Zuprevo 180 mg/ml

Balení:
50 ml, 100 ml
Léková forma:
injekční roztok
Aktivní látka:
Tildipirosinum
Detail:
Popis:
Léčba a prevence respiračního onemocnění skotu (BRD) spojeného s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni citlivých na tildipirosin.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

PŘÍBALOVÁ INFORMACE
ZUPREVO 180 mg/ml injekční roztok pro skot
1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE
Držitel rozhodnutí o registraci:
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Nizozemsko
Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:
Intervet International GmbH
Feldstrasse 1 a
85716 Unterschleissheim
Německo
2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU
ZUPREVO 180 mg/ml injekční roztok pro skot
Tildipirosinum
3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK
ZUPREVO je čirý nažloutlý injekční roztok obsahující 180 mg/ml tildipirosinum.
4. INDIKACE
Léčba a prevence respiračního onemocnění skotu (BRD) spojeného s Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida a Histophilus somni citlivých na tildipirosin.
Před preventivní léčbou by měla být potvrzena přítomnost onemocnění ve stádě.
5. KONTRAINDIKACE
Nepoužívat v případě přecitlivělosti na makrolidová antibiotika, monohydrát kyseliny citrónové nebo
propylenglykol.
Nepodávat zároveň s jinými makrolidy nebo linkosamidy (viz bod 12).
6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Velmi vzácně se mohou vyskytnout anafylaktické reakce, které mohou být potenciálně smrtelné.
U léčených zvířat se často vyskytuje bolest při injekci a otok v místě podání. U některých zvířat může být po podání maximálního doporučeného objemu 10 ml na jedno místo otok v místě podání spojen s bolestí na pohmat trvající zhruba jeden den. Otoky jsou přechodné a obvykle vymizí do 7 až 16 dnů; u některých zvířat může otok přetrvávat až 21 dnů.
Reakce v místě podání z velké části vymizela do 35 dnů.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10 000 zvířat)
– velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).
7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT
Skot.
8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ
Subkutánní podání.
Podávejte pouze jednorázovou dávku 4 mg tildipirosinu/kg živé hmotnosti (odpovídá 1ml/45 kg živé hmotnosti).
Doporučuje se zahájit léčbu v časných stádiích onemocnění a zhodnotit odpověď na léčbu do 2 až 3
dnů po injekci. Pokud klinické příznaky respiratorního onemocnění přetrvávají, nebo se zvýší, je
nutno léčbu změnit použitím jiných antibiotik a pokračovat, dokud klinické symptomy neustoupí.
9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ
K léčbě skotu o hmotnosti vyšší než 450 kg živé hmotnosti rozdělte dávku, aby objem injekce
v jednom místě podání nepřesáhl 10 ml.
Pryžová zátka injekční lahvičky může být bezpečně propíchnuta 20 krát. Jinak je doporučeno použít stříkačky pro více dávek.
K zajištění správné dávky musí být živá hmotnost určena, jak nejpřesněji to je možné, aby se zamezilo poddávkování.
10. OCHRANNÁ LHŮTA
Maso: 47 dnů.
Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.
Nepoužívat u březích zvířat, jejich mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců před předpokládaným porodem.
11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
Uchovávat mimo dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na injekční lahvičce po EXP.
Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dnů.
12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Pokud je to možné, veterinární léčivý přípravek by měl být použit pouze na základě výsledku testu citlivosti. Pokud je veterinární léčivý přípravek používán, měly by být brány v úvahu oficiální, národní a místní pravidla antibiotické politiky.
Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Při používání se doporučuje nepřetržitá obezřetnost, aby se zabránilo náhodnému samopodání, protože toxikologické studie na laboratorních zvířatech prokázaly při intramuskulárním podání tildipirosinu účinek na kardiovaskulární systém. V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.
Nepoužívejte automaticky poháněné stříkačky, které nemají žádný další ochranný systém.
Při styku s kůží může tildipirosin vyvolat podráždění. V případě náhodného potřísnění kůže okamžitě omyjte kůži vodou a mýdlem. V případě náhodného kontaktu s očima, vypláchněte velkým množstvím čisté vody.
Po použití si umyjte ruce.
Březost a laktace:
Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti nebo laktace. Nicméně všechny laboratorní studie nepodaly důkaz o jakémkoliv selekčním účinku na vývoj nebo reprodukčním účinku. Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.
Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Existuje zkřížená rezistence s jinými makrolidy. Proto přípravek nemá být podáván s antimikrobiálními látkami se stejným mechanismem působení, jako jsou ostatní makrolidy a linkosamidy.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Jednorázové podání 10ti násobku doporučené dávky a opakované podkožní podání veterinárního léčivého přípravku vedlo pouze k přechodným klinickým příznakům spojeným s bolestí a otokem v místě podání vyskytujícím se u telat.
Inkompatibility:
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.
13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA
O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.
14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE
Podrobné informace o přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (http://www.emea.europa.eu/).
15. DALŠÍ INFORMACE
Krabice obsahující 1 injekční lahvičku o obsahu 20 ml, 50 ml, 100 ml nebo 250 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Hledat produkt

Zrušit filtr