EXCENEL FLUID

Balení:
100ml, 250ml
Léková forma:
injekční suspenze
Aktivní látka:
Ceftiofurum
Detail:
Ceftiofurum
Popis:
injekční suspenze pro skot a prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

Excenel Fluid 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot

 

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgie

Pfizer Service Copany, 10 Hoge Wei, B-1930 Zaventem, Belgie

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

 

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Excenel Fluid 50 mg/ml injekční suspenze pro prasata a skot

Přípravek s indikačním omezením.

 

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Léčivá látka:

Ceftiofurum (ut hydrochloridum)   50,0 mg/ml

 

Bílá až našedlá opalescentní suspenze.

 

INDIKACE

 

Infekce  vyvolané mikroorganizmy citlivými k ceftiofuru:

 

Prasata: 

Respirační onemocnění vyvolaná kmeny Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis.

 

Skot:

– respirační onemocnění vyvolaná kmeny Mannheimia haemolytica (dříve Pasteurella haemolytica), Pasteurella multocida a Histophilus somni (dříve Haemophilus somnus),

– akutní interdigitální nekrobacilóza (panaritium, foot rot), vyvolaná kmeny

Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica),

 

– akutní poporodní (puerperální) metritida do 10 dnů po otelení vyvolaná kmeny Escherichia coli, Trueperella (dříve Arcanobacterium) pyogenesFusobacterium necrophorum.

 

Indikace je omezena na případy, ve kterých léčba jinou antimikrobiální látkou selhala.

 

KONTRAINDIKACE

 

Nepodávat zvířatům, u nichž byla zjištěna přecitlivělost k ceftiofuru a jiným

b-laktamovým antibiotikům.

 

Nepodávat intravenózně.

Nepoužívejte u drůbeže (včetně vajec) vzhledem k riziku rozšíření rezistence na antimikrobika na člověka.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Mohou nastat hypersenzitivní reakce nezávislé na podané dávce. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické reakce (např. kožní reakce, anafylaxe).

 

U prasat byly u některých zvířat po dobu ne delší než 20 dnů po injekci pozorovány reakce s otoky v místě injekčního podání, jako jsou diskolorace fascií nebo tuku.

 

U skotu byly u některých zvířat pozorovány otoky či zatvrdnutí v místě injekčního podání. U většiny zvířat byly pozorovány lehké až středně závažné lokální zánětlivé reakce po dobu ne delší než 42 dnů po injekčním podání.

 

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata a skot.

 

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

Prasata: Intramuskulární podání

3 mg ceftiofuru na kg živé hmotnosti a den po dobu 3 dnů, tj. 1 ml přípravku na 16 kg ž.hm..

Dávka by neměla překročit 4 ml do jednoho místa injekčního podání.

 

Skot: Subkutánní podání

Respirační onemocnění:  1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den po dobu 3 až 5 dnů

tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm.;

Akutní interdigitální nekrobacilóza: 1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den po dobu 3 dnů,

tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm. ;

Akutní poporodní metritida do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den po dobu 5 po sobě jdoucích dnů, tj. 1 ml přípravku/50 kg ž.hm..

Dávka by neměla překročit 13 ml do jednoho místa injekčního podání.

 

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Před použitím obsah lahvičky důkladně protřepejte po dobu maximálně 60 sekund nebo do okamžiku, kdy se přípravek jeví dostatečně resuspendován.

Další injekce musí být aplikovány na rozdílná místa.

Zátky injekčních lahviček o objemu 50 a 100 ml mohou být propíchnuty maximálně 50krát.

Zátky injekčních lahviček o objemu 250 ml mohou být propíchnuty maximálně 33krát.

V ostatních případech je doporučeno použít vícedávkovou stříkačku.

 

V případě akutní poporodní metritidy může být vyžadována další podpůrná léčba.

 

OCHRANNÁ LHŮTA

 

Prasata: maso: 2 dny

Skot: maso: 6 dnů

Mléko: Bez ochranných lhůt.

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě po EXP.

Doba použitelnosti po prvním otevření obalu: 28 dnů.

 

 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

V případě alergické reakce by měla být léčba přerušena.

 

Nepoužívejte jako profylaxi v případě zadržené placenty.

 

Excenel Fluid je určen pro léčbu jednotlivých zvířat. Nepoužívat pro účely prevence onemocnění

nebo jako součást programů kontroly zdraví na úrovni stáda. Léčba skupin zvířat musí být přísně

omezena na případy probíhajících onemocnění v souladu se schválenými podmínkami použití.

 

Použití přípravku Excenel Fluid může představovat riziko pro veřejné zdraví vzhledem k šíření

rezistence na antimikrobika.

 

Excenel Fluid  by měl být vyhrazen pro léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu nebo u

nichž se očekává slabá odezva na léčbu první volby. Při použití přípravku je třeba vzít v úvahu

oficiální, vnitrostátní a regionální pravidla antibiotické politiky. Zvýšené používání včetně použití

přípravku, které neodpovídá daným pokynům, může zvýšit prevalenci takové rezistence.  Excenel

Fluid by se měl, vždy když je to možné, používat pouze na základě výsledků testů citlivosti.

 

 

Použití v průběhu březosti a laktace:

I když během studií na laboratorních zvířatech nebyly prokázány příznaky teratogenity, aborty nebo vliv na reprodukci, bezpečnost ceftiofuru nebyla ověřena pro březí prasnice nebo krávy.

Použít pouze po zvážení terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Předávkování:

U prasat, která po dobu 15 po sobě jdoucích dnů dostávala intramuskulárně ceftiofur sodný v dávkách osminásobně překračujících doporučenou denní dávku, byla prokázána nízká toxicita ceftiofuru.

U skotu nebyly pozorovány žádné příznaky systémové toxicity po významném překročení terapeutické dávky při parenterálním podávání.

 

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersenzitivitu (alergii).  Přecitlivělost na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Alergické reakce na tyto látky mohou být v některých případech vážné.

 

Nemanipulujte s tímto přípravkem, pokud víte, že jste přecitlivělí, nebo pokud vám bylo doporučeno s přípravky tohoto typu nepracovat.

 

Pokud se po přímém kontaktu s přípravkem objeví příznaky jako například kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři toto upozornění.

 

Otok obličeje, rtů a očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné příznaky a vyžadují okamžitou lékařskou péči.

 

Inkompatibility

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

 

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

 

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.
Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

 

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Září 2013

 

DALŠÍ INFORMACE

 

Přípravek je k dispozici v injekčních lahvičkách o velikosti balení 50, 100 nebo 250 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

 

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5

Česká republika

 

Tel:         +420 283 004 111

E-mail:   infovet.cz@zoetis.com

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr