Virbactan DC 150 mg

Balení:
6x4 ap.
Léková forma:
Intramamární mast
Aktivní látka:
Cefquinomum
Detail:
Popis:
K léčbě subklinických mastitid při zaprahování a k prevenci nových bakteriálních infekcí mléčné žlázy během zaprahlosti u dojnic vyvolaných následujícími zárodky citlivými na cefchinom.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU 

 

{KARTONOVÁ KRABICE S 6 SÁČKY S OBSAHEM 4 APLIKÁTORŮ a 24 ČISTÍCÍMI UBROUSKY }

 

 

1.            NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VIRBACTAN 150 mg intramamární mast

Cefquinomum (ut sulfas)

Přípravek s indikačním omezením

 

2.            OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý 3g předplněný aplikátor přípravku Virbactan obsahuje:

Léčivá látka:
Cefquinomum (ut sulfas) 150,0 mg

 

3.            LÉKOVÁ FORMA

Intramamární mast.

Homogenní našedlá olejová mast

 

4.            VELIKOST BALENÍ

Krabička s 6 sáčky po 4 aplikátorech a s 24 čistícími ubrousky

5.            CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (zaprahlé krávy).

 

6.            INDIKACE

K léčbě subklinických mastitid při zaprahování a k prevenci nových bakteriálních infekcí mléčné žlázy během zaprahlosti u dojnic vyvolaných následujícími zárodky citlivými na cefchinom: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, koaguláza negativní stafylokoky.

 

7.            ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Jednorázové intramamární podání.
150 mg cefchinomu, tj. obsah jednoho aplikátoru se jemně aplikuje bezprostředně po posledním dojení do struku každé čtvrtě mléčné žlázy.
Před aplikací se mléčná žláza úplně vydojí, struky a ústí strukového kanálku se důkladně očistí a vydezinfikují přiloženým čistícím ubrouskem. Je třeba zabránit kontaminaci aplikační trysky aplikátoru.
Jemně zasuňte buď asi 5 mm nebo úplně celou délku aplikační trysky aplikátoru a aplikujte obsah jednoho aplikátoru do každé čtvrtě. Přípravek rozptylte jemnou masáží struku a mléčné žlázy.
Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

 

 

 

A. Očistěte struk přiloženým čistícím ubrouskem

B. Pro částečné zasunutí ulomte vršek uzávěru dle obrázku

C. Pro úplné zasunutí odstraňte celý uzávěr

 

Nedotýkejte se špičky prsty a přípravek jemně aplikujte.

 

 

 

8.            OCHRANNÁ LHŮTA

Maso: 2 dny.
Mléko: 24 hodin po porodu v případě délky zaprahlosti delší než 35 dnů,
36 dnů po aplikaci v případě délky zaprahlosti kratší než 35 dnů

 

9.            ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Nepoužívat u zvířat alergických na cefalosporinová antibiotika nebo jiná beta-laktamová antibiotika.
Neaplikovat kravám s klinickou mastitidou.

Přípravek by se měl používat na základě vyšetření citlivosti baktérií izolovaných ze zvířete. Pokud to není možné, terapie by měla být založena na místních (úroveň regionu, farmy) epidemiologických informacích o citlivosti cílových baktérií.

Nepoužívejte čistící ubrousky na poraněné struky.
V případě, že byl přípravek omylem podán  během laktace, je třeba mléko likvidovat po dobu 35 dnů.

 

Účinnost přípravku je prokázaná pouze proti zárodkům uvedeným v bodě 6. ,,Indikace“. V důsledku toho může dojít po zaprahnutí krav k vážným akutním zánětům mléčné žlázy (potenciálně smrtelným) způsobených jinými druhy zárodků, převážně Pseudomonas aeruginosa. Za účelem snížení tohoto rizika by měly být důsledně dodržovány zásady správné hygienické praxe v chovu. Krávy by měly být umístěny v hygienickém výběhu daleko od dojírny a po zaprahnutí pravidelně kontrolovány.

 

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu (alergii). Hypersenzitivita na peniciliny může vést ke zkřížené citlivosti na cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být ojediněle velmi závažné.
Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny nebo cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Zacházejte s přípravkem se zvýšenou opatrností, abyste předešli expozici. Při manipulaci s přípravkem a při jeho aplikaci používejte nepropustné rukavice. Po použití omyjte zasaženou kůži. Pokud se po expozici objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte pomoc lékaře a ukažte mu toto varování. Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže při dýchání jsou mnohem závažnějšími příznaky a vyžadují urgentní lékařskou pomoc.
Osoby, u kterých se vyvine po kontaktu s tímto přípravkem reakce, by se měly do budoucna vyhnout manipulaci s tímto přípravkem (a ostatními přípravky obsahujícími cefalosporin a penicilin).
Po použití čistících ubrousků si umyjte ruce a používejte ochranné rukavice, pokud je podezření na kožní vyrážku způsobenou izopropylalkoholem. Zabraňte kontaktu s očima, protože izopropylalkohol může vyvolat podráždění očí.

 

10.          DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Nepoužívejte po datu uvedeném po EXP

 

11.          ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedeném na sáčku nebo aplikátoru.

 

12.          ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

13.          OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

14.          OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

15.          JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE ZODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

VIRBAC
1ère Avenue 2065 M – LID
06516 Carros Cedex
Francie

 

16.          REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/002/05-C

 

17.          ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.: {číslo}

 

18.          DATUM REVIZE TEXTU

Listopad 2014

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr