VIRBAMEC 10.0 mg/ml

Balení:
50, 100, 200, 500 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Ivermectinum
Detail:
Popis:
Léčba a tlumení parazitóz u skotu, ovcí a prasat způsobených: hlísticemi zažívacího traktu , plicnivkami, očními helminty, střečky, zákožkami a vešmi.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot, Ovce

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

VIRBAMEC 10 mg/ml injekční roztok

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Virbac

1ére Avenue, 2065m, L.I.D.

06516 Carros, Francie

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Sofarimex Industria Quimica e Farmaceutica Lda

Av. das Industrias, Alto de Colaride, Agualva – 2735-213

Cacém – Portugalsko

 

a

 

VIRBAC S.A.

1ére Avenue – 2065m – L.I.D.

F-06516 Carros Cedex

Francie

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

VIRBAMEC 10 mg/ml injekční roztok

Ivermectinum

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml bezbarvého až světle žlutého roztoku obsahuje:

Léčivá látka: Ivermectinum 10 mg

 

 

 1. INDIKACE

 

Léčba a tlumení parazitóz u skotu, ovcí a prasat způsobených: hlísticemi zažívacího traktu , plicnivkami, očními helminty, střečky, zákožkami a vešmi.

 

Skot

Gastrointestinální nematody (dospělci a vývojová stádia L4): Ostertagia spp. (včetně O. ostertagi), O. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, Nematodirus helvetianus (dospělci), N. spathinger (dospělci), Cooperia oncophora, C. punctata, C. pectinata, Cooperia spp., Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebotomum, Strongyloides papillosus (dospělci), Toxocara vitulorum (dospělci), Trichuris spp. (dospělci).

Plicnivky (dospělci a vývojová stádia L4): Dictyocaulus vivparus (včetně inhibovaných larev).

Oční červi: Thelazia spp.

Střečci (všechna larvální stádia): Hypoderma bovis, H. lineatum.

Vši: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus

Všenky: Damalinia bovis – tlumení

Zákožky: Psoroptes communis var. bovis, Sarcoptes scabiei var. bovis.

Chorioptes bovis – tlumení

 

Podání doporučené dávky přípravku potlačuje u skotu možnost reinfekce Cooperia spp. nejméně po  7 dní, Haemonchus placei po 14 dní, Ostertagia ostertagiOesophagostomum radiatum po 21 dní a Dictyocaulus viviparus po 28 dní po léčbě.

 

Prasata

Gastrointestinální nematody (dospělci a vývojová stádia L4): Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (dospělci a somatická stádia larev).

Plicnivky: Metastrongylus spp. (dospělci)

Vši: Haematopinus suis

Zákožky: Sarcoptes scabiei var. suis.

 

Ovce

Gastrointestinální nematody (dospělci a vývojová stádia L4): Haemonchus contortus (včetně inhibovaných larev), Ostertagia circumcincta, O. trifurcata, Trichostrongylus axei (dospělci), T. colubriformis (dospělci), T. vitrinus (dospělci), Nematodirus filicollis, Cooperia curticei, Oesophagostomum columbianum, O. venulosum(dospělci), Chabertia ovina, Trichuris ovis (dospělci). Plicnivky  (dospělci a vývojová stádia L4): Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens (dospělci)

Střeček (všechna parasitická stádia): Oestrus ovis.

Zákožky: Psoroptes ovis. Pro léčbu a potlačení svrabu Psoroptes ovis je nutné po 7 dnech opakovat 2x injekční podání.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku.

Nepodávat intramuskulárně ani intravenózně.

Nepoužívat u skotu a ovcí, jejichž mléko je určeno lidský konzum.

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Bolestivost a přechodný otok v místě injekčního podání; aplikujte maximálně 10ml na jedno místo injekčního podání kvůli minimalizaci tohoto účinku. Tato reakce odezní bez další léčby.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Skot, prasata, ovce.

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Pouze k subkutánnímu podání.

Skot, ovce: 1ml na 50 kg ž.hm. (odpovídá 200µg ivermektinu na 1kg ž.hm.)

Při ošetření proti psoroptovému ovčímu svrabu je nutno léčbu zopakovat po 7 dnech.

U jehňat s nižší hmotností než 20 kg požijte injekční stříkačku s dělením po 0,1 ml.

Prasata: 1ml na 33 kg ž.hm. (odpovídá 300µg ivermektinu na 1kg ž.hm.)

U selat s nižší hmotností než 16 kg požijte injekční stříkačku s dělením po 0,1 ml.

 

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Pro zajištění podání správné dávky stanovte živou hmotnost zvířete tak přesně, jak jen je to možné.

Přípravek může být aplikován injekční stříkačkou nebo injekčním automatem.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Ovce, prasata: maso: 28 dnů.

Skot: maso: 49 dnů.

Nepoužívat u dojnic produkujících mléko pro lidský konzum a během 60 dnů před porodem.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno lidský konzum.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před světlem.

Chraňte před chladem a mrazem.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dní.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

 • příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé době podávání
 • poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.

Použití tohoto přípravku musí být založené na místní epidemiologické informaci o vnímavosti nematodů  a doporučeních, jak zamezit dalšímu vývoji rezistence na antihelmintika.

Avermektiny nemusí být dobře snášeny necílovými druhy zvířat.  Případy nesnášenlivosti spojené s úhynem byly hlášeny u psů, zejména kolií a jim příbuzných plemen včetně kříženců, ale také u želv.

Nepodávat intravenózně a intramuskulárně.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V průběhu aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte.

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

V případě zasažení pokožky nebo očí opláchněte exponované místo velkým množstvím vody. Pokud se dostaví potíže, vyhledejte lékařskou pomoc.

Předcházejte náhodnému samopodání injekce. Chraňte jehlu až do okamžiku podání přípravku.

V případě náhodného samopodání injekce, přípravek může způsobit podráždění a/nebo bolest v místě vpichu. V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Léčivá látka přípravku je toxická pro včely a vodní organismy, její vstup do vodních ekosystémů může být příčinou dlouhotrvajících změn v životním prostředí. Zamezte kontaminaci vodních toků přípravkem. Léčivý přípravek se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Červenec 2016

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr