Obchodní podmínky

CYMEDICA CZ, a.s.
IČO: 27419941
DIČ: CZ27419941

sp. zn. B 10492 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní podmínky pro prodej služeb s použitím internetu – vzdělávacích produktů, webinářů a konzultací (dále jen „služby“)

Obsah

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytnutí služeb
 3. Cena služby a způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení a ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Vyloučení odpovědnosti
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Zvláštní ustanovení pro vybrané služby
 11. Závěrečná ustanovení

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro poskytnutí (prodej) služeb poskytovatele – prodávajícího (dále jen „prodávající“), kterou je společnosti CYMEDICA CZ a.s., IČO: 27419941, DIČ: CZ27419941, sídlem v ulici Pod Nádražím 308/24, 268 01 Hořovice, sp. zn. B 10492 vedená u Městského soudu v Praze, tel. č. +420 311 706 211, e-mail info@cymedica.cz, adresa provozovny a pořizovaných kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávající (dále jen „účastník“).

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a účastníka.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“).

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel tj. fyzická osoba, která smlouvu uzavírá mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, která činí objednávku, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávající a platí pro prodej služeb prodávající na webových stránkách https://cymedica.com/seminare/ (dále jen „webové rozhraní“).

2. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytnutí služeb

2.1. Označení služby, popis jejích hlavních vlastností a cena služby, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno na webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena služby je dále uvedena i na objednávkovém formuláři/potvrzovacím e-mailu. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. Některé služby mohou být prodávající poskytnuty bezúplatně, což účastník zjistí z webového rozhraní před objednáním služby.

2.2 Registrační/Prodejní formulář nabídka semináře/záznamu semináře atp. obsahuje vždy informace o účastníkovi, objednávané službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady ceny služby a informace o nákladech spojených s dodáním poskytnuté služby. U on-line služeb náklady na dodání účtovány nejsou. Náklady vzniklé účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí účastník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávající a účastníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku služby podá účastník kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností zaplatit“ a v případě, že služba je poskytnuta bezúplatně kliknutím na tlačítko „Objednat“. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v registračním/prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a účastník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávající považovány za správné.

2.5. Účastník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávající po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinna poskytnout či dodat službu, kterou si účastník objednal a účastník se zavazuje službu převzít a zaplatit prodávající cenu služby (v případě, že služba je úplatná). Povinnosti dodat službu je prodávající zbavena v případě naplnění kapacity počtu účastníků příslušné služby, o čemž bude účastník informován na webových stránkách https://cymedica.com/seminare/.

2.8. Právo na poskytnutí služby vzniká účastníkovi zaplacením ceny služby.

2.9. Účastník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online služeb je třeba z jeho strany splnit technické požadavky a mít aktualizovaný software. V případě použití jiného než vyžadovaného software, nebo při použití požadovaného, ale neaktualizovaného software (např. Skype/Zoom/internetový prohlížeč atp.) může být omezena funkcionalita služby.

3. Cena služby a způsob úhrady

Cena služby

3.1. Cena služby včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na webovém rozhraní. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na registračním/prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy účastníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení služby.

Měna

3.3. Prodávající přijímá platby v měně CZK a v některých případech EUR. Pokud je možné přijmout platbu v různých měnách, tak měnu, ve které bude platba provedena, si vybírá účastník v prodejním formuláři. Po změně volby státu v prodejním formuláři se zobrazí cena služby ve vybrané měně přímo na prodejním formuláři.

Způsob úhrady

3.4. Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním služby hradí účastník bezhotovostně způsobem uvedeném v registračním/prodejním formuláři.

3.5. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti pays.cz s.r.o., IČO 036 86 515, se sídlem Štefánikova 836/1, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „společnost pays.cz“), která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti pays.cz. Platba je jednorázová.

Využít můžete těchto možností plateb:

 • online platební kartou VISA, MasterCard, PayPal
 • bankovním převodem na základě faktury
 • body z Programu CYMEDICA Plus, jehož je účastník členem

3.6. Účastník je povinen uhradit cenu služby společně s uvedením správného názvu služby, jinak prodávající nebude schopna platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.7. Cena služby je splatná okamžitě v případě úhrady prostřednictví platební brány a nejpozději do 10 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak, nejpozději však před datem započetí poskytnutí služby, závazek účastníka uhradit cenu služby je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.8. V případě prodlení účastníka s úhradou jakékoliv částky (ceny služby), kterou je účastník povinen zaplatit, se účastník zavazuje zaplatit prodávající úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše ceny služby.

4. Dodací podmínky

4.1. U online služeb se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávající na e-mailovou adresu účastníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

4.2. Aktivační a přístupové údaje poskytne prodávající účastníkovi až po zaplacení celé ceny služby, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

5.1. Přístupové údaje k online službám jsou určeny pouze pro osobní potřebu účastníka. Přístupové údaje jsou poskytnuty účastníkovi na jeho e-mail nejpozději do 72 hod od data úhrady objednané služby. Účastník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k online službám. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití přístupu třetí osobou.

5.2. Služby, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává (online vzdělávací programy, webináře, semináře atp.) včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Je zakázáno jejich jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora! Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být účastníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Účastník odpovídá prodávající za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

5.3. Účastník se zavazuje nestahovat videa z on-line služby (např. on-line kurzu) na pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se účastník zavazuje nepořizovat žádné audio-video záznamy přehrávaného videa v rámci on-line služby. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s přáním prodávající a těmito smluvními podmínkami.

5.4. Účastník se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které jsou videa on-line služby (např. on-line kurzu) umístěna.

5.5. Účastník se zavazuje chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), jehož prostřednictvím provádí autorizace přístupu k on-line službě. Účastník nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že účastník třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

5.6. Účastník se zavazuje zdržet se veškerého jednání, které by mohlo ohrozit dobré jméno prodávající, zejména zveřejňování nepravdivých informací či neobjektivního hodnocení jejích služeb. Účastník se dále zavazuje zdržet se veškerého nekalosoutěžního jednání, včetně případného odrazování zájemců o zakoupení služeb. V případě nedodržení této povinnosti zaplatí účastník prodávající smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; to neplatí, je-li účastník spotřebitelem (článek 1. odst. 1.4. těchto obchodních podmínek).

5.7. V případě prokázaného porušení tohoto článku 5. (vyjma odst. 5.6. shora) těchto obchodních podmínek zaplatí účastník prodávající smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč to neplatí, je-li účastník spotřebitelem (článek 1. odst. 1.4. těchto obchodních podmínek).

6. Odstoupení od smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele:

6.1.a Je-li účastník spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace služby. Pokud prodávající započala poskytnutí služby za úplatu s předchozím výslovným souhlasem účastníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, poskytnutím služby zaniká právo účastníka odstoupit od smlouvy. Pokud tedy byla služba poskytnuta v plném rozsahu, nelze od smlouvy odstoupit (§1837 písm. a) občanského zákoníku).

6.1.b Rozhodne-li se účastník pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v odst. 6.1.a shora, učiní tak dodržením níže uvedených podmínek:

 • Nejpozději 14. den po uzavření smlouvy musí být prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.
 • Účastník odešle vyplněný formulář o odstoupení od smlouvy e-mailem na seminar@cymedica.com spolu s uvedením přesného názvu služby (např. semináře/záznamu), data uzavření smlouvy a jména a příjmení.
 • Dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči či u smluv o poskytování služeb za podmínek uvedených shora v odst. 6.1.a.
 • Cena za službu bude vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • V případě odstoupení účastníka od smlouvy je prodávající oprávněna neprodleně po doručení odstoupení účastníkovi deaktivovat a znemožnit přístupy do služby.

6.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající

Prodávající je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že účastník porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:

 • prodlení účastníka s úhradou ceny služby nebo dílčí úhrady (splátky) více než 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 těchto obchodních podmínek) ze strany účastníka.

6.3. Ustanovení čl. 10. těchto obchodních podmínek tímto článkem 6. není dotčen.

7. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2615 až 26190 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá účastníkovi, že služba nemá vady.

7.3. Vadnou službu uplatňuje účastník bez zbytečného odkladu u prodávající, nejpozději však do dvou let od poskytnutí služby.

7.4. Pro reklamaci účastník kontaktuje prodávající e-mailem na adrese seminar@cymedica.com. Součástí reklamace je i přiložení kopie dokladu o zaplacení ceny služby a popis vady služby. O způsobu vyřízení reklamace informuje prodávající účastníka e-mailem.

7.5. Účastník může požadovat bezplatné odstranění vady služby, pokud to povaha služby umožňuje, přiměřenou slevu z ceny služby a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové služby bez vad, pokud to povaha služby umožňuje. Není-li odstranění vady služby možné, na základě odstoupení od smlouvy může účastník požadovat vrácení ceny služby v plné výši.

7.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s účastníkem nedohodne na delší lhůtě.

7.7. Prodávající není povinna nároku účastníka vyhovět, pokud prokáže, že tento účastník před poskytnutím služby o vadě služby věděl nebo ji sám způsobil. Rovněž prodávající neodpovídá za vady služby, které mohou vzniknout účastníkovi díky pomalému či nefunkčnímu internetovému připojení účastníka, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro fungování služby, které není schopna prodávající ovlivnit. Služby obsahují pouze návody a doporučení, prodávající tedy rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch účastníka při aplikaci těchto návodů a doporučení v praxi.

8. Vyloučení odpovědnosti

8.1. Všechny služby, které nabízí prodávající, slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti veterinární péče. Prodávající není jakkoliv odpovědný za úspěch či neúspěch účastníka při jejich aplikaci v praxi. Po celou dobu trvání služby je účastník plně svéprávný a plně odpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch účastníka je odvislý od řady dalších faktorů, které prodávající nemůže ovlivnit, jako např. dovednosti účastníka, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, obchodní znalosti, zdravotní stav, rozhodnutí, které účastník udělá, situace na trhu atp.

8.2. Prodávající upozorňuje účastníka, že informace obsažené ve službách poskytované prodávající nemohou nahradit pedagogické vzdělání. Služby mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávající k dané problematice.

8.3. Přístup k online službě trvá po dobu existence webového rozhraní.

8.4. Prodávající nepřijímá žádnou odpovědnost ani závazky za přesnost obsahu, úplnost, legálnost, dostupnost nebo spolehlivost informací a nástrojů, které poskytuje na svých stránkách a nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty nebo poškození jakékoliv povahy (přímé, nepřímé, vyplývající nebo jiné), ať už ve vztahu ke smlouvě, přečinu nebo jiným způsobem, které mohou vzniknout jako výsledek použití účastníka (nebo nemožnosti použití) webového rozhraní prodávající, nebo využití (nebo nevyužití) účastníkem informací nebo nástrojů poskytovaných na webových stránkách prodávající a to vše včetně informací pocházejících od třetích stran.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochranu osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné na webovém rozhraní.

10. Zvláštní ustanovení pro vybrané služby

10.1. Živé služby – semináře, webináře, konzultace online, poradenství online

 • Účastník se ke službě přihlašuje prostřednictvím webového rozhraní vybrané služby odesláním registračního/prodejního formuláře, a to nejpozději 1 den před začátkem poskytnutí služby, pokud již není kapacita účastníků naplněna. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.
 • Online přihlášky jsou ze strany prodávající potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním formuláři. Následně je účastníkovi zaslána faktura s datem splatnosti ceny za službu, a to nejdéle do 3 pracovních dnů od registrace/nákupu.
 • Zařazení účastníků ke službě bude uskutečněno podle pořadí uhrazených přihlášek. Účastník bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen z důvodů naplněné kapacity.
 • Cena služby včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na webovém rozhraní prodávající. V případě uvedení ceny bez DPH je následně uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i na registračním/prodejním formuláři.
 • Cena služby je určena v závislosti na délce jejího konání, osobě lektora, poskytovaných materiálech, souvisejících nákladech apod.
 • Účastník se zavazuje uhradit cenu služby dle splatnosti uvedené na doručené faktuře, nejpozději však do 1 dne před začátkem poskytnutí služby, a to převodem na účet prodávající. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi daňový doklad.
 • Prodávající si vyhrazuje po předchozí konzultaci umožnit uhradit účastníkovi cenu služby v hotovosti v den jejího konání. V případě platby v hotovosti obdrží účastník na místě pouze potvrzení o převzetí částky a daňový doklad obdrží dodatečně – nejdéle však do 3 pracovních dnů.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu započetí poskytnutí služby, přednáškového sálu či zrušení služby z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení služby má účastník právo na vrácení 100% ceny služby nebo absolvovat svoji účast v náhradním termínu konání služby nebo si vybrat jinou službu prodávající ve stejné ceně.
 • Prodávající nenese žádnou zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, kterou využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost na zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům.
 • V průběhu konání služby budou pořizovány fotografie, video a audio nahrávky pro marketingové účely, které následně mohou být uveřejněny na webu, v tisku a sdělovacích prostředcích. Při prezenci v den poskytnutí služby účastník bude moci vyjádřit svůj souhlas případně nesouhlas písemně.
 • Prodávající upozorňuje, že účast při poskytnutí služby je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora služby jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účast při poskytnutí služby je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.
 • Vybrané služby – vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast při poskytování služby neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

Storno podmínky

 • Žádost a zrušení / odhlášení zašle účastník prodávající e-mailem na adresu seminar@cymedica.com . Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno účastníka, jeho e-mail a přesný název služby.
 • Pokud se účastník odhlásí více než 7 dní před datem konání služby, má nárok na vrácení 100 % z uhrazené ceny služby. Místo vratky má účastník možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiné služby nebo služby z nabídky prodávající v plné ceně služby.
 • Pokud se účastník odhlásí méně než 7 dní (včetně) před datem konání služby, bude účastníkovi účtován storno poplatek ve výši 70% ceny služby. Má však možnost již uhrazenou cenu převést na koupi jiného produktu nebo služby z nabídky prodávající v plné ceně semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat nebo může za sebe poslat náhradníka.
 • Pokud se účastník odhlásí/zruší účast méně než 2 dny před dnem konání služby, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny služby.
 • Peníze budou účastníkovi vráceny na stejný účet, ze kterého byly prostředky uhrazeny poté, co bude z jeho strany na e-mailovou adresu prodávající seminar@cymedica.com doručeno potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu.
 • Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Tuto skutečnost je účastník povinen oznámit prodávající e-mailem na adresu seminar@cymedica.com nejpozději 1 den před datem konání služby. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta k novému účastníkovi.
 • Pokud se účastník akce nezúčastní z jakéhokoliv důvodu, cena služby se mu nevrací.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webovém rozhraní prodávající specifikovaných v čl. 1. odst. 1.5. těchto obchodních podmínek.

12.2. Stížnosti a připomínky účastníka, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávající a účastníkem, vyřizuje prodávající, stížnosti může účastník uplatnit na adrese seminar@cymedica.com. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Účastník se se svou stížností může obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.3. Pokud mezi prodávající a účastníkem dojde ke spotřebitelskému sporu, má účastník jako spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle § 20e zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.czwww.coi.cz/informace-o-adr. Zahájením mimosoudního řešení spotřebitelského sporu není dotčeno právo stran sporu domáhat se ochrany svých práv a oprávněných zájmů soudní cestou.

12.4. Všechny právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou, ve kterých účastník nevyužije svého práva podle odst. 12.3. shora, budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva účastníka vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.6. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných služeb upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušné služby a mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

12.7. Smlouva včetně těchto obchodních podmínek je archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná.

12.8. Prodávající není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

12.9. Jsou-li nebo budou-li jednotlivá ustanovení těchto smluvních podmínek neplatná, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto obchodních podmínek.

12.10. Informace pro účastníka: v případě změny těchto obchodních podmínek, je platné znění obchodních podmínek, které bylo v platnosti k datu uzavření smlouvy.

12.11. Účastník rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci služeb prodávající jsou určeny výhradně k odborným účelům, tématu zvýšení informovanosti a povědomí o daném tématu a slouží jako všeobecná doporučení bez znalosti konkrétní situace jednotlivého účastníka. Prodávající neodpovídá za způsob, jakým účastník jeho rady aplikuje v praxi, a proto nepřebírá odpovědnost ani za konkrétní rozhodnutí jednotlivých účastníků a jejich případné následky. Používání a aplikování v praxi uvedených informací je odpovědností každého účastníka a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Ustanovení § 2950 občanského zákoníku proto na právní vztahy prodávající a účastníka nedopadá.

12.12. Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 1.2.2024. Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky užívání kdykoliv změnit, o čemž bude účastník vyrozuměn nejméně s měsíčním předstihem před nabytím změny účinnosti podmínek užívání a bude mu dána možnost smlouvu s prodávající z tohoto důvodu vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi prodávající.