PŘÍPRAVKY PRO OŠETŘENÍ OTITIS EXTERNA S PROLONGOVANÝM ÚČINKEM A JEJICH EFEKT NA BĚŽNÉ PATOGENY

14. 2. 2022

V současnosti se většina případů otitis externa u psů léčí polyvalentními lokálními přípravky s obsahem nejméně jednoho antibiotika, antimykotika a kortikosteroidu. Ve vysokém procentu případů jsou tyto přípravky určeny pro aplikaci majitelem, obvykle 2x denně.

V tu chvíli si veterinární lékař nemůže být jistý, zda je aplikace provedena správně. Mám na mysli jak její frekvenci, tak správnou dávku, délku léčby a mnohé další aspekty, které mohou tento způsob léčby negativně ovlivnit. Tato „terapie“ pak vede ke vzniku rezistencí na mnohá antibiotika a nově už i na antimykotika.

Proto bychom měli zpozornět a začít se zajímat o poměrně novou možnost pro veterinární lékaře. Tou je (při léčbě otitis externa u psů) využití aplikace ušního gelu s prolongovaným účinkem.

V článku je popisována studie, která zjišťuje, jestli koncentrace florfenikolu a terbinafinu ve zvukovodu léčených psů převyšují v průběhu léčby minimální inhibiční koncentrace (MIC) běžných patogenů ve zvukovodu.

Přípravky s prolongovaným účinkem jsou aplikovány veterinářem na pracovišti, což snižuje nutnost kompliance s majitelem.

 

 

Po ošetření přípravkem Osurnia převyšovaly koncentrace terbinafinu a florfenikolu ve zvukovodu psů minimální ihnibiční koncentrace běžných patogenů

Tim Nuttall a Sophie Forster
Na základě údajů firmy Elanco Animal Health jako součást registrační dokumentace přípravku

Většina případů otitis externa u psů se léčí polyvalentními lokálními přípravky s obsahem nejméně jednoho antibiotika, antimykotika a kortikosteroidu. Topická léčba spočívá v aplikaci vysokých koncentrací antibiotik do zvukovodu, což přináší zvýšenou účinnost.

ÚVOD

Většina případů otitis externa u psů se léčí polyvalentními lokálními přípravky s obsahem nejméně jednoho antibiotika, antimykotika a kortikosteroidu. Topická léčba spočívá v aplikaci vysokých koncentrací antibiotik do zvukovodu, což přináší zvýšenou účinnost.

Ke zjištění mikroorganismů, které otitidu vyvolaly, lze použít cytologické vyšetření. Pokud pak zjistíme antimikrobiální citlivost těchto původců, můžeme pro terapii zvolit správná antibiotika.

Naproti tomu si musíme uvědomit, že výsledky in vitro testů citlivosti na antibiotika mohou být zavádějící. Tyto testy totiž využívají obvykle koncentrace v μg/ml relevantní pro systémovou terapii na rozdíl od koncentrací v mg/ml, které odpovídají dosaženým hodnotám při lokální léčbě. Tak můžeme podcenit účinnost některých přípravků, což znamená, že praktičtí veterináři nepoužívají účinné možnosti terapie.

Osurnia® je topický přípravek na léčbu otitis externa u psů, který byl nedávno registrován. Obsahuje 10 mg/ml florfenikolu, 10 mg/ml terbinafinu a 1 mg/ml betametazon acetátu. Při otitidě se podává 1ml přípravku do zvukovodu s opakováním dávky po 7 dnech.

Cílem této studie bylo zjistit, jestli koncentrace florfenikoluterbinafinu ve zvukovodu léčených psů převyšují v průběhu léčby minimální inhibiční koncentrace (MIC) běžných patogenů ve zvukovodu.

METODA

51 zdravých bíglů dostalo přípravek Osurnia® ve dvou dávkách po 1 ml (do levého i pravého ucha) v intervalu 7 dnů.

U všech psů jsme odebrali výtěry ze zvukovodu před zahájením léčby. Další odběr vzorků ze zvukovodu byl proveden dvakrát (při dvou různých příležitostech) u každého psa, a to jednou z pravého a jednou z levého ucha. Vzorky jsme odebrali ve standardních intervalech ode dne 1 do dne 7 (před druhou aplikací přípravku) a potom od 8. do 35. dne po prvním podání. Získaný materiál byl zvážen a poté skladován při teplotě -20 °C před provedením analýzy pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie spolu s tandemovou hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS/MS).

Z případů klinického zánětu zvukovodu u psů byla provedena izolace kmenů bakterií a kvasinek rodu Malassezia. Tyto mikroorganismy jsme 1000 identifikovali pomocí standardních morfologických a biochemických testů. Bylo provedeno stanovení MIC pro florfenikol u každého bakteriálního izolátu pomocí standardizované metody bujónového mikroředění v koncentracích 128 až 0,062 μlg/ml. MIC pro terbinafin u izolátů kvasinek Malassezia bylo zjištěno s využitím standardizovaného bujónového mikroředění v koncentracích 64 až 0,062 μg/ml. Během celého procesu jsme využili vhodné referenční kmeny.

 

VÝSLEDKY

Odhadované hodnoty průměrného poločasu eliminace pro florfenikol dosahovaly 15 dnů (SEM 7,4) a pro terbinafin 5 dnů (SEM 0,8).

MIC pro klinické izoláty

* Dalších 52 izolátů Pseudomonas bylo testováno s vyšší koncentrací florfenikolu. Rozmezí hodnot MIC v tomto případě dosahovalo 64–2048 μg/ml, MIC50 512 μg/ml, MIC90 1024 μg/ml a průměrná hodnota MIC dosáhla 386 μg/ml.

** Dva izoláty S.pseudintermedius a dva izoláty S.aureus byly považovány za meticilin rezistentní na základě rezistence při využití diskové difúzní metody s disky o obsahu 1 μg oxacilinu a 30 μgcefoxitinu. Všechny čtyři izoláty vykazovaly hodnotu MIC na florfenikol na úrovni 8 μg/ml.

 

Koncentrace ve zvukovodu v porovnání s MIC90

 

ZÁVĚR

Florfenikol byl účinný proti všem skupinám bakterií, i když aktivita proti Pseudomonas byla omezená. Terbinafin vykazoval vysokou účinnost proti kmenům kvasinek rodu Malassezia. Po dvou dávkách přípravku Osurnia podaných v intervalu 7 dnů dosahovaly koncentrace 2–3násobku hodnoty MIC90 pro S.pseudintermedius a M.pachydermatis po dobu až 35 dnů. Můžeme proto říci, že ve zvukovodu se po podání přípravku vytváří a udržují koncentrace vhodné k léčbě.