Exzolt

Balení:
1 Ltr, 50 ml
Léková forma:
Roztok pro podání v pitné vodě.
Aktivní látka:
Fluralanerum
Detail:
10 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě
Popis:
Světle žlutý až tmavě žlutý roztok.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Exzolt 10 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro kura domácího

1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions SA

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francie

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Exzolt 10 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro kura domácího

fluralanerum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý ml obsahuje:

Léčivá látka:

Fluralanerum 10 mg

Roztok pro podání v pitné vodě.

Světle žlutý až tmavě žlutý roztok.

4. INDIKACE

Léčba infestace drůbeže čmelíky (Dermanyssus gallinae) v chovech kuřic, plemenných nosnic a nosnic.

5. KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí (kuřice, plemenné nosnice a nosnice).

8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Pro podání v pitné vodě.

Dávka je 0,5 mg fluralaneru na kg živé hmotnosti (ekvivalent pro 0,05 ml přípravku). Dávku aplikovat dvakrát s odstupem 7 dnů. Pro úplný terapeutický účinek musí být aplikován kompletní cyklus léčby. Pokud je potřeba dalšího léčebného cyklu interval mezi dvěma léčebními cykly by měl být nejméně 3 měsíce.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Určete dobu trvání (mezi 4 a 24 hodinami), během které se podává medikovaná voda v den léčby. Tato doba musí být dostatečně dlouhá tak, aby všichni ptáci dostali požadovanou dávku. Na základě spotřeby vody z předchozích dnů odhadněte, kolik vody ptáci spotřebují během léčby. Přípravek by měl být podán do objemu vody, kterou ptáci spotřebují v průběhu jednoho dne. Během léčebné doby by neměl být k dispozici žádný jiný zdroj pitné vody.

Vypočítejte potřebný objem přípravku na základě celkové hmotnosti všech ptáků v ošetřovaném objektu. Pro zajištění správné dávky by měla být živá hmotnost stanovena co nejpřesněji a mělo by být použito přesné měřící zařízení pro měření vypočteného objemu přípravku, který má být podán.

Požadovaný objem přípravku pro každý den ošetření se vypočítá z celkové živé hmotnosti (kg) celé skupiny kuřat, která má být ošetřena:

Objem přípravku (ml) na den ošetření = Celková živá hmotnost (kg) kuřat, která má být ošetřena, x 0,05 ml/kg

Tudíž 500 ml přípravku ošetřuje 10 000 kg živé hmotnosti (např. 5 000 kuřat o hmotnosti každé 2 kg) denně.

Níže uvedené pokyny musí být dodrženy v popsaném pořadí pro přípravu medikované vody:

  • Zkontrolujte vodní systém, zda správně funguje a zda nedochází k netěsnosti; zajistěte také, aby voda byla k dispozici ve všech niplových a zvonových napáječkách.
  • Pro každý den léčby musí být medikovaná voda čerstvě připravena.
  • Smíchejte požadovaný objem přípravku s vodou do velké nádrže pro medikaci nebo vytvořte zásobní roztok v malé nádobě. Zásobní roztok musí být dále zředěný pitnou vodou a podáván v průběhu času dávkovačem nebo dávkovacím čerpadlem. Vždy přidejte vodu a přípravek současně, aby se zamezilo pěnění. Aby byla úplná dávka vyprázdněna do medikační nádrže nebo zásobního roztoku a aby v měřícím zařízení nezůstaly žádné zbytky, je důležité během fáze plnění vypláchnout měřící zařízení, které se používá k měření požadovaného objemu přípravku. Zásobní roztok nebo obsah nádrže s léčivým přípravkem mírně promíchejte, dokud je medikovaná voda homogenní. Připojte medikační nádrž nebo dávkovač nebo dávkovací čerpadlo k systému pitné vody.
  • Ujistěte se, že dávkovací čerpadlo je správně nastaveno tak, aby dodávalo medikovanou vodu během předem stanovené doby ošetření (hodiny).
  • Připojte napájecí potrubí s medikovanou vodou a zkontrolujte, zda medikovaná voda dosáhla konce řádku. Tento postup by se měl opakovat v každý den podání.

Po každém léčebném podání naplňte nádobku zásobního roztoku čistou (nemedikovanou) vodou, aby se vyplachovalo vodní potrubí.

10. OCHRANNÉ LHŮTY

Maso: 14 dnů.

Vejce: Bez ochranných lhůt.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu:1 rok.

Doba použitelnosti medikované vody: 24 hodin.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Z důvodu zvýšení rizika vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba zabránit následujícím praktikám:

– příliš častému a opakovanému používání akaricidů ze stejné třídy po delší dobu,

– poddávkování, které může být způsobeno podhodnocením živé hmotnosti, nesprávným podáním přípravku, nebo nedostatečnou kalibraci zařízení pro měření objemu.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Z důvodu prevence reinfestace ošetřených chovných zařízení mají být zavedena přísná opatření biologické bezpečnosti na úrovni chovného zařízení a farmy. Pro zajištění dlouhodobé kontroly populace čmelíků v ošetřených chovných zařízeních je nezbytné ošetřit všechnu zamořenou drůbež v zařízení v blízkosti ošetřeného zařízení.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Veterinární léčivý přípravek může lehce dráždit kůži a/nebo oči.

Zabraňte kontaktu s kůží, očima a sliznicemi.

Během manipulace s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte.

Po aplikaci přípravku si umyjte ruce a kůži mýdlem a vodou.

Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte velkým množstvím vody.

Pokud dojde k rozlití přípravku, odstraňte veškeré zasažené oblečení.

Plodnost a snáška:

Byla prokázána bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití u nosnic a plemenných nosnic. Přípravek lze použít během snášky.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky po léčbě kuřat ve věku 3 týdnů a dospělých s dávkou až 5násobku doporučené dávky po dobu 3krát delší než je doporučená doba léčby.

Nebyly pozorovány žádné negativní účinky na produkci vajíček, pokud byly nosnice ošetřeny až 5násobkem doporučené dávky po dobu 3krát delší než je doporučená doba léčby.

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky na reprodukční výkon při ošetření chovných kuřat třikrát vyšší než doporučená dávka po dobu dvojnásobku doporučeného trvání léčby.

Inkompatibility:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Exzolt nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro vodní bezobratlé.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Podrobné informace o tomto veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky (http://www.ema.europa.eu/).

15. DALŠÍ INFORMACE

Kanystr 1 litr, lahvička 50ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Enviromentální vlastnosti:

Fluralaner se ukázal jako velmi perzistentní v půdě za aerobních a anaerobních podmínek. Fluralaner se ve vodním sedimentu degraduje v anaerobních podmínkách, zatímco se ukázalo, že v aerobních podmínkách je velmi perzistentní.

Hledat produkt

Zrušit filtr