Ochrana oznamovatelů

Uveřejnění informací

dle § 9 odst. 2 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Povinný subjekt, společnost CYMEDICA, spol. s r.o., IČO 616 82 535, se sídlem Pod Nádražím 308/24, 268 01 Hořovice jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOO“) tímto ve smyslu § 9 odst. 2 ZOO uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto informace:

1. Fyzická osoba, která oznámení učinila (dále jen „oznamovatel“) má možnost podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu písemně i ústně nebo na jeho žádost osobně. Oznamovatelem nemůže být fyzická osoba, která pro povinný subjekt nevykonává práci uvedenou v bodě 4. zdola. Oznámení je třeba učinit některé z příslušných osob povinného subjektu uvedené v bodě 3. zdola.

2. Označení příslušné osoby povinného subjektu:

  1. Zdeňka Vlčková, tel. č. 606 608 892, e-mail vlckova@cymedica.com
  2. Hana Jandová, tel. č. 606 760 450, e-mail jandova@cymedica.com

3. Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby (oznamovatele), která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO, tedy nevykonává tuto práci:

  • závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu (pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce),
  • dobrovolnickou činnost,
  • odbornou praxi nebo stáž.

4. Oznamovatel může učinit oznámení rovněž Ministerstvu spravedlnosti České republiky prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vzdáleným přístupem na tomto webovém odkazu: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/. Oznámení lze podat písemně a ústně také prostřednictvím níže uvedených kontaktů Ministerstvo spravedlnosti České republiky nebo po domluvě osobně (do 14 dnů od takovéto žádosti, e-mailem oznamovatel@msp.justice.cz nebo na tel. čísle 221 997 840 (telefonní hovory nejsou nahrávány). Bližší informace jsou uvedeny na shora uvedeném webovém odkazu Ministerstva spravedlnosti České republiky.

5. Oznamovatel si tedy může svobodně zvolit, který systém pro podání oznámení zvolí, tedy prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu nebo Ministerstvu spravedlnosti České republiky.

6. Bližší úpravu práv a povinností týkajících se ochrany oznamovatelů a vnitřního oznamovacího systému povinného subjektu upravuje Vnitřní předpis 1/2023, odkaz zde: www.cymedica.com


Přílohy

Vnitřní předpis – ochrana oznamovatelů

Stáhnout

1. Formulář pro podání oznámení

Stáhnout

2. Vyrozumění o přijetí oznámení

Stáhnout

3. Záznam o přijatém oznámení

Stáhnout


4. Písemná zpráva o výsledku posouzení důvodnosti oznámení – nedůvodné oznámení

Stáhnout

5. Písemná zpráva o výsledku posouzení důvodnosti oznámení

Stáhnout

6. Postoupení oznámení

Stáhnout

7. Záznam o poučení příslušné osoby HJ

Stáhnout


7. Záznam o poučení příslušné osoby ZV

Stáhnout