Vetracyclin LA

Balení:
100 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Oxytetracyclinum
Detail:
Popis:
Léčba celkových a lokálních infekčních onemocnění, vyvolaných  mikroorganismy citlivými k oxytetracyklinu.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Ovce

Příbalová informace:

CZ                                   VETRACYCLIN   LA 200 mg/ml injekční roztok

 

1/ Výrobce / Držitel rozhodnutí o registraci

Univet Ltd., Tullyvin, Cootehill, Co. Cavan, Irsko

Reg. číslo: 96/047/14-C

 

Distribuce pro ČR

Sevaron s.r.o

Palackého třída 163a,

612 00,

BRNO,

Česká republika

 

2/ Název veter. léčivého přípravku

VETRACYCLIN LA 200 mg/ml injekční roztok

Oxytretracyclinum

 

3/ Obsah léčivých a ostatních látek

1ml obsahuje:

Léčivá látka:

Oxytetracyclinum (ut dihydricum)                 200 mg

 

Pomocné látky:

Natrium-hydroxymethansulfinát                   3 mg

 

Čirý hnědožlutý roztok.

 

4/ Indikace

Léčba celkových a lokálních infekčních onemocnění, vyvolaných  mikroorganismy citlivými k oxytetracyklinu.

 

5/ Kontraindikace

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na účinnou látku nebo na  pomocné látky.

Nepoužívat při těžkých poruchách funkce jater a ledvin.

Nepodávat intravenózně.

Nepoužívat u koní, psů a koček.

 

6/ Nežádoucí účinky

V místě injekčního podání se mohou přechodně objevit místní reakce, nelze též zcela vyloučit možnost vzniku alergických a anafylaktických reakcí.

Vystavení slunečnímu světlu během léčby  může vést u zvířete s málo pigmentovanou kůží k fotodermatitidě.

V období růstu, kdy oxytetracyklin může inhibovat kalcifikaci a / nebo vést k žlutohnědému zabarvení zubů, použijte přípravek pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným  veterinárním lékařem.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

7/ Cílový druh zvířat

Skot, ovce a prasata.

 

8/ Dávkování pro každý druh, cesta(y) a způsob podání

Způsob podání: hluboko intramuskulárně

Obecná dávka: 1ml/10 kg ž. hm. (odpovídá 20 mg oxytetracyklinu/kg ž. hm.)

 

Dávkování – doporučení

skot10,0 ml/ 100 kg  ž. hm.
tele  5,0 ml/   50 kg  ž  hm.
ovce   2,5 ml/  25 kg  ž. hm.
jehně   1,0 ml/  10 kg  ž. hm.
sele   0,5 ml/    5 kg  ž. hm.
běhoun   2,0 ml/   20 kg ž. hm.
Prasata výkrm, prasnice   7,5 ml/    75 kg ž. hm.

 

Na jedno místo injekčního podání lze aplikovat maximálně: 20 ml u skotu, 10 ml u prasat a 5 ml u ovce.

 

V běžném případě je jednorázová aplikace doporučené dávky dostačující. Dle potřeby se aplikace může opakovat  za 4 dny u skotu a ovcí a za 3 dny u prasat.

 

Je nutné zajistit správné dávkování podle živé hmotnosti zvířete, aby se vyloučilo poddávkování.

 

9/ Pokyny pro správné podání

Přípravek by měl být použit na základě výsledků citlivosti bakterií izolovaných ze zvířat. Jestliže během prvních 3 dnů není patrný léčebný úspěch, je třeba testy citlivosti zopakovat. Bude-li to nezbytné, antibiotická léčba musí být změněna.

 

Použití během březosti:

Použití není doporučeno během posledního trimestru březosti, protože tetracykliny mohou způsobit odbarvování zubů a bránit kalcifikaci.

 

Nemíchat a současně neaplikovat s přípravky obsahujícími polyvalentní kationty jako Ca, Mg, Fe a to z důvodu možného  snížení  resorpce.

 

10/ Ochranné lhůty

Maso:28 dnů
Mléko skotu:  7 dnů

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro  lidský konzum.

 

11/ Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:  28 dnů

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě a na krabičce.

 

12/ Zvláštní upozornění

Zabraňte přímému kontaktu veterinárního léčivého přípravku s pokožkou. Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem. V případě zasažení očí, vypláchněte zasažené oko ihned velkým množstvím vody. V případě podráždění exponovaného místa vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

13/ Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud je jich třeba

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14/ Datum poslední revize textu příbalové informace:

Říjen 2014

 

Další informace

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Velikost balení: 1 x 100 ml, 1 x 250 ml, 12 x 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Farmakodynamické vlastnosti

Oxytetracyklin působí bakteriostaticky tím, že blokuje syntézu bílkovin bakterií na ribosomech. Jeho širokospektrální účinek zahrnuje většinu grampozitivních a gramnegativních aerobních a anaerobních bakterií včetně Mycoplasma spp., Chlamydia spp. a Rickettsia spp. S rezistencí k oxytetracyklinu se musí počítat u četných bakterií, např. Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp. a Arcanobacterium pyogenes, ta je často druhově specifická.

 

Farmakokinetické údaje

Při injekční aplikaci je oxytetracyklin rychle vstřebán. Maximální koncentrace v plazmě dosahuje v rozmezí  2 – 6 hodin, terapeuticky účinná hladina v plazmě přetrvává po dobu 48 až 72 hodin v závislosti  na druhu zvířete.

Oxytetracyklin je rychle distribuován do všech tkání vč. reprodukčních orgánů, dýchacího a zažívacího traktu, kloubů a chronicky zanícených tkání. Usazuje se ve tkáních, kde dochází ke kalcifikaci. Prochází placentou a je obsažen ve fetálním oběhu. Koncentrace oxytetracyklinu v krvi plodu odpovídá polovině měřitelného množství koncentrace v krvi matky. V nízké koncentraci prochází též mozkovými plenami do krve v mozku.

Oxytetracyklin je metabolizován enterohepatálním oběhem a je vylučován v antimikrobiální aktivní formě hlavně ledvinami.

Méně než 2 % jsou vylučována mlékem.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Sevaron s.r.o

Palackého třída 163a,

612 00,

BRNO,

Česká republika

Tel: +420 426 370

e-mail: info@sevaron.cz

 

Hledat produkt

Zrušit filtr