Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů – informace CZGDPR

 

Vážení zákazníci,

s ohledem na novou evropskou legislativu týkající se ochrany osobních údajů (tzv. GDPR), bychom Vás chtěli informovat o zpracování osobních údajů naší společností.
Prosíme o přečtení plného znění textu, který vysvětluje způsoby zpracování Vašich osobních údajů.

 

Správcem ve vztahu k Vašim osobním údajů je společnost Cymedica CZ, a.s., IČO: 27419941, se sídlem v Hořovicích, Pod Nádražím 308. Kontaktní email: info@cymedica.cz.

 

1. Proč předkládáme tento dokument?

 

Vzhledem k nové právní úpravě přijaté Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nutné, abyste byli opětovně informováni o právech a povinnostech spojených se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy nemusí být dán Váš výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, a abyste případně udělili opětovně souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v případech, kdy je podle právních předpisů Váš souhlas vyžadován.

 

2. Jaké osobní údaje budou zpracovávány?

 

Správcem mohou být zpracovávány Vaše následující osobní údaje: jméno a příjmení, titul, adresa, tel. číslo, email, bankovní spojení, daňové a finanční informace, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb (dále jen „osobní údaje“).

 

3. Co je zpracování?

 

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje shromažďovat, používat, zaznamenávat, uspořádávat, třídit, strukturovat, ukládat, přizpůsobit nebo pozměnit, upravovat, vyhledávat v nich, kombinovat, používat a likvidovat v souladu s právními předpisy.

 

4. Z jakého důvodu a k jakému účelu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

 

I. Informace o zpracování osobních údajů

Dovolujeme si Vás informovat, že důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména požadavek na uzavření a plnění smlouvy, jejímž předmětem je dodávka produktů či služeb správce. Vaše osobní údaje jsou proto zpracovávány za účelem naší vzájemné komunikace a informování, dále k vedení a správě Vašeho uživatelského účtu (karty zákazníka) a plnění našeho smluvního vztahu.

Vaše osobní údaje mohou být využívány i pro účely plnění zákonných požadavků, zejména v rámci daňových povinností správce, archivačních a případně i jiných povinností, které správci ukládá zákon, a mohou se dotknout Vašich osobních údajů.

Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje také za účelem jeho oprávněného zájmu, tedy zejména za účelem bezpečnosti a správy IT systému správce nebo případného vymáhání svých oprávněných nároků vůči Vaší osobě. Pokud je Vám správcem poskytována IT služba nebo software, je správce oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje i v případech technické správy takto poskytnutých služeb.

Pokud budou od Vás získány i jiné osobní údaje třetích osob, potvrzujete, že jsou správné a úplné, a že byly získány a použity v souladu s právními předpisy.

 

II. Komu mohou být osobní údaje předány?

 

Správce může Vaše osobní údaje sdílet a předat spolupracujícím distributorům a výrobcům krmiv, veterinárních léčiv, zdravotnických prostředků a chovatelských potřeb, a to podle kategorie Vámi odebíraného zboží ze sortimentu správce za účelem poskytování slev, příp. jiných zvýhodnění v rámci dodávek zboží či služeb od správce, spolupracujících distributorů či výrobců, dále za účelem obchodní analýzy druhu a množství Vámi odebraného sortimentu. Osobní údaje nebudou takto předány mimo území Evropské unie.

Dále Vaše osobní údaje budou předávány v rámci koncernu správce následujícímu subjektu: Cymedica, spol. s r.o., IČO: 61682535, se sídlem v Hořovicích, Pod Nádražím 308, a to vše za účelem plnění smlouvy vč. vyřízení reklamací produktů a za účelem analýzy hospodářské výkonnosti správce v rámci jeho podnikatelského uskupení.

 

III. Účel zpracování údajů

 

 

Účelem zpracování údajů je Vaše účast na on-line setkání, případně zajištění Vašeho přístupu k záznamu z tohoto setkání. Zpracování údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů. Dalším účelem zpracováním údajů je marketing – zasílání newsletterů s informacemi o dalších on-line setkáních. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Protože jste účastníkem webináře, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás informace o dalších on-line setkáních a webinářích zajímají, a to po dobu 3 let od vysílání posledního webináře, kterého jste se zúčastnil/a. Tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu. Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Vaše práva

 

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, což zejména znamená poskytnutí informace o zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo na opravu osobních údajů, které jsou nepřesné či neaktuální. Máte právo na vymazání osobních údajů a právo být zapomenut, což zejména znamená zlikvidování zpracovávaných osobních údajů. Máte právo na omezení zpracování, což zejména znamená zúžení rozsahu zpracování osobních údajů. Máte právo přenositelnosti osobních údajů, což zejména znamená předání osobních údajů jinému správci. Máte právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů za situace, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce nebo v případech, kdy chcete ukončit přímý marketing vůči Vám. Máte právo požadovat vysvětlení a podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Povinnosti správce

 

Správce přijal vhodná technická, administrativní, organizační a fyzická bezpečnostní opatření a opatření týkající se důvěrnosti Vašich osobních údajů. Správce Vám zaručuje, že zpracování veškerých osobních údajů bude v souladu s účelem jejich předání (např. IT správa, servis strojů či zařízení, apod.) a že poskytuje veškeré záruky bezpečného zpracování v souladu s právními předpisy.

 

Trvání souhlasu

 

Pokud udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů a jejich předáním, udělujete svůj souhlas na dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z našeho smluvního vztahu, příp. na dobu, po kterou je nutné Vaše osobní údaje zpracovávat v souladu s oprávněnými zájmy správce nebo v důsledku plnění zákonných povinností; po ukončení smluvního vztahu se správcem budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány, pokud se k jejich zachování nebudou vztahovat požadavky podle platných právních předpisů nebo oprávněné zájmy správce, které budou vyžadovat uchování některých Vašich osobních údajů (např. daňové účely, vymáhání nároků, apod.).

 

Přílohy:

 

CZ Prohlášení GDPR