Virbagen Omega 10 MU

Balení:
1 ml
Léková forma:
lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
Aktivní látka:
rekombinantní kočičí Omega interferon
Detail:
Popis:
Vakcinace v průběhu léčby a po léčbě Virbagenem Omega je kontraindikována až do doby vyléčení psa.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Virbagen Omega 10 MU pro psy a kočky

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
Lahvička s lyofilizátem:
Léčivá látka
Rekombinantní kočičí Omega interferon 10 MU*/lahvička
*MU: milion jednotek
Lahvička s ředícím činidlem:
Isotonický roztok chloridu sodného 1 ml

3. LÉKOVÁ FORMA
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem
Kočky:
Naředěný přípravek by měl být podáván subkutánně 1x denně po dobu 5 dnů. Dávka je 1 MU/kg
ž.hm.. Tři separátní pětidenní léčby musí být uskutečněny ve dni 0, dni 14 a dni 60.
Přípravek by měl být používán pouze s přibaleným ředícím činidlem.

8. OCHRANNÁ LHŮTA
Není určeno pro potravinová zvířata.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)
Psi: Vakcinace v průběhu léčby a po léčbě Virbagenem Omega je kontraindikována až do doby
vyléčení psa.
Kočky: Jelikož je vakcinace kontraindikována v symptomatické fázi infekcí FeLV/FIV, účinek
VIRBAGENu OMEGA nebyl hodnocen.
Psi a kočky: bylo prokázáno, že striktní dodržování doporučeného dávkování je nezbytné k dosažení
klinického účinku.
Kočky: V případě opakovaných chronických onemocnění spojovaných s hepatickými, srdečními a
renálními selháními, je nutné monitorovat související onemocnění před podáním VIRBAGENu
OMEGA.
Nejsou k dispozici žádné informace o vyvolání dlouhodobých vedlejších účinků u psů a koček,
zejména u autoimunitních poruch. Takové vedlejší účinky byly popsány po opakovaném a
dlouhodobém podávání interferonu typu I u člověka. Možnost výskytu autoimunitních poruch u
léčených zvířat proto nemůže být stanovena a měla by být v rovnováze s riziky spojovanými
s infekcemi FeLV/FIV.
Účinnost přípravku u koček s tumorovou formou infekce FeLV nebo u koček infikovaných FeLV
nebo koinfikovaných FIV v terminálních stádiích nebyla testována.

10. DATUM EXSPIRACE
EXP: měsíc/rok
Přípravek by měl být spotřebován bezprostředně po rozředění.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávejte a přepravujte při 4° ± 2°C.
Chraňte před mrazem.
Uchovávejte v původním obalu.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ
NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí
být likvidován podle místních právních předpisů

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ
SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA
Pouze pro zvířata

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“
Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI
VIRBAC SA
1ére Avenue – L.I.D. – 2065 m
06516 – CARROS (Francie)

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)
EU/2/01/030/004

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE
Č.š:

Hledat produkt

Zrušit filtr