Rychlé testy

Od vynálezu PCR Michaelem Smithem a Kary Mullisem došlo v posledních dvou desetiletích k explozi aplikací PCR v různých aspektech biologických a lékařských věd. Díky své vysoké citlivosti, univerzálnosti a reprodukovatelnosti se PCR stala jedním ze standardních postupů při diagnostice téměř všech virových onemocnění ve veterinární medicíně. Na rozdíl od sérologických metod, které se spoléhají na přítomnost specifických protilátek a mohou vést k falešně pozitivním nebo falešně negativním výsledkům, PCR zjišťuje přítomnost nebo nepřítomnost patogenu, čímž poskytuje lepší měření virů. S příchodem PCR v reálném čase mohou nyní výzkumníci navíc kvantifikovat množství viru, které je přítomno na různých místech zvířete, a získat tak možnost určit stadium infekce. Varianty PCR také umožňují fenotypovou charakterizaci mezi různými virovými izoláty a mezi divokými typy virů a vakcínami a zároveň umožňují současnou diagnostiku více virů. PCR se stala jednou z nejčastěji používaných metod při diagnostice virových onemocnění hospodářských a společenských zvířat a s rozvojem automatizovaných technologií a multiplexních systémů PCR, které značně zvyšují propustnost testů PCR, se v budoucnu očekává větší využití technik založených na PCR.