veterinární léčivý přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Tekutina k inhalaci parou
Čirá bezbarvá tekutina

 

 1. KLINICKÉ ÚDAJE

 

4.1    Cílové druhy zvířat

 

Koně, psi, kočky, okrasné ptactvo, plazi, potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a fretky.

 

4.2    Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

 

Navození a udržování celkové anestezie.

 

4.3    Kontraindikace

 

Nepoužívat v případě známé náchylnosti k maligní hypertermii.

Nepoužívat v případech známé přecitlivělosti na isofluran a ostatní halogenovaná anestetika.

 

4.4    Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

 

Metabolismus ptáků a do jisté míry i drobných savců je více ovlivněn poklesem tělesné teploty z důvodu  vysokého poměru plochy povrchu těla k živé hmotnosti. Metabolismus léčiva u plazů je pomalý a výrazně závisí na teplotě prostředí.

 

Absorpce, distribuce a vylučování isofluranu jsou velmi rychlé. Isofluran je vylučován plícemi převážně v nezměněné podobě. Tyto vlastnosti ho mohou činit vhodným pro určité skupiny pacientů, které zahrnují mladé nebo staré jedince či jedince s narušenou funkcí jater, ledvin či srdce. Nicméně o anestetickém protokolu by mělo být rozhodnuto na základě posouzení každého případu.

 

4.5    Zvláštní opatření pro použití

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

 

Isofluran má malý nebo žádný analgetický účinek. Před operací by vždy měla být použita adekvátní analgezie.  Před ukončením celkové anestezie je třeba zvážit u pacienta potřebu analgezie.

 

Použití přípravku u pacientů se srdečním onemocněním by mělo být zváženo pouze po posouzení poměru terapeutického prospěchu a rizika  veterinárním lékařem.

Je důležité monitorovat frekvenci a vlastnosti dýchání a pulsu. V průběhu udržování anestezie je důležité udržovat dýchací cesty průchodné a řádně prokysličovat tkáně.

Při použití isofluranu k anestezii zvířete s poraněním hlavy je třeba zvážit použití umělé ventilace k udržení normální hladiny CO2, aby nedošlo k zvýšenému průtoku krve mozkem.

 

Jelikož isofluran způsobuje útlum dýchání, je doporučeno v průběhu anestezie monitorovat frekvenci a hloubku dechu.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

 

Lidé se známou přecitlivělosti na isofluran nesmí s tímto přípravkem manipulovat.

Nevdechujte výpary.

Uživatelé by měli s národním úřadem konzultovat přípustné limity pro expozice isofluranu na pracovišti.

Operační a pooperační prostory by měly být vybaveny přiměřeným ventilačním či jiným odsávacím systémem, který zabrání akumulaci výparů anestetika. Zařízení pro nucenou výměnu vzduchu musí být udržována provozuschopná.

Těhotné a kojící ženy by neměly přijít do kontaktu s přípravkem a neměly by vstupovat do operačních a pooperačních prostor pro zvířata.

Nepoužívejte masku při prodlouženém nástupu a udržování celkové anestézie.

Tam, kde je to možné, používejte k podávání tohoto přípravku během celkové anestezie endotracheální intubaci s manžetou.

Z důvodu ochrany životního prostředí je vhodné používat odsávací zařízení s uhlíkovými filtry.

Při manipulaci s isofluranem postupujte opatrně a rozlitý přípravek ihned odstraňte za použití inertního a savého materiálu, např. pilin.

V případě jakéhokoliv potřísnění kůže nebo očí opláchněte zasažené místo vodou, a zabraňte kontaktu s ústy. Dojde-li k závažné náhodné expozici, odveďte pracovníka od zdroje expozice, vyhledejte rychlou lékařskou pomoc a ukažte jim tuto příbalovou informaci.

Halogenovaná anestetika mohou způsobit poškození jater. V případě isofluranu se jedná o idiosynkratickou reakci, která byla po opakované expozici pozorována velmi zřídka.

Pro lékaře:  Zajistěte průchodnost dýchacích cest a poskytněte symptomatickou a podpůrnou léčbu.   Poznámka: adrenalin a katecholaminy mohou vyvolat srdeční arytmie.

 

4.6    Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

 

Isofluran způsobuje hypotenzi a útlum dýchání v závislosti na dávce. Srdeční arytmie a přechodná bradykardie byly hlášeny jen zřídka.

Maligní hypertermie byla hlášena velice zřídka u vnímavých zvířat.

Zástava dechu by měla být léčena asistovanou ventilací.

V případě srdeční zástavy proveďte kompletní kardiopulmonální resuscitaci.

 

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z  10000 ošetřených zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

4.7    Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

 

Březost:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným  veterinárním lékařem. Isofluran byl bezpečně používán pro anestezii během císařského řezu u psů a koček.

 

Laktace:

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

4.8    Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

 

Současná inhalace oxidu dusného zvyšuje účinek isofluranu u člověka a podobnou potenciaci lze očekávat i u zvířat.

 

Současné použití sedativ či analgetik pravděpodobně sníží hladinu isofluranu, která je potřebná k vyvolání a udržování anestezie.

 

U koní bylo hlášeno, že detomidin a xylazin snižují MAC isofluranu.

 

U psů bylo hlášeno, že morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin a midazolam snižují MAC isofluranu. Současné podání midazolamu / ketaminu během anestezie isofluranem může vyústit ve výrazné kardiovaskulární účinky, zejména arteriální hypotenzi. Tlumivé účinky propanololu na kontraktilitu myokardu jsou během anestezie isofluranem sníženy, což poukazuje na mírný stupeň aktivity b-receptorů.

 

U koček bylo hlášeno, že u isofluranem indukovaných jedinců mění intravenózní podání midazolamu s butorfanolem několik kardiorespiračních parametrů, stejně jako tomu je u epidurálně podaného fentanylu a medetomidinu. Ukázalo se, že isofluran snižuje citlivost srdce k adrenalinu (epinefrinu).

 

U papoušků kakadu bylo hlášeno, že butorfanol snižuje MAC isofluranu.

 

U holubů bylo hlášeno, že midazolam snižuje MAC isofluranu.

 

U plazů a drobných savců nejsou dostupné žádné údaje.

 

Isofluran ve srovnání s halotanem slaběji sensibilizuje  myokard k účinkům cirkulujících dysrytmogenních katecholaminů.

 

Isofluran může být rozkládán na oxid uhelnatý suchými absorbenty oxidu uhličitého.

 

4.9    Podávané množství a způsob podání

 

Isofluran podávat pomocí přesně kalibrovaného odpařovače ve vhodném anestetickém systému, jelikož hladina anestezie se může snadno a rychle měnit.

 

Isofluran může být podáván ve směsi s kyslíkem nebo ve směsi kyslíku s oxidem dusným.

Hodnoty MAC (minimální alveolární koncentrace v kyslíku) nebo účinné dávky ED50 a níže uvedené doporučené koncentrace pro cílové druhy by měly být použity pouze jako vodítko či výchozí hodnoty. Skutečné koncentrace, které budou v praxi potřeba, budou záviset na mnoha proměnných včetně souběžného použití dalších léčiv v průběhu anestezie a klinického stavu pacienta.

 

Isofluran může být používán společně s dalšími léčivy běžně používanými ve veterinární anestezii k premedikaci, navození anestezie a analgezii. Některé konkrétní příklady jsou uvedeny v informacích u jednotlivých druhů.

 

Zotavení z anestezie isofluranem je obvykle klidné a rychlé. Před ukončením celkové anestezie je třeba zvážit u pacienta potřebu analgezie.

 

Současné použití sedativ či analgetik pravděpodobně sníží hladinu isofluranu, která je potřebná k navození a udržování anestezie.

 

 

KONĚ

 

MAC isofluranu u koní je přibližně 1,31 %.

 

Premedikace

 

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie. Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin,  butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guaifenesin, ketamin, morfin, pethidin, thiamylal, thiopental a xylazin. Léčiva použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta individuálně. Je nutno věnovat pozornost možným interakcím uvedeným níže.

 

Interakce

 

Viz bod 4.8.

 

Navození

 

Jelikož nebývá proveditelné navodit anestezii u dospělého koně isofluranem, měl by být k tomuto účelu použit krátkodobě působící barbiturát, jako například thiopental sodný, ketamin nebo guaifenesin. K dosažení požadované hloubky anestezie pak může být za 5 až 10 minut použit isofluran o koncentraci 3 až 5 %.

 

Pro navození anestezie u hříbat lze použít isofluran v koncentraci 3 až 5 % ve vysokém průtoku kyslíku.

 

Udržování

 

Anestezie se udržuje 1,5% až 2,5% isofluranem.

 

Zotavení

 

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

 

 

PSI

 

MAC isofluranu u psů je přibližně 1,28 %.

 

Premedikace

 

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie. Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, epinefrin, glykopyrolát, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, thiamylal, thiopental a xylazin. Léčiva použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta individuálně. Je nutno věnovat pozornost možným interakcím uvedeným níže.

 

Interakce

 

Viz bod 4.8.

 

Navození

 

Navození anestezie je možné pomocí masky  při použití až 5% isofluranu, s premedikací nebo bez ní.

 

Udržování

 

Anestezie se udržuje 1,5% až 2,5% isofluranem.

 

Zotavení

 

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

 

 

KOČKY

 

MAC isofluranu u koček je přibližně 1,63 %.

 

 

Premedikace

 

Isofluran může být použit s dalšími léčivy, která jsou běžně užívána v režimu veterinární anestezie. Bylo zjištěno, že následující látky jsou kompatibilní s isofluranem: acepromazin, atropin, diazepam, ketamin a oxymorfon. Léčiva použitá pro premedikaci by měla být volena pro každého pacienta individuálně. Je nutno věnovat pozornost možným interakcím uvedeným níže.

 

Interakce

 

Viz bod 4.8.

 

Navození

 

Navození anestezie je možné pomocí masky  při použití až 4% isofluranu, s premedikací nebo bez ní.

 

Udržování

 

Anestezie se udržuje 1,5% až 3% isofluranem.

 

Zotavení

 

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

 

 

OKRASNÍ PTÁCI

 

Je známo jen málo hodnot MAC/ED50.  Příkladem je hodnota 1,34 % pro jeřába kanadského, 1,45 % pro poštovního holuba, která je snížena na 0,89 % podáním midazolamu, a 1,44 % pro kakadu, která je snížena na 1,08 % podáním analgetika butorfanolu.

 

Použití isofluranové anestézie bylo popsáno pro mnoho druhů ,od malých ptáků, jako jsou zebřičky, až po velké ptáky, jako jsou supi, orli a labutě.

 

Lékové interakce / kompatibility 

 

U labutí je v literatuře uváděna kompatibilita propofolu s isofluranovou anestézii.

 

Interakce

 

Viz bod 4.8.

 

Navození

 

Navození anestézie 3 až 5% isofluranem je obvykle rychlé. U labutí je zaznamenáno navození anestezie s propofolem s následným udržováním   s isofluranem.

 

Udržování

 

Dávka pro udržování anestezie závisí na druhu a jedinci. Obecně jsou 2 až 3 % přiměřená  a bezpečná.

Pro některé druhy čápů a volavek může stačit pouze 0,6 – 1 %.

Pro některé supy a orly může být potřeba až 4 – 5 %.

Pro některé kachny a husy může být potřeba 3,5 – 4 %.

Ptáci obecně velice rychle odpovídají na změny koncentrace isofluranu.

 

Zotavení

 

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

 

 

PLAZI

 

V literatuře je popsáno použití isofluranu u široké škály druhů plazů (např. různé druhy ještěrek, želv, leguánů, chameleonů a hadů).

ED50 bylo stanoveno u leguána pustinného na 3,14 % při 35 ˚C a 2,83 % při 20 ˚C.

 

 

Lékové interakce/ kompatibility

 

Viz bod 4.8.

 

Navození

 

Navození anestézie je obvykle rychlé s 2 až 4% isofluranem.

 

Udržování

 

Vhodná koncentrace je 1 až 3 %.

 

Zotavení

 

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

 

 

POTKANI, MYŠI, KŘEČCI, ČINČILY, PÍSKOMILOVÉ, MORČATA A FRETKY

 

MAC pro myši je uváděna 1,34 % a pro potkany 1,38 %, 1,46 % a 2,4 %.

 

Lékové interakce/ kompatibility

 

Viz bod 4.8.

 

Navození

Isofluran v koncentraci 2 až 3 %.

 

Udržování

Isofluran v koncentraci 0,25 až 2 %.

 

Zotavení

 

Zotavení je obvykle klidné a rychlé.

 

Druh MAC (%) Navození (%) Udržování (%) Zotavení
Kůň 1,31 3,0 – 5,0 (hříbata) 1,5 – 2,5 klidné a rychlé
Pes 1,28 Až 5,0 1,5 – 2,5 klidné a rychlé
Kočka 1,63 Až 4,0 1,5 – 3,0 klidné a rychlé
Okrasní ptáci Viz dávkování 3,0 – 5,0 Viz dávkování klidné a rychlé
Plazi Viz dávkování 2,0 – 4,0 1,0 – 3,0 klidné a rychlé
Potkani, myši, křečci, činčily, pískomilové, morčata a fretky 1,34 (myš)

1,38 / 1,46 / 2,40 (potkan)

 

2,0 – 3,0

 

0,25 – 2,0

klidné a rychlé

 

4.10  Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

 

Předávkování isofluranem může vyústit v hluboký útlum dýchání. Proto musí být dýchání pečlivě monitorováno a v případě potřeby podpořeno dodáním kyslíku a/nebo asistovanou ventilací.

V případě závažné kardiopulmonální deprese musí být podávání isofluranu přerušeno, dýchací okruh naplněn kyslíkem, zajištěna průchodnost dýchacích cest a zahájena asistovaná nebo řízená ventilace s čistým kyslíkem. Kardiovaskulární deprese musí být léčena látkami zvyšujícími objem plazmy, látkami zvyšujícími krevní tlak, antiarytmiky či dalšími vhodnými metodami.

 

4.11  Ochranná(é) lhůta(y)

 

Kůň: ochranná lhůta: maso: 2 dny

Nepoužívat u klisen, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 1. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

 

Farmakoterapeutická skupina: anestetika celková, halogenované uhlovodíky.

ATCvet kód: QN01AB06.

 

5.1    Farmakodynamické vlastnosti

 

Isofluran vyvolává bezvědomí svým účinkem na centrální nervový systém. Má malé nebo žádné analgetické vlastnosti.

Isofluran stejně jako jiná inhalační anestetika tohoto typu tlumí dýchací a kardiovaskulární systém.

 

5.2    Farmakokinetické údaje

 

Isofluran se vstřebává vdechováním a je rychle distribuován krevním oběhem do dalších tkání včetně mozku. Jeho rozdělovací koeficient krev/plyn při 37 ˚C je 1,4. Absorpce a distribuce isofluranu a vylučování nemetabolizovaného isofluranu plícemi jsou velmi rychlé. Klinicky to má za následek rychlé navození anestézie a zotavení a snadné a rychlé řízení hloubky anestezie.

Metabolismus isofluranu je minimální (okolo 0,2 %, především na anorganický fluorid) a téměř veškerý podaný isofluran je vyloučen plícemi v nezměněné podobě.

 

 1. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

 

6.1    Seznam pomocných látek

 

Neobsahuje pomocné látky.

 

6.2    Hlavní inkompatibility

 

Je známa interakce isofluranu se suchými absorbenty oxidu uhličitého za vzniku oxidu uhelnatého. Abyste minimalizovali riziko tvorby oxidu uhelnatého v anesteziologických přístrojích a možnosti zvýšení hladiny karboxyhemoglobinu, nenechte absorbenty oxidu uhličitého vyschnout.

 

6.3    Doba použitelnosti

 

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

 

6.4.   Zvláštní opatření pro uchovávání

 

Uchovávejte při teplotě do 25 ˚C.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Uchovávejte v dobře uzavřeném vnitřním obalu.

 

6.5    Druh a složení vnitřního obalu

 

Přípravek je balen v papírové krabičce obsahující lahev z jantarového skla (typu III) o objemu 100 nebo 250 ml s uzávěrem z polyetylenu s nízkou hustotou.

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

6.6    Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo odpadu, který pochází z tohoto přípravku

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

 

Virbac S.A.

1ère avenue – 2065m – L.I.D.

06516 Carros Cedex

FRANCIE

 

 1. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

 

96/065/18-C

 

 

 1. DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

 

 1. 11. 2018

 

 1. DATUM REVIZE TEXTU

 

Listopad 2018

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr