Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml

Balení:
100 ml, 250 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Meloxicamum, Florfenicolum
Detail:
Popis:
Léčba respiračního onemocnění skotu (BRD) doprovázené horečkou, způsobených bakteriemi Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni citlivými na florfenikol.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml injekční roztok pro skot

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
FRANCIE

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml injekční roztok pro skot
florfenicolum/meloxicamum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
1 ml obsahuje 400 mg florfenicolum a 5 mg meloxicamum.
Čirý, žlutý roztok.

4. INDIKACE
Léčba respiračního onemocnění skotu (BRD) doprovázené horečkou, způsobených bakteriemi Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni citlivými na florfenikol.

5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat u dospělých chovných býků.
Nepoužívat u zvířat s narušenou funkcí jater, srdce nebo ledvin a s onemocněním s krvácením, nebo když jde o ulcerogenní gastrointestinální změny.
Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky, nebo na některou z pomocných látek.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Po subkutánním podání byly velmi často pozorovány lokální reakce v místě vpichu (především otok, zatvrdnutí, teplo a bolest). Tyto reakce byly přechodné a většinou odezněly bez léčby do 5 až 15 dní, ale mohou přetrvávat až 49 dní.
Během aplikace přípravku byly u zvířat pozorovány příznaky mírné bolesti, projevující se pohybem hlavy nebo krku.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Skot.

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Subkutánní podání.
Jednorázová podkožní injekce v dávce 40 mg florfenikolu/kg živé hmotnosti a 0,5 mg meloxikamu/ kg živé hmotnosti (tj. 1 ml/10 kg živé hmotnosti).
Objem podaný do jednoho místa injekčního podání nemá převýšit 15 ml. Injekční podání provádějte pouze do oblasti krku.
Gumová zátka 250 ml lahvičky nemůže být propíchnuta více než 20 krát. V opačném případě se doporučuje použít stříkačky pro více dávek.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
K zajištění přesného dávkování a zamezení případného poddávkování je nutno co nejpřesněji určit živou hmotnost zvířete.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)
Maso: 56 dnů.
Mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.
Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.
Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na krabičce po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.
Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 28 dnů.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Vždy když je to možné, použití veterinárního léčivého přípravku by mělo být založeno na testu citlivosti. Veterinární léčivý přípravek musí být používán za dodržení národní a místní antibiotické politiky.
Nepoužívat k léčbě silně dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotenzních zvířat, která vyžadují parenterální rehydrataci, protože je zde potenciální riziko renální toxicity. Vzhledem k nedostatku údajů o bezpečnosti se nedoporučuje používat veterinární léčivý přípravek u telat mladších než 4 týdny.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Tento přípravek způsobuje mírné podráždění očí. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte velkým množstvím vody.
V případě náhodného samo podání injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Lidé se známou přecitlivělostí na florfenikol, meloxikam nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.
Vzhledem k tomu, že po perorálním podání meloxikamu březím samicím potkana byly pozorovány maternotoxické a fetotoxické účinky, by těhotné ženy neměly podávat veterinární léčivý přípravek.
Březost a laktace:
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.
Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
Plodnost:
Nepoužívat u dospělých chovných býků (viz bod „Kontraindikace“).
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Nepodávat současně s glukokortikoidy, s jinými nesteroidními protizánětlivými léky nebo s antikoagulačními látkami.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
U neruminujících telat bylo opakované podání doporučené dávky jednou týdně po dobu tří týdnů bylo dobře snášeno, stejně jako jednorázové podání 3 násobku doporučené dávky.
Opakované týdenní podání předávkované dávky (3x a 5x doporučená dávka) bylo u telat doprovázené sníženým příjmem mléka, poklesem váhového přírůstku, řídkými výkaly nebo průjmem.
Opakované týdenní podání 3násobku dávky vedlo po třetí dávce k úhynu 1 z 8 telat. Opakované týdenní podání 5násobku dávky vedlo po třetí dávce k úhynu 7 z 8 telat.
Rozsah těchto nežádoucích účinků byl závislý na dávce. Post-mortem byly pozorovány následující léze na střevě (přítomnost fibrinu, abomasální vředy, hemoragické petechie a ztluštění abomasální stěny).
Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE
Farmakodynamické vlastnosti
Florfenikol je syntetické širokospektré antibiotikum účinné proti většině grampozitivních i gramnegativních bakterií izolovaných z domácích zvířat. Florfenikol působí inhibicí syntézy proteinů na ribozomální úrovni, je bakteriostatický. Laboratorní testy prokázaly, že florfenikol je účinný proti nejběžněji izolovaným bakteriálním patogenům podílejícím se na onemocnění respiračního traktu skotu: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni.
Laboratorní testy in vitro prokázaly baktericidní účinek florfenikolu proti nejběžněji izolovaným bakteriálním patogenům podílejícím se na onemocnění respiračního traktu: Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni.
Pro Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni při onemocněních respiračního traktu skotu byly CLSI (Clinical and Laboratory Standards institute) stanoveny hraniční hodnoty pro florfenikol: citlivý: ≤ 2 μg/ml, středně citlivý: 4 μg/ml, rezistentní: ≥ 8 μg/ml.
Rezistence na florfenikol je zprostředkovaná eflux systémem, který je spojen s floR genem nebo AcrAB-TolC. Geny korespondující tímto mechanismem jsou kódovány na mobilních genetických elementech, jako jsou plazmidy, transposony nebo kazety genů. Rezistence vůči florfenikolu u cílových patogenů byla hlášena pouze ve výjimečných případech, a byla spojena s eflux systémem a přítomností floR genu.
Shromážděné údaje o citlivosti z evropských cílových terénních izolátů získaných od skotu, z let 2004 až 2012, prokazují shodnou účinnost florfenikolu bez nálezu rezistentních izolátů. Distribuční hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) in vitro u těchto izolátů jsou uvedeny v následující tabulce.
Druh
Rozsah (μg/ml)
MIC50 (μg/ml)
MIC90 (μg/ml)
Mannheimia haemolytica (n=217)
0,25 – 4
0,7
0,9
Pasteurella multocida (n=226)
0,125 – 8
0,3
0,5
Histophilus somni (n=128)
0,125 – 0,5
0,2
0,3
Meloxikam je nesteroidní protizánětlivý léčivo (NSAID) ze skupiny oxikamů, který inhibuje syntézu prostaglandinů a má tak protizánětlivé, anti-exsudativní, analgetické a antipyretické účinky. Redukuje infiltraci leukocytů do zánětlivé tkáně. V menším rozsahu také inhibuje agregaci trombocytů indukovaných kolagenem. Bylo rovněž prokázáno, že meloxikam má antiendotoxické vlastnosti, protože inhibuje produkci thromboxanu B2 navozenou podáním endotoxinu E. coli u telat, laktujících krav a prasat.
Biologická dostupnost meloxikamu v tomto kombinovaném léčivém přípravku je nižší ve srovnání s meloxikamem použitým samostatně. Vliv takového rozdílu na protizánětlivé účinky nebyl v terénních podmínkách zkoumán. Nicméně antipyretický účinek byl během prvních 48 hodin po podání jednoznačně prokázán.
Farmakokinetické údaje
Po podkožním podání přípravku v doporučené dávce 1 ml/10 kg živé hmotnosti se maximální koncentrace v plazmě (Cmax) 4,6 mg /l a 2,0 mg/l dosáhne za 10 hodin a 7 hodin po podání florfenikolu a meloxikamu. Účinné hladiny v plazmě nad MIC90 1 μg/ml, 0,5μg/ml a 0,2 μg/ml přetrvávají po dobu 72 hodin, 120 hodin a 160 hodin.
Florfenikol je z velké části distribuován po celém těle a pouze v malém množství se váže na plazmatické bílkoviny (přibližně 20 %). Meloxikam je značně vázán na plazmatické bílkoviny (97 %) a je distribuován do všech dobře prokrvených orgánů.
Florfenikol se vylučuje především močí a v malém množství výkaly, biologický poločas je asi 60 hodin. Vylučování meloxikamu je rovnoměrně rozděleno mezi močí a výkaly, biologický poločas je asi 23 hodin.
Velikosti balení:
Papírová krabička obsahující 1 injekční lahvičku o objemu 50 ml, 100 ml nebo 250 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr